Prawoznawstwo - wykłady - normatywizm prawniczy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2793
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawoznawstwo - wykłady - normatywizm prawniczy - strona 1

Fragment notatki:


1.Główne poglądy na prawo (m. in. szkoła prawa natury, pozytywizm,
normatywizm prawniczy, wartościujące rozumienie prawa).
2.Pojęcie i budowa normy prawnej (abstrakcyjność, generalność, zakres
zastosowania, zakres normowania).
3.Przepis prawny a norma prawna (rodzaje przepisów itd.)
4.Źródła prawa %u2013 pojęcie i formy prawotwórczej działalności państwa.
5.System źródeł prawa RP (Rozdział III Konstytucji, źródła prawa powszechnie
obowiązującego i wewnętrznie obowiązującego).
6.System prawa (cechy systemu, gałęzie prawa %u2013 czym się zajmują)
7.Rodzaje wykładni prawa (gramatyczna, funkcjonalna, systemowa, historyczna,
zwężająca, rozszerzająca, literalna).
8.Reguły inferencyjne i kolizyjne.
9.Pojęcie i gwarancje praworządności %u2013 formalne, instytucjonalne oraz
materialne.
10.Pojęcie, rodzaje oraz treść stosunków prawnych.
AD1 POZYTYWIZM PRAWNY
Główne twierdzenia możemy sprowadzić do następujących:
- Prawem jest wyłącznie to co zostało nadane przez władzę publiczną w procesie legislacyjnym, zgodnie z regułą sformułowaną jeszcze przez Hobbes'a, wg której to władza a nie prawda jest źródłem prawa (auctoritas, non veritas facit legem)
- Fundamentem i źródłem prawa jest władza ustawodawcza, jakakolwiek by ona nie była - państwowa, ludowa, inna legalna władza;
- Treścią tak rozumianego prawa jest wszystko to, co jest „nakazane” czyli nadane przez prawodawcę;
- Źrodłem obowiązywalności prawa jest legalność władzy jako takiej;
Z tych twierdzeń fundamentalnych wynikają pewne wnioski:
- władza jest oddzielona od tzw. „prawdy człowieka”, czyli nie musi liczyć się z tym kim jest człowiek, jakie są jego naturalne cele i wartości istotne, pozostaje ona całkowicie autonomiczna względem wszystkich innych wartości łącznie z osobą ludzką;
- liczy się tylko ważność formalna aktów prawnych;
- sprawdzaniu podlega tylko legalność wydanej normy, nie sprawdza się jej pod kątem sprawiedliwości lub etyczności;
- obowiązuje aksjomat: iustum, quia iussum (jest sprawiedliwe, bo jest nakazane)
- radykalna identyfikacja sprawiedliwości z legalnością formalną prowadzi do żądania bezkrytycznego podporządkowania się normie stanowionej i odrzucenia jakiejkolwiek formy nieposłuszeństwa obywatelskiego;
- również fundamentalne prawa człowieka obowiązują dlatego, że są uznane i nadane przez władzę publiczną; najczęściej są potwierdzane w ustawie zasadniczej;
Konsekwencją jest zanik klasycznego rozróżnienia na „ius” i „lex”. Prowadzi to do dominacji prawa nad osobą ludzką. Prawo przy tych założeniach jawi się jako instrument ustanowionej władzy, technika kontroli społecznej, narzędzie legalnej represji, poręczenie dla aktualnego systemu społeczno-politycznego, nieograniczona przestrzeń dla arbitralności władzy, generator zintegrowanego społeczeństwa.


(…)

… prawnej: to struktura norm sprzężonych: 1. Norma sankcjonowana 2. Norma sankcjonująca - okoliczności zastosowania normy N2 znajdują się w N1
AD3. Norma prawna to wynikająca z przepisów reguła postępowania, wydana lub usankcjonowana przez państwo, zagwarantowana przymusem państwowym.
Przepis prawa - samodzielna jednostka redakcyjna tekstu prawnego, czyli zdaniokształtny zwrot językowy (zdanie w sensie…
… przepisach i to nie tylko jednej ustawy. W ujęciu funkcjonalnym przepisy prawa stanowią podstawę do ustalenia treści norm prawnych. Przepisu nie możemy traktować w sferze prawda/fałsz, gdyż nie jest to zdanie w sensie logicznym.
W języku potocznym, a rzadziej w języku prawnym, przepisy prawa to także wszelkie akty normatywne obowiązujące na danym obszarze (np. w państwie).
Rodzaje przepisów: - przepisy…
… powiązań logicznych między normami, tzn. że treść jednej normy pozostaje w logicznej zgodności z treścią innych norm co do zasady,
istnieniu wspólnej podstawy aksjologicznej norm należących do systemu,
jednolitości pojęć języka prawnego a co najmniej konieczności nadawania terminom używanym w tekstach prawnych tych samych znaczeń
Związki hierarchiczne (wynikające z hierarchii norm) prowadzą do przyjęcia…
… gramatyki i składni sięgając w razie potrzeby do semantyki. Analizując tekst przepisu prawnego należy szczególnie uważnie badać różnice między językiem aktu normatywnego ( język prawny ), a językiem potocznym, etnicznym i powszechnie używanym. Oprócz prawideł wypracowanych przez językoznawców stosuje się tu również reguły interpretacyjne wypracowane przez teoretyków prawa. Trudno na przykład ignorować…
… to do dominacji prawa nad osobą ludzką. Prawo przy tych założeniach jawi się jako instrument ustanowionej władzy, technika kontroli społecznej, narzędzie legalnej represji, poręczenie dla aktualnego systemu społeczno-politycznego, nieograniczona przestrzeń dla arbitralności władzy, generator zintegrowanego społeczeństwa.
Pozytywizm prawny rozwinął się m. in. w: statalizm prawny, woluntaryzm prawny, autorytaryzm…
….
Twierdzenie antykognitywizmu jest następujące: człowiek nie ma możliwości poznania prawa natury, gdyż wartości, które byłyby podstawą dla tych norm, nie istnieją w sposób obiektywny. Sens wartości zależy tylko i wyłącznie od przeżyć emocjonalnych człowieka (emotywizm). Tak rozumiane wartości nie mogą stanowić fundamentu dla prawa, gdyż są zmienne i różne dla każdego. Dlatego nie można mówić o istnieniu prawa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz