Procedura skazania sprawcy bez przeprowadzania postępowania dowodowego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procedura skazania sprawcy bez przeprowadzania postępowania dowodowego-opracowanie - strona 1 Procedura skazania sprawcy bez przeprowadzania postępowania dowodowego-opracowanie - strona 2 Procedura skazania sprawcy bez przeprowadzania postępowania dowodowego-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Przedstaw procedurę skazania sprawcy bez przeprowadzania postępowania dowodowego ( art. 387) Art. 387.  § 1. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono występek, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego; jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, sąd może, na jego wniosek, wyznaczyć mu obrońcę z urzędu. § 2.Sąd może uwzględnić wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości i cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwią się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego tego wniosku. § 3. Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku oskarżonego od dokonania w nim wskazanej przez siebie zmiany. Przepis art. 341 § 3 stosuje się odpowiednio. § 4. Przychylając się do wniosku sąd może uznać za ujawnione dowody wymienione w akcie oskarżenia lub dokumenty przedłożone przez stronę. § 5. Jeżeli wniosek złożono przed rozpoczęciem rozprawy, sąd rozpoznaje go na rozprawie. W dążeniu do uproszczenia i przyspieszenia postępowania karnego, w tym możliwie szybkiego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń majątkowych pokrzyw­dzonego wynikających z popełnienia przestępstwa, a także w trosce o racjonalne ograniczenie kosztów wymiaru sprawiedliwości (również społecznych), w kodeksie wprowadzono instytucję tzw. dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej, nazywaną też dobrowolnym poddaniem się karze. W kodeksie postępowania karnego art. 387 stanowi, że do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono występek, może złożyć wniosek (na piśmie lub do protokołu rozprawy) o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. Wobec złożoności nowego unormowania, dbając o właściwą realizację prawa oskarżonego do obrony, ustawodawca postanowił, że jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, sąd może, na jego wniosek, wyznaczyć mu obrońcę z urzędu.
Sąd może uwzględnić wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości i cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości. Uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwią się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego tego wniosku.


(…)


Przedstaw procedurę skazania sprawcy bez przeprowadzania postępowania dowodowego ( art. 387)
Art. 387. § 1. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono występek, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego…
… skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. Wobec złożoności nowego unormowania, dbając o właściwą realizację prawa oskarżonego do obrony, ustawodawca postanowił, że jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, sąd może, na jego wniosek, wyznaczyć mu obrońcę z urzędu.
Sąd może uwzględnić wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego…
… w tym względzie odczytanie protokołu jego wyjaśnień złożonych w postępowaniu przygotowawczym.
W niektórych orzeczeniach Sąd Najwyższy jako warunek dopuszczalności ograniczenia postępowania dowodowego traktuje taką sytuację, gdy wyjaśnienia oskarżonego pozwalają sądowi na dokonanie pełnej i kompleksowej oceny sprawy — zarówno w zakresie winy oskarżonego, kwalifikacji prawnej jego czynu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz