Prawo rodzinne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo rodzinne - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Ma 23 strony. Porusza takie zagadnienia jak: zawarcie małżeństwa, unieważnienie małżeństwa, prawa i obowiązki małżonków, ustanie małżeństwa, rodzice i dzieci, obowiązek alimentacyjny, opieka, kuratela,

MAŁŻEŃSTWO
ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA
Istnieją dwie możliwości zawarcia małżeństwa: przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oraz przed duchownym.
Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego
Czynność zawarcia małżeństwa obwarowana jest koniecznością spełnienia konkretnych przesłanek. Ze względu na skutki, jakie one wywołują można je podzielić na trzy grupy.
Przesłanki, których niezachowanie sprawia, iż małżeństwo nie zostaje zawarte. W prawie takie małżeństwo poczytuje się za nieistniejące.
Przesłanki formalne, których niezachowanie nie ma wpływu na ważność małżeństwa
Przesłanki wyłączające zawarcie małżeństwa, które mogą stanowić podstawę unieważnienia małżeństwa, mimo iż istniały w momencie jego zawarcia(tzw. przeszkody małżeńskie).
Ad 1. Koniecznymi przesłankami do zawarcia małżeństwa jest jednoczesne (czyli następujące w bezpośredniej kolejności) złożenie urzędnikowi (którym jest wójt lub burmistrz miasta- jednakże rada gminy może powołać innego kierownika u.s.c. wraz z jego zastępcą) oświadczeń woli o chęci wstąpienia w związek małżeński. Muszą być oczywiście różnej płci.
Istnieje od tego wyjątek, w postaci możliwości wydelegowania pełnomocnika w celu zawarcia małżeństwa. Taka możliwość występuje jednak w bardzo wyjątkowych sytuacjach, gdy jeden z przyszłych małżonków nie ma możliwości stawienia się przed urzędnikiem u.s.c. Takie pełnomocnictwo powinno zawierać podpis urzędowo poświadczony oraz wymieniać osobę, z którą mocodawca chce wstąpić w związek małżeński.
Istnieje kilka przesłanek nieważności pełnomocnictwa. Natomiast jego nieważność nie powoduje nieważności małżeństwa, a jedynie możliwość ubiegania się mocodawcy o jego unieważnienie, i to o tyle, o ile małżonkowie nie rozpoczęli jeszcze wspólnego pożycia. Tak więc przesłankami nieważności pełnomocnictwa, według art.16 k.r.o. są:
- skuteczne jego odwołanie przez mocodawcę
- brak zgody sądu na takie pełnomocnictwo
- stan psychiczny opisany w art.82 k.c.
- śmierć mocodawcy lub pełnomocnika
Nie jest możliwe wyłączenie przez mocodawcę możliwości odwołania takiego pełnomocnictwa.
Ad 2.
Chodzi tutaj o przesłanki poprzedzające zawarcie małżeństwa lub związane ze złożeniem oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Tak więc osoba zamierzająca zawrzeć związek małżeński obowiązana jest przedstawić:
- dowód tożsamości
- skrócony akt urodzenia
- jeśli pozostawał kiedyś w związku małżeńskim, dowód ustania lub unieważnienia poprzedniego małżeństwa
- pisemne oświadczenie, iż nie wie o okolicznościach wyłączających możliwość zawarcia małżeństwa

(…)

… I DZIECI
USTALENIE POCHODZENIA DZIECKA
O ile macierzyństwo nie budzi większych wątpliwości, o tyle sprawa jest bardziej skomplikowana w wypadku ojcostwa.
Ojcostwo
Istnieją trzy sposoby ustalenia ojcostwa:
Domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki
Uznanie dziecka przez jego ojca
Sądowe ustalenie ojcostwa
Ad 1.
Jeśli dziecko urodziło się w trakcie trwania małżeństwa, lub przed upływem 300 dni od dnia…
….
Legitymację czynną w sprawie zaprzeczenia pochodzenia dziecka od męża matki posiadają:
Mąż matki dziecka- może wytoczyć takie powództwo w ciągu 6 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o urodzeniu się dziecka. Jeśli w trakcie tego terminu mąż zapadł na chorobę psychiczną i mimo istniejących przesłanek nie został ubezwłasnowolniony, może w ciągu 6 miesięcy od ustania choroby wytoczyć powództwo o zaprzeczenie…
… wyroku, o ile nie jest on prawomocny. To co to jest w końcu to uznanie? Jest to akt jednostronny dokonany przez ojca przed właściwymi organami i za zgodą osób wymienionych w kodeksie. Uznanie jest czynnością o charakterze osobistym, mająca na celu ustalenie pochodzenia dziecka od określonego ojca. Osobisty charakter tej czynności sprawia, iż wniosku o ustalenie ojcostwa nie może składać przedstawiciel…
… już się znajduje (zakaz bigamii), czyli jeśli jej małżeństwo nie zostało unieważnione, nie nastąpił rozwód lub współmałżonek nie zmarł.
Zakaz zawierania małżeństwa posiadają krewni w linii prostej oraz rodzeństwo rodzone i przyrodnie.
Zakaz małżeństwa dla powinowatych w linii prostej.
Zakaz małżeństwa dla przysposobionego i przysposabiającego.
Dopuszczalność unieważnienia małżeństwa z powodu wad oświadczenia…
… nie wyrażą, zgodnie z prawem polskim pozostaną w konkubinacie).
Konieczność sporządzenia przez urzędnika u.s.c. aktu małżeństwa.
Oświadczenia mogą być również złożone przez pełnomocnika, jeśli wystąpi ważny powód oraz uzyskają zgodę sądu. Forma pełnomocnictwa jest taka sama jak w przypadku zawierania małżeństwa przed kierownikiem u.s.c. Można wskazać kilka etapów poprzedzających sporządzenie aktu małżeństwa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz