Prawo publiczne gospodarcze - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1624
Wyświetleń: 3108
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo publiczne gospodarcze - wykłady - strona 1 Prawo publiczne gospodarcze - wykłady - strona 2 Prawo publiczne gospodarcze - wykłady - strona 3

Fragment notatki:


PRAWO PUBLICZNE GOSPODARCZE wykłady dr Aldona Piotrowska Najważniejsze informacje Wolność (swoboda) dział. gosp. -ma charakter pierwotny w stosunku do władzy publ., oznacza swobodę zachowania się, w granicach wyznaczonych przez prawo
-na organach państwa i innych podmiotach spoczywa obowiązek powstrzymania się od wszelkich działań prawnych i faktycznych w sferze zastrzeżonej jako wolna Ujęcie przedmiotowe zasady wolności gosp. -domniemanie swobody podejmowania i prowadzenia dział. przez przedsiębiorców jeżeli i dopóki co innego nie wynika z przepisów prawa
-swoboda jest zasadą a ograniczenia i zakazy wyjątkami Ujęcie podmiotowe zasady wolności gosp. -tzw. publiczne prawo podmiotowe o charakterze negatywnym -roszczenie jednostki o to, aby państwo nie wkraczało w sferę wolności określonej w konstytucji Jednoosobowa dział. gosp. -Centralna Ewidencja i Informacja o Dział. Gosp. (CEIDG)
-bezpłatny wniosek o wpis na ceidg.gov.pl
-deklaratoryjny charakter wpisu; czynność mater-technicz
-odmowa wpisu w formie decyzji administracyjnej
-możliwość założenia profilu zaufanego
-można złożyć wniosek papierowy w urzędzie gminy (7 dni na ewentualną korektę lub uzupełnienie) Jedno okienko -wniosek o wpis do CEIDG powinien zawierać wniosek o wpis do REGONu, zgłoszenie płatnika składek, oświadczenie o wyborze formy opodatkowania Swobody w UE: -przedsiębiorczości
-świadczenia usług
-przepływu towarów
-przepływu kapitału
-przepływu osób Elementy swobody przedsiębiorczości -samodzielność
-wymóg stałości
-transgraniczny charakter -podstawowy warunek-obywatelstwo UE Warunki uznania aktywności za usługę -czasowy charakter
-transgraniczność
-odpłatność Element transgraniczny -czynno forma świadczenia usług-usługodawca pochodzący z jednego kraju członkowskiego prowadzący w nim stałą dział. gosp. przemieszcza się czasowo do innego w celu wykonywania tam usługi
-bierna forma świadczenia usług- usługobiorca się przemieszcza w celu skorzystania z usługi Swoboda przepływu towarów -jeżeli sprowadzamy towar z zagranicy i jest on dopuszczony do obrotu w Polsce to jest traktowany jako polski, można nim obracać na terenie UE
-zakaz ograniczeń ilościowych -zakaz technicznych oraz innych niż taryfowe przeszkód w handlu
-zasada wzajemnego uznawania
-zasada niedyskryminacji -zasada zapewnienia towarom wspólnotowym swobodnego dostępu do rynków krajowych


(…)

… podmiotowe p char. majątkowym na dobrach niematerialnych
Patent na wynalazki
-dualizm dot. sposobu udzielania patentów (patenty skuteczne tylko na terenie RP udzielane są przez Urząd Patentowy, a skuteczne na terenie UE przez Europejski Urząd Patentowy)
-patenty są udzielane bez względu na dziedzinę techniki, na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania
3warunki uznania za wynalazek
-nowość-wynalazek uznawany jest za nowy, jeśli nie jest częścią stanu techniki
-poziom wynalazczy- jeżeli nie wynika on dla znawcy w sposób oczywisty ze stanu techniki; niezbędny jest element zaskoczenia dla znawcy; poziom wynalazczy rozumiemy poprzez skutki; także zastosowanie znanego rozwiązania w innej dziedzinie
-przemysłowa stosowalność- zupełne rozwiązanie; rezultat…
… oraz strategię postępowania
-znaczące transakcje wewnątrzgrupowe
-poziom koncentracji ryzyka i prawidłowość zarządzania ryzykiem
-rzetelność kontroli wewnętrznej
Konkurencja
Prawo konkurencji -ogół tych norm prawnych, które są adresowane do poszczególnych przedsiębiorców oraz ich związków,i które zakazują tym podmiotom określonych zachowań szkodzących mechanizmowi wolnej konkurencji
Nurt strukturalny…

-to, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym niezwłocznie, w terminie max 14 dni
Umowy poza lokalem przedsiębiorstwa
Prawo do odstąpienia
-stosowne oświadczenie w terminie 10 dni; zakaz odstępnego; skutki jak przy umowach na odległość
Przedmiotem ochrony własnościowej przemysłowej są:
-patenty na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwa handlowa, oznaczenia pochodzenia
Kumulacja ochrony-powinna powodować jedynie jej wzmocnienie; uprawniony nie może zatem zostać pozbawiony ochrony przewidzianej w prawie własności przemysłowej na podstawie innych ustaw
Wzór użytkowy
-nowe i użyteczne rozwiązanie o charak. technicznym dot. kształtu, budowy, zestawienia przedmiotu o trwałej postaci
Przedmiot o trwałej postaci:
-może być wyodrębniony z otoczenia; wzorem…
… (jeżeli w skład holdingu wchodzi bank)
-uzupełniający (może być, ale nie musi; przede wszystkim dla nadzory holdingu z zakładem ubezpieczeń)
-indywidualny (podlega mu każdy podmiot; sprawowany przez organy właściwy ze względu na siedzibę )
Nadzór indywidualny
-nadzór bieżący (sensu stricte) - dot. prowadzenia działalności, nadzór ostrożnościowy dot.wypłacalności, nadzór struktury akcjonariatu, nadzór organów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz