Prawo sąsiedzkie - definicja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo sąsiedzkie - definicja - strona 1

Fragment notatki:

Prawo sąsiedzkie
To zespół przepisów normujących wykonanie prawa własności przez właścicieli nieruchomości „najczęściej” sąsiednich.
Prawo sąsiedzkie dotyczy w szczególności prawa do owoców z krzewów i zadrzewień z gruntów sąsiednich, prawa do gałęzi i korzeni, zagadnień umyślnego bądź nie naruszania granic gruntów, utrzymania znaków granicznych, płotów i innych urządzeń podobnych, a także korzystania z cudzego gruntu na zasadzie drogi koniecznej.
Prawo nabycia nieruchomości może nastąpić w sposób pierwotny (następuje w sposób oderwany od praw poprzednich właścicieli) lub w sposób pochodny („przejście” własności od poprzedniego właściciela). W sposób pochodny nabywa się własność poprzez spadkobranie oraz czynności prawne (depozyt nieprawidłowy, zasiedzenie, sprzedaż, testament i inne np. przywłaszczenie na zabezpieczenie)
Pierwotne prawa zakupu:
a)Nacjonalizacja, wywłaszczenie nieruchomości - dotyczyć może tylko nieruchomości odbieranej właścicielowi na cele publiczne, określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami
b)Przepadek rzeczy - ma miejsce w rozumieniu prawa karnego, gdzie na skutek orzeczenia sądu
przepadkowi na rzecz SP ulegają narzędzia przestępstwa i przedmioty uzyskane z niego, gdy nie można ustalić właściciela
c)Znalezienie - może dotyczyć tylko rzeczy ruchomych, gdzie znalazca może stać się właścicielem jednak dopiero po dopełnieniu tzw. Aktów staranności. Znalazca winien o rzeczy znalezionej zawiadomić właściciela, bądź w braku takiej możliwości zawiadomić właściwy organ władzy publicznej. Jeżeli właściciel nie odbierze rzeczy w ciągu 2 lat znalazca staje się właścicielem. W powyższy sposób nie można nabyć własności pieniędzy, kosztowności, papierów wartościowych i tzw „skarbu” czyli rzeczy mających znaczną wartość majątkową, historyczną bądź artystyczną - te rzeczy podlegają oddaniu i własności dla SP. Jeżeli znalazca wyda rzecz właścicielowi wówczas przysługuje mu roszczenie o znaleźne o wartości 10% rzeczy znalezionej. Roszczenie o znaleźne musi być zgłoszone najpóźniej w chwili wydania rzeczy.
d)Zasiedzenie - jest to możliwość nabycia własności poprzez fakt długiego posiadania rzeczy, czyli sprawowania władztwa w dobrej wierze (posiadanie samoistne). Nabycie własności rzeczy ruchomej poprzez zasiedzenie może nastąpić po upływie 3 lat posiadania w dobrej wierze. Nieruchomości można zasiedzieć po upływie 20 lat posiadania w dobrej wierze bądź po upływie 30 lat posiadania w złej wierze.
e) inne przypadki - nabycie rzeczy ruchomej od osoby nieupoważnionej do rozporządzania nią. Nabywca rzeczy ruchomej od osoby nieuprawnionej do rozporządzania nią stanie się właścicielem z chwilą wydania rzeczy, chyba, że działa w złej wierze. Jednakże gdy powyższa rzecz została przez właściciela zgubiona, skradziona lub inaczej utracona, nabywca stanie się właścicielem z upływem 3 lat od dnia zgubienia kradzieży lub innej utraty.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz