Probacja - omówienie (II sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Probacja - omówienie (II sem) - strona 1 Probacja - omówienie (II sem) - strona 2

Fragment notatki:

. PROBACJA Probacja to tyle , co poddanie próbie. Powstała w systemie anglosaskim i w XIX/XX w. doczekała się ustawowych regulacji. System angloamerykański dotyczył warunkowego zawieszenia orzeczenia kary, ale niebawem powstał system frankobelgijski (przejęty przez cała kontynentalną Europę), który z kolei polegał na zawieszeniu kary już orzeczonej. Jest jeszcze system niemiecki polegający na warunkowym darowaniu kary i system skandynawsko-holenderski, polegający na warunkowym umorzeniu postępowania przygotowawczego. Na początku okres próby nie różnił się niczym od pobytu na wolność, ale z czasem trochę przykręcono śrubę wzbogacił się o dozór kuratora (lub instytucję poręczenia) i obowiązki próby. Probacja ma tę zaletę, że wiąże się z niskim wskaźnikiem powracalności do przestępstwa (nie więcej niż 20%). KK przewiduje trzy środki probacyjne: warunkowe umorzenie postępowania, warunkowe przedterminowe zwolnienie i warunkowe zawieszenie wykonania kary.
Warunkowe umorzenie postępowania. Warunkowe zawieszenie wykonania kary. Warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Warunkowe umorzenie postępowania polega na odstąpieniu od skazania i wymierzenia kary wobec sprawcy winnego popełnienia przestępstwa w celu zastosowania wobec niego środków probacyjnych.
Warunkowe umorzenie postępowania polega na odstąpieniu od wykonania kary wobec sprawcy winnego popełnienia przestępstwa w celu zastosowania wobec niego środków probacyjnych. Zawieszając karę pozbawienia wolności można fakultatywnie orzec karę grzywny (max 180 satwek), podobnie przy zawieszeniu ograniczenia wolności (max 90 stawek).
Warunkowe umorzenie postępowania polega na odstąpieniu od wykonania części orzeczonej kary pozbawienia wolności. Przesłanki zastosowania (muszą wystąpić łącznie): a) zagrożenie czynu karą nie przekracza 3 lat pozbawienia wolności (jeśli sprawca pojednał się z pokrzywdzonym, naprawi szkodę lub uzgodnił sposób naprawienia szkody z pokrzywdzonym - nawet jeśli czyn jest zagrożony karą nie przekraczającą 5 lat); b) wina sprawcy i stopień społecznej szkodliwości popełnionego przez niego czynu nie są znaczne; c) brak wątpliwości co do popełnienia przestępstwa i okoliczności czynu (w przeciwnym wypadku - niewinność in dubio pro reo );
d) sprawca nie był dotąd karany za przestępstwo umyślne;
e) pozytywna prognoza , ze sprawca nie popełni po raz kolejny czynu zabronionego i będzie przestrzegał porządku prawnego (a w tej prognozie mieszczą się warunki osobiste sprawcy i jego dotychczasowe życie) Przesłanki zastosowania (muszą wystąpić łącznie): a) orzeczona kara nie przekracza 2 lat pozbawienia wolności (w przypadku kar nadzwyczajnie złagodzonych związku ze współdziałaniem sprawcy z organami ścigania kara orzeczona kara wolności nie może być wyższa niż 5 lat); inne kary - bez ograniczeń;


(…)

…, że samo skazanie jest wystarczające dla spełnienia celów kary i w szczególności dla zapobieżenia powrotowi do przestępstwa
Przesłanki zastosowania (muszą wystąpić łącznie):
a) pozytywna prognoza kryminologiczna (ocena właściwości i warunków osobistych skazanego, okoliczności popełnienia przestępstwa i zachowania po jego popełnieniu oraz zachowania sprawcy przed i w szczególności w czasie odbywania kary…
… lat i koniecznie z dozorem kuratora).
Obowiązki próby (nałożone po wysłuchaniu sprawcy):
a) naprawienie szkody (obligatoryjnie!)
b) informowanie kuratora lub sądu o przebiegu okresu próby;
c) przeproszenie pokrzywdzonego;
d) wykonywanie ciążącego na sprawcy wykonywania obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby.
e) zakaz nadużywania alkoholu;
f) środki karne: zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, świadczenie…
… orzeczenia o warunkowym zawieszeniu kary a przed jego uprawomocnieniem);
c) uchyla się od wykonywania obowiązków próby lub orzeczonych środków karnych;
Pozytywny wynik próby: definitywne umorzenie postępowania i niemożność jego podjęcia po upływie terminu 6 miesięcy od końca okresu próby.
Pozytywny wynik próby: zatarcie skazania de iure po upływie terminu 6 miesięcy od końca okresu próby.
Pozytywny wynik…
… (w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu; ale tylko za zgodą skazanego!);
g) powstrzymywanie się od przebywania w pewnych miejscach lub środowiskach;
h) inne, jeśli mogą zapobiec powrotowi do przestępstwa;
i) środki karne: naprawienie szkody; świaczenie pieniężne;
Do tego sąd może dorzucić nadzór kuratorski (kuratora sądowego, społecznego a nawet instytucji społecznej, np. X pod nadzorem ZUS-u :P…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz