Problemy z informatycznymi nośnikami danych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Problemy z informatycznymi nośnikami danych - strona 1 Problemy z informatycznymi nośnikami danych - strona 2 Problemy z informatycznymi nośnikami danych - strona 3

Fragment notatki:

. Problemy związane z informatycznym nośnikiem danych Określenie informatyczny nośnik danych może być przykładem problemów z synonimami a zarazem z niekonsekwentnym posługiwaniem się określeniami forma i postać oraz informacja i dane. W art. 3.1. ustawy o informatyzacji zdefiniowano informatyczny nośnik danych jako materiał lub urządzenie służące do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej lub analogowej. W ustawie odniesiono się też do synonimicznych określeń nośników, oznaczanych w różnych aktach ustawowych dziewięcioma odmiennymi terminami, co utrudniało wykładnię prawa. Na mocy art. 61. ust. 1 ustawy o informatyzacji: „Ilekroć w przepisach dotyczących informatyzacji zawartych w odrębnych ustawach jest mowa o: elektronicznym nośniku informacji, elektronicznym nośniku informatycznym, elektronicznym nośniku danych, komputerowym nośniku informacji, komputerowym nośniku danych, nośniku elektronicznym, nośniku magnetycznym, nośniku informatycznym albo nośniku komputerowym - należy przez to rozumieć, w przypadku wątpliwości interpretacyjnych, informatyczny nośnik danych”. Kontynuację prac nad usuwaniem wieloznaczności z języka prawnego, zapewnić miał art. 62. ustawy o informatyzacji zobowiązujący Radę Ministrów do przygotowania projektu ustawy dotyczącego dostosowania terminologii w przepisach odrębnych ustaw dotyczących informatyzacji do określeń wymienionych w art. 3 pkt 1 i 2 ustawy o informatyzacji. Dla realizacji tego właśnie obowiązku przygotowano ustawę o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej. Jednak zmiany nie przezwyciężyły niespójności terminologicznych związanych z nośnikami. Przyjmując, że poprawna jest alternatywa: papierowy nośnik danych - informatyczny nośnik danych , wprowadzona art. 12 ustawy zmieniającej do art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe („Rozliczenia pieniężne przeprowadza się gotówkowo lub bezgotówkowo za pomocą papierowych lub informatycznych nośników danych”) za niepoprawne należy uznać zwroty zawierające alternatywę: na piśmie i na informatycznym nośniku (bowiem pismo może być utrwalone zarówno na nośniku papierowym jak i informatycznym). (szerzej: Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia. Red. P. Fajgielski. Lublin 2008) 4.3. Problemy te rminologiczne związane z dokumentami elektronicznymi 4.3.1. Pojmowanie dokumentu w regulacji prawnej zmienia się wraz z rozwojem technologii informacyjno - komunikacyjnych. Dokument został zdefiniowany w kilku aktach prawnych a pomiędzy przyjętymi na potrzeby różnych gałęzi prawa definicjami dokumen tu istnieją rozbieżności. Dokument elektroniczny ma wprawdzie definicję ustawową, ale znaczenie prawne dokumentu elektronicznego jest w różnych aktach regulowane odmiennie.

(…)

… nośników w postępowaniu cywilnym jest elektroniczne postępowanie upominawcze (art. 505.30). W postępowaniu karnym zastosowanie dokumentu elektronicznego do pism procesowych wykluczył Sąd Najwyższy Postanowieniem z dnia 26 marca 2009 r. (I KZP 39/08)  Do orzeczenia tego jest krytyczna glosa wskazująca, że kpk nie zawiera wyłaczenia generalnego, takiego jak kpc. W postępowaniu sądowoadministracyjnym…
…, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne.
Ustawa z 5 sierpnia 2010 r.o ochronie informacji niejawnych (art. 2): dokumentem - jest każda utrwalona informacja niejawna (pkt.3), materiałem - jest dokument lub przedmiot albo dowolna ich część, chronione jako informacja niejawna, a zwłaszcza urządzenie, wyposażenie lub broń wyprodukowane albo będące w trakcie produkcji, a także składnik…
… czasem. 2.5.2. W ramach nowelizacji ustawy o informatyzacji wprowadzono dodatkowo „podpis zaufany potwierdzony profilem zaufanym na e-PUAP”. Identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych udostępnianych przez podmioty realizujące zadania publiczne następuje przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz