Ochrona konkurencji - wykład 10

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona konkurencji - wykład 10 - strona 1 Ochrona konkurencji - wykład 10 - strona 2 Ochrona konkurencji - wykład 10 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 10 25.05.2012 r.
Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
Ochrona konsumentów zasadniczo nie jest celem regulacji prawa antymonopolowego i właściwie polska regulacja w tym zakresie stanowi pewien wyjątek. Inne ustawodawstwa antymonopolowe w Europie ochroną konsumenta jako taką się nie zajmują. Konsument korzysta pośrednio z ochrony konkurencji, bo w warunkach konkurencji ma większy wybór jeśli chodzi o ofertę towarów czy usług na rynku. Na ogół organy antymonopolowe nie zajmują się takim bezpośrednim oddziaływaniem w interesie konsumentów tak jak to ma miejsce w przypadku zakazu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Regulacja ustawy antymonopolowej jest pomyślana jako swoiste uzupełnienie ochrony, która jest przewidziana na gruncie prawa prywatnego, dlatego że ochrona konsumentów odbywa się przede wszystkim w przestrzeni prawa cywilnego, prawa prywatnego gdzie są różnego rodzaju regulacje przyznające konsumentom szczególne uprawnienia w zakresie dochodzenia roszczeń od przedsiębiorców czy to z tytułu niezgodności towaru z umową (ustawa o sprzedaży konsumenckiej wprowadza regulacje zastępujące regulacje o rękojmi w KC, rękojmia w stosunkach z konsumentami nie obowiązuje, a obowiązuje szczególna odpowiedzialność za niezgodności towaru z umową). Prawo cywilne reguluje chociażby kwestie dotyczące zawierania umów na odległość m.in. umów przez Internet z konsumentami, przewiduje tam szczególne prawo odstąpienia od umowy po stronie konsumenta w terminie 14 dni od zawarcia umowy bez podawania przyczyny. Zasadniczo w tej przestrzeni ochrona konsumentów się odbywa. Polega na tym, że konsumenci mogą w różnych syt. wnosić roszczenia do sądów powszechnych, cywilnych związane z transakcjami w jakich brali udział. Ustawodawca polski zdecydował się na wzmocnienie tej ochrony w ten sposób, że w pewnych syt. przewidziana jest także administracyjna ingerencja w rynek w zachowania przedsiębiorców w postaci wydawania dec. przez Prezesa UOKiK zakazujących stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Dodatkowo w tych przypadkach możliwe jest nakładanie kar pieniężnych, która może wynieść do 10% przychodów przedsiębiorcy osiągniętych w roku, w którym stwierdzono stosowanie praktyki (podobnie jak w przypadku praktyk ograniczających konkurencję). Obserwuje się obecnie intensyfikację działań UOKiK w tym zakresie.
Art. 24 uokik (brak odpowiednika w prawie unijnym): Zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
Przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie bezprawne działanie przedsiębiorcy, w szczególności:
1) stosowanie postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art. 479

(…)

…. - Kodeks postępowania cywilnego
2) naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji
3) nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji
Konsument - brak jednolitej def., ale z regulacji zawartych w KC oraz w ustawie o sprzedaży konsumenckiej można wyinterpretować, iż za konsumenta uznaje się os. fizyczną, która zakupuje towary lub usługi na własny użytek…
… przepisów służących szeroko rozumianej ochronie konsumentów (ochrona jest rozstrzelona po wielu aktach prawnych, np.: ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawa o nieuczciwych praktykach rynkowych, u.s.d.g., prawo farmaceutyczne, prawo żywnościowe, ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ustawa o sprzedaży konsumenckiej, KC, itd.).
Naruszenie łącznie powyższych zasad będzie skutkowało…
… przez przedsiębiorcę jest traktowane jako nieuczciwa praktyka rynkowa a tym samym jako czyn naruszający zbiorowe interesy konsumentów. Należy zawsze zamieszczać czytelne informacje w ofercie skierowanej do konsumenta.
Nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji - Czyny nieuczciwej konkurencji uregulowane są w odrębnym akcie prawnym: ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, której istotą jest zagwarantowanie pewnej uczciwości konkurowania. Ta ustawa daje się zaliczyć do szeroko rozumianego prawa prywatnego. Zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji odbywa się poprzez wnoszenie roszczeń odszkodowawczych i roszczeń o zaniechanie przed sądami powszechnymi przeciwko przedsiębiorcom, którzy takich czynów nieuczciwej konkurencji się dopuszczają. Jeśli chodzi o nieuczciwe praktyki rynkowe są one uregulowane w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (akt prawny z zakresu prawa konsumenckiego). Ustawa wymienia tzw. nieuczciwe praktyki rynkowe i przewiduje za stosowanie tych praktyk określone sankcje. Jeżeli stosowanie tych praktyk byłoby potraktowane jako naruszające zbiorowe interesy konsumentów wówczas te praktyki mogą być ścigane przez Prezesa UOKiK, który z tego tytułu będzie nakładał kary…
… w szczególności reklama naruszająca godność ludzką (np. reklama telefonii Mobile King stawiała w niekorzystnym świetle kobiety), reklama wprowadzająca w błąd (np. podanie nieprawdziwych danych dotyczących cech produktu czy usługi), reklama nierzeczowa, nieodwołująca się do cech towaru czy reklamowanej usługi (np. nie informowanie o towarze czy usłudze, a przyciągnięcie uwagi za pomocą nagości, sexu), reklama porównawcza (dopuszcza się ją pod warunkiem, że będzie w sposób rzeczowy i prawdziwy informować o cechach porównywalnych produktów oraz nie będzie szkalowała produktu konkurenta), ukryte przekazy reklamowe w postaci rankingów czy zestawień (tak samo jak w przypadku reklam porównawczych), reklama uciążliwa (np. spam, częste telefony, nagabywanie), reklama ukryta inaczej kryptoreklama (np. zamieszczenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz