Próba pełzania polimerowych materiałów konstrukcyjnych - sprawozdanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Próba pełzania polimerowych materiałów konstrukcyjnych - sprawozdanie - strona 1 Próba pełzania polimerowych materiałów konstrukcyjnych - sprawozdanie - strona 2 Próba pełzania polimerowych materiałów konstrukcyjnych - sprawozdanie - strona 3

Fragment notatki:

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
WYDZIAŁ MECHANICZNY
Wydziałowy Zakład Wytrzymało ci Materiałów
Laboratorium Wytrzymało ci Materiałów
Imi i Nazwisko......................................
Wydział ..................................................
Rok .......................... Grupa .................
Data wiczenia ......................................
WICZENIE 13
PRÓBA PEŁZANIA POLIMEROWYCH MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH
1. Schemat obci enia próbek (naszkicuj własnor cznie)
Przeło enie d wigni – 7,6:1
Obci enie próbki Nr 1: P01 = 40 N×7,6
Obci enie próbki Nr 2: P02 = 80 N×7,6
2. Protokół próby pełzania
2.1. Rodzaj (i nazwa handlowa) badanych tworzyw ............................................................
2.2. Kształt i wymiary próbek: ..............................................................................................
..........................................................................................................................................
2.3. Napr enie zrywaj ce wyznaczone w (dora nej) próbie rozci gania w temp. 293 K
σr = ........ MPa
2.4. Warunki próby:
Napr enie nominalne pełzania
σ01 = ........ MPa
σ02 = ........ MPa
Temperatura
T = ........ K
-1-
2.5. Tabela pomiarów (oddzielna dla ka dej próbki; pokazano tylko sugerowany format
tabeli, rzeczywista liczba wierszy zale e b dzie od przyj tych warto ci kroku czasowego i liczby pomiarów)
∆t = 5 s = 5/60 min
∆t =10 s
40/60
50/60
1
∆t =1 min
1
2
3
4

...
t
∆lI
∆lII
[min]
[mm] [mm]
0
5/60
10/60
15/60
20/60
25/60
30/60
2
3
4
5
∆t = 5 min
σ = const, przyrost odkształcenia
L.p.
1
2
...
45
∆t = 5 s
σ = 0,
nawrót
spr ysto–
lepki
n
10
15
20
25
30
35
40
i
-2-
εΙ
[%]
εΙΙ
[%]
2.6. Wykresy pełzania ε – t (doł cz rysunek)
2.7. Liczbowe wyniki próby
rednia pr dko
pełzania ustalonego okre lona w przedziale czasu t2 – t1 : Kc ( t2 , t1)
ε 2 − ε1
σ01 = ....... MPa
K c1 (.... , ....) =
σ02 = ....... MPa
K c 2 (.... , ....) =
t2 − t1
ε 2 − ε1
t2 − t1
= .......... min −1
= .......... min −1
Moduł pełzania dla t = ...... min
(to tylko symulacja tzw. stugodzinnego modułu pełzania – miary wła ciwo ci
reologicznych tworzyw okre lanej w skróconych próbach pełzania)
Ec1 ( .... ) =
Ec 2 ( .... ) =
σ 01
ε 1 ( .... )
σ 02
ε 2 ( .... )
3. Wnioski
-3-
= ........ MPa
= ........ MPa
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz