Problemy edukacyjne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2198
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Problemy edukacyjne - wykład - strona 1 Problemy edukacyjne - wykład - strona 2 Problemy edukacyjne - wykład - strona 3

Fragment notatki:

PROBLEMY EDUKACYJNE WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA
Szkolnictwo wobec zachodzących zmian , wyzwań i zagrożeń
Zjawiska współczesnego świata :
Wyzwania edukacyjne :
postęp naukowo - techniczny i gospodarczy , powodujący wymianę międzynarodową oraz zwiększenie się międzynarodowej konkurencji ;
upowszechnienie znajomości języków obcych ;
zróżnicowanie oferty językowej (aktualnie dominuje język angielski) ;
rozbudowywanie się sektora usług ;
uwzględnianie w szkolnictwie wymagań rynku pracy ;
brak kwalifikacji zawodowych , a co za tym idzie - bezrobocie i wtórny analfabetyzm ;
dobre przygotowanie zawodowe jak największej liczby młodzieży ;
zmiany demograficzne (spadek liczby urodzin) , co grozi deficytem wykwalifikowanej siły roboczej ;
formalne tylko równouprawnienie mężczyzn i kobiet w obszarze wielu zawodów , szczególnie technicznych ;
zapewnienie równości szans edukacyjnych i zawodowych kobietom ;
dewaluacja niektórych zawodów , wykonywanych przez kobiety ;
niekorzystna sytuacja szkolna młodych imigrantów ;
zapewnienie równości szans edukacyjnych imigrantom ;
Węzłowe problemy edukacyjne współczesnego świata
Słabo rozwinięta i źle zorganizowana oświata stanowi jedną z głównych barier rozwoju współczesnych społeczeństw . Współczesna oświata na naszym globie nacechowana jest dużymi kontrastami rozwojowymi . Mają one swoje uwarunkowania historyczne , ekonomiczne , kulturowe i społeczne . W dzisiejszym świecie funkcjonuje ona na zasadzie naczyń połączonych . Jej zapóźnienia i słabości w jednych krajach odbijają się negatywnie na oświacie w innych (emigracja) .
Każde państwo ma swoje problemy edukacyjne . Inne są one (lub mają inną rangę) w krajach rozwijających się oraz średnio i wysoko rozwiniętych . Posiadają swój wymiar lokalny , ogólnopaństwowy , regionalny , kontynentalny i globalny , czyli ogólnoświatowy .
Jednym z ważnych warunków skutecznych działań edukacyjnych jest wyrównywanie istniejących dysproporcji w rozwoju oświaty . W biednych krajach - ale też w słabiej rozwiniętych rejonach krajów bogatych oraz w zaniedbanych dzielnicach wielkich miast - brakuje szkół , a także są one o niższym poziomie .
Innym problemem jest określenie , w jakim stopniu współczesne zarządzanie oświatą powinno być zcentralizowane , a w jakim zdecentralizowane , aby mogło sprawnie i efektywnie działać . Jedne kraje (głównie o ustroju federalnym i demokratycznym , z rozwiniętymi samorządami) posiadają zdecentralizowane struktury zarządzania oświatą . Inne natomiast (najczęściej rządzone autorytarnie i niedawno zjednoczone) zcentralizowane . Obydwa systemy mają swoje zalety i słabości .

(…)

… decydujący wpływ wywiera co najmniej kilka czynników :
wartościowa i wymagająca kadra pedagogiczna ;
zdolna i pozytywnie zmotywowana do nauki młodzież ;
odpowiednie warunki lokalowe ;
wyposażenie w nowoczesne środki dydaktyczne ;
dobrze zorganizowana praca ;
zindywidualizowane nauczanie (w niewielkich grupach) ;
kameralna atmosfera wychowawcza .
Spełnienie wszystkich tych warunków jest niemożliwe w szkołach publicznych ze względu na politykę oszczędnościową państwa .
Młodzież powinni kształtować zdolni , ideowi i zaangażowani zawodowo pedagodzy . Od współczesnych nauczycieli i wychowawców wymaga się wiele , w tym ustawicznego podnoszenia i doskonalenia ich kwalifikacji . Jest to zarazem na całym świecie profesja raczej słabo wynagradzana . Sprawia to , że do zawodów pedagogicznych nie trafia liczniej młodzież najzdolniejsza . Odbywa się to z niemałą szkodą dla oświaty . Problem ów można by w jakimś stopniu rozwiązać poprzez wydatną poprawę wynagrodzeń nauczycieli .
Ważnym problemem jest umiejętne pogodzenie tendencji integracyjnych społeczeństw i państw z zachowaniem ich własnych specyficznych cech i tradycji oświatowych , stanowiących ważny składnik ich tożsamości narodowej . Coraz więcej krajów jednoczy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz