Prawo rzymskie w Europie zachodniej - Postglosatorzy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo rzymskie w Europie zachodniej - Postglosatorzy - strona 1 Prawo rzymskie w Europie zachodniej - Postglosatorzy - strona 2 Prawo rzymskie w Europie zachodniej - Postglosatorzy - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO RZYMSKIE W EUROPIE ZACHODNIEJ
Pierwszy okres______________________________________________________________
Początkowo prawo rzymskie obowiązywało w kształcie zawartym w leges Romanae barbarorum i w pewnej mierze także leges barbarorum.
Sanctio pragmatica pro petitione Vigilii
Na prośbę papieża Vigiliusa, kodyfikacja justyniańska została wprowadzona w zdobytej na Ostrogotach Italii. Zagnięły Digesta, nastąpił głęboki upaked nauki prawa - przekazywano najprostsze, elementarne wiadomości.
Nieliczne prace tego okresu:
Glosa turyńska - glosa do Instytucji justyniańskich z Rzymu z lat 543-546.
Tzw. „Summa perusina” - wyciąg z Codex, Rzym, VII w.
Glosatorzy__________________________________________________________________
Ok. 1050 r. - odkrycie w Pizie Digestów justyniańskich
Na podstawie znalezionych digestów (littera florentina) i jeszcze innego, nie zachowanego do naszych czasów rękopisu powstał tzw. Codex Secundus.
Od niego z kolei wywodziły się manuskrypty, którymi posługiwano się w średniowieczu.
Vulgata - używane w średniowieczu rękopisy digestów.
Centrum nowej nauki prawa - założony w 1088 r. uniwersytet w Bolonii.
Prawa rzymskiego nauczano też we Francji, Niemczech, Anglii, Hiszpanii.
I r n e r i u s - założyciel szkoły glosatorów (zmarł po 1125 r.)
Quattuor doctores - czterej doktorzy  jego najwybitniejsi uczniowie:
B u l g a r u s, M a r t i n u s, H u g o, I a c o b u s
Czołowi glosatorzy w XIII w. - A z o n, A c c u r s i u s
Gatunki pismiennicze glosatorów:
G l o s y - marginalne i interlinearne. Początkowo dotyczyły pojedynczych wyrazów, potem objasnienia merytoryczne, uzasadnienia prawnicze.
S u m m a e - krótkie streszczenia
D i s t i n c t i o n e s - pojęciowe rozróżnienia
D i s s e n s i o n e s d o m i n o r u m - zbiory kontrowersji poszczególnych glosatorów
C a s u s - zbiry wymyslonych przypadków
M o n o g r a f i ę O r d i n e s i u d i c a r i i - całościowe opracowania procesu
XIII w. - zbiór glos Accursiusa - „Glossa ordinaria” („Glossa Accursiana”)
Działalność skierowana na poznanie i teoretyczne opracowanie ustawodawstwa Justyniana.
Nie interesowano się praktyką.
Stosowano metodę egzegezy - podobnie jak wschodniorzymskie szkoły prawa.
Postglosatorzy_(komentatzorzy, konsyliatorzy)___________________________________

(…)

… u s m o d e r n u s p a n d e c t a r u m (nowoczesne stosowanie pandektów)
znaczenie posiłkowe w stosunku do praw partykularnych
1495 - powołanie Sądu Kameralnego Rzeszy  połowa sędziów musiala mieć tytuł doktora.
Sąd ten orzekał według praw Rzeszy i prawa powszechnego - przyczynił się do recepcji prawa rzymskiego.
Również w niższych sądach zasiadali często sędziowie wykształceni na prawie rzymskim…
… przypadku drogą logicznej operacji.
Stworzenie systemu pandektowego w prawie prywatnym
5 działów: część ogólna, prawo rodzinne, rzeczowe, obligacyjne, spadkowe.
Prawo rzymskie obecnie______________________________________________________
Wielkie, XIX-wieczne kodyfikacje z okresu prawa natury pozbawiły obowiązywania prawo rzymskie. (w Europie - od 1900 - wejście w życie BGB)
Państwa, gdzie obecnie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz