nieuczciwe praktyki rynkowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1694
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
nieuczciwe praktyki rynkowe - strona 1 nieuczciwe praktyki rynkowe - strona 2

Fragment notatki:


Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r.  o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym   •   Dz.U. Nr 171, poz. 1206  Praktyki rynkowe  •   działanie   •   lub zaniechanie przedsiębiorcy,   •   sposób postępowania,   •   oświadczenie lub informację handlową, w szczególności reklamę i marketing,   •   bezpośrednio związane z promocją lub nabyciem produktu przez konsumenta    Praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów   1)  jest nieuczciwa   •   jeŜeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami   •   i w istotny sposób zniekształca   •   lub moŜe zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta:      przed zawarciem umowy dotyczącej produktu,      w trakcie jej zawierania      lub po jej zawarciu.  2) Za nieuczciwą praktykę rynkową uznaje się w szczególności:  •   praktykę rynkową wprowadzającą w błąd  •   agresywną praktykę rynkową,   •   stosowanie sprzecznego z prawem kodeksu dobrych praktyk,   •   jeŜeli działania te spełniają przesłanki określone w ust. 1.  Podział na nieuczciwe praktyki rynkowe  •   wprowadzające w błąd (wprowadzające w błąd działania oraz wprowadzające w błąd  zaniechania)  •   praktyki agresywne.  lub inny   podział:  Podział na nieuczciwe praktyki rynkowe  •   Szara lista praktyk zakazanych   •   Czarna lista 31 praktyk zakazanych w kaŜdych okolicznościach (praktyki  wprowadzające w błąd oraz praktyki agresywne).   Praktykę rynkową uznaje się za działanie wprowadzające w błąd, jeŜeli   •   działanie to w jakikolwiek sposób powoduje   •   lub moŜe powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej  umowy, której inaczej by nie podjął.  Legitymacja do występowania z indywidualnymi roszczeniami z tytułu nieuczciwych praktyk  rynkowych w pierwszej kolejności przysługuje konsumentowi   •   Katalog roszczeń przysługujących konsumentowi, którego interes został zagroŜony lub  naruszony w razie dokonania nieuczciwej praktyki:   1.  roszczenie o zaniechanie tej praktyki  2.  usunięcie skutków tej praktyki  3.  złoŜenie jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w  odpowiedniej formie  4.  naprawienie wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności Ŝądanie  uniewaŜnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu  przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu  5.  zasądzenie odpowiedniej sumy pienięŜnej na określony cel społeczny związany ze  wspieraniem kultury polskiej, ochroną dziedzictwa narodowego lub ochroną 

(…)

Ubezpieczonych,krajowa lub regionalna organizacja, której celem statutowym jest ochrona interesów
konsumentów,
powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów
wskazanym podmiotom nie przysługują roszczenia, o których mowa w pkt 2 i 4.
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów:
• stosowanie postanowień wzorców umów, które zostały…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz