Prędkość średnia - ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1974
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prędkość średnia - ćwiczenia - strona 1 Prędkość średnia - ćwiczenia - strona 2 Prędkość średnia - ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

Lista 1 z rozwiązaniami
Autorzy rozwiązań zadań:
Zad.22 – 41 dr J.BoŜym
Zad. 42 – 59 dr S. Gładysz
Prędkość średnia
22. Rowerzyści w czasie wycieczki rejestrowali swoją prędkość.
a) Rowerzysta A godzinę jechał z prędkością v1 = 25 km/h podczas drugiej na skutek zmęczenia jechał
z prędkością v2 = 15 km/h.
b) Rowerzysta B pierwsze 20 km jechał z prędkością v1 = 25 km/h a kolejne 20 km z prędkością
v2 = 15 km/h.
c) Rowerzysta C godzinę jechał z prędkością v1 = 25 km/h a następne 20 km z prędkością
v2 = 15 km/h.
Oblicz prędkości średnie rowerzystów.
Rozwiązanie:
23. Biegacz przebiegł połowę trasy z prędkością v1 = 18 km h , a drugą połowę z inną prędkością v2.
Gdyby biegł cały czas ze stałą prędkością v = 12 km h , to czas potrzebny na przebycie całej trasy nie
zmieniłby się. Oblicz wartość prędkości v2.
Rozwiązanie:
24. Indianin Sokole Oko przejechał na koniu odległość S dzielącą jego wigwam od źródła wody pitnej
z prędkością V = 10 km/h. Z jaką prędkością powinien wrócić do obozu, aby jego prędkość średnia
była równa: a) V/3; b) 2V? Odpowiedź do części b) zadania w Internecie pod adresem
http://www.videosift.pl/story.php?id=12430
Rozwiązanie:
Względność ruchu
25. Rybak płynie łódką w górę rzeki. Przepływając pod mostem gubi zapasowe wiosło, które wpada
do wody. Po godzinie rybak spostrzega brak wiosła. Wraca z powrotem i dogania wiosło w odległości
6 km poniŜej mostu. Jaka jest prędkość rzeki, jeśli rybak poruszając się zarówno w górę, jak i w dół
rzeki wiosłuje jednakowo?
Rozwiązanie:
26. Po rzece płynie łódka ze stałą względem wody prędkością u, prostopadłą do kierunku prądu. Woda
w rzece płynie wszędzie równolegle do brzegów, ale wartość jej prędkości V zaleŜy od odległości y od
brzegu i dana jest wzorem: V = vosin(πy/L), gdzie vo jest stałą, a L szerokością rzeki. Znaleźć wektor
prędkości łódki względem brzegu.
Rozwiązanie:
27. Prędkość łódki względem wody wynosi v. Jak naleŜy skierować łódź, aby przepłynąć rzekę w
kierunku prostopadłym do brzegu? Woda w rzece płynie z prędkością u.
Rozwiązanie:
28. Dwa samochody poruszają się po dwóch prostoliniowych i wzajemnie prostopadłych drogach w
kierunku ich przecięcia ze stałymi szybkościami v1 = 50 km/h i v2 = 100 km/h. Przed rozpoczęciem
ruchu pierwszy samochód znajdował się w odległości s1=100km od skrzyŜowania dróg, a drugi w
odległości s2 = 50km. od ich przecięcia. Po jakim czasie od chwili rozpoczęcia ruchu odległość między
samochodami będzie najmniejsza?
Rozwiązanie:
29. Krople deszczu spadają na ziemię z chmury znajdującej się na wysokości 1700 m. Oblicz, jaką
wartość prędkości (w km/h ) miałyby te krople w chwili upadku na ziemię, gdyby ich ruch nie był
spowalniany w wyniku oporu powietrza.
Rozwiązanie:
30. Dwóch pływaków A i B skacze jednocześnie do rzeki, w której woda płynie z prędkością v.
Prędkość c (c v) kaŜdego pływaka względem wody jest taka sama. Pływak A przepływa z prądem
odległość L i zawraca do punktu startu. Pływak B płynie prostopadle do brzegów rzeki (pomimo ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz