Prawo podatkowe - zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2870
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo podatkowe - zagadnienia - strona 1 Prawo podatkowe - zagadnienia - strona 2 Prawo podatkowe - zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:...1. Podatek – pojęcie i cechy:
Forma przejęcia na rzecz państwa lub związku publ.-prawnego od podmiotów im podporządkowanych części przychodu, dochodu lub majątku tych podmiotów (z punktu widzenia ekonom.)
Świadczenie pieniężne, które musi ponieść podatnik na rzecz podmiotu publ.-prawnego(z punktu widzenia prawnego)...

...2. Zasada zakazu retroaktywności prawa podatkowego:
W myśl tej zasady prawo podat. powinno regulować sytuacje przyszłe a nie przeszłe. Fundamentem tego jest łac. „lex retro non agit”. Ta zasada wypływa z istoty samego prawa i chociaż nie została wyrażona w Konst. to powinna stanowić jedną z podst. zasad porządku prawnego i być powszechnie przestrzegana. Ustawodawstwo podat. wprowadzone z mocą wsteczną przekreśla funkcje prawa jako regulatora zachowań podatnika, dlatego że dotyczy zachowań już dokonanych, a adresat (podatnik) został obiektywnie pozbawiony możliwości dostosowania swego postępowania do wynikającego z jego treści obowiązku podat. Zdaniem Tryb...

...23. Zasady postępowania podat.:
1) Zasada praworządności – każda władcza ingerencja organu podat. musi być oparta na konkretnym przepisie prawa powszechnie obowiązującego.
2) Zasada prawdy obiektywnej – organy podat. mają obowiązek zebrać i rozpatrzyć dowody, które służą ustaleniu prawdy obiektywnej (materialnej)
3) Zasada udzielania pomocy prawnej (informacji) – organy podat. mają obowiązek należytego i wyczerpującego poinformowania o przepisach prawa podat. w zakresie postęp. podat.
4) Zasada czynnego udziału stron w każdym stadium postęp. podat. – umożliwienie wypowiedzenia się stronom również co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań...

...28. Podmioty stosunków prawno-podat.:
W stosunku prawno-podat. można wyróżnić: podmiot uprawniony (wierzyciel podat.) oraz podmiot zobowiązany (dłużnik podat.)...


1. Podatek - pojęcie i cechy:
Forma przejęcia na rzecz państwa lub związku publ.-prawnego od podmiotów im podporządkowanych części przychodu, dochodu lub majątku tych podmiotów (z punktu widzenia ekonom.)
Świadczenie pieniężne, które musi ponieść podatnik na rzecz podmiotu publ.-prawnego(z punktu widzenia prawnego)
Cechy podatku - świadczenie:
nieodpłatne (podatek nie jest związany z żadnym wzajemnym świadczeniem ze strony państwa i jego budżetu)
bezzwrotne (definitywne przekazanie środków pieniężnych przez podmiot zobowiązany na rzecz budżetu państwa)
przymusowe (przymus opiera się na aktach prawnych pochodzących od władzy państwowej; podatek należy zapłacić w określonej wysokości i w określonym terminie))
powszechne (dotyczą każdego podmiotu, który posiada określone normą cechy i zobowiązany jest do zapłaty świadczenia - podatku)
pieniężne (wymiar i pobór podatku w jedn. pieniężnych danego kraju)
niewzajemne (nieekwiwalentne)
2. Zasada zakazu retroaktywności prawa podatkowego:
W myśl tej zasady prawo podat. powinno regulować sytuacje przyszłe a nie przeszłe. Fundamentem tego jest łac. „lex retro non agit”. Ta zasada wypływa z istoty samego prawa i chociaż nie została wyrażona w Konst. to powinna stanowić jedną z podst. zasad porządku prawnego i być powszechnie przestrzegana. Ustawodawstwo podat. wprowadzone z mocą wsteczną przekreśla funkcje prawa jako regulatora zachowań podatnika, dlatego że dotyczy zachowań już dokonanych, a adresat (podatnik) został obiektywnie pozbawiony możliwości dostosowania swego postępowania do wynikającego z jego treści obowiązku podat. Zdaniem Tryb. Konst. Sens tej zasady oznacza:
prawo po

(…)

… od przyjętego kryterium. Z punktu widzenia skutków sankcji można wyróżnić sześć grup:
nieważność czynności prawnej,
odmienne ukształtowanie treści stosunku prawnego,
bezskuteczność wadliwego aktu finansowego,
przymusowe wykonanie zobowiązania finansowego,
sankcje karne skarbowe związane z pozbawieniem lub ograniczeniem wolności,
liczne i rozbudowane w systemie prawa podatkowego sankcje finansowe, jako środki…
… ich wyliczenie. Aktualnie w Polsce istnieją 2 piony organów podat.: państwowe oraz samorządowe organy podat.
Państwowymi organami podat. stosownie do swej właściwości są przede wszystkim naczelnicy urzędów skarbowych i dyrektorzy izb skarbowych. Ponadto w zakresie podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług, od importu są właściwi naczelnicy urzędów celnych i dyrektorzy izb celnych. W niektórych sprawach…
… podatkowego. Podatnik nie jest własnością państwa, lecz równouprawnionym podmiotem opodatkowania. Majątek podatnika musi być traktowany pod względem podatkowym zgodnie ze wszystkimi zasadami Konstytucyjnymi (wolność i prawo ekonomiczne). W imię racji stanu nie można za pomocą ustawodawstwa podatkowego ingerować we własność podatkową w taki sposób, że naruszałoby to istotę tej własności (np. konfiskata mienia - nie usprawiedliwia tego nawet racja stanu). Konstytucja musi gwarantować przeciwstawianie się samowoli ustanawiania podatków przez admin. państwową w ich realizacji - dotyczy to stanowienia i stosowania prawa podatkowego (pobranie podatku bez podstawy prawnej bądź z jej naruszeniem). Konstytucja musi dawać stabilny fundament prawodawstwa podatkowego.
Tryb. Konst.: kontroluje legislację - czy zostały spełnione…
… się wprost płatnikami
mówi się o podmiotach, które mają obliczyć i pobrać podatek bez nazwania ich płatnikami
Inkasent - obowiązany jest do pobrania podatku od podatnika i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podat. Inkasentem jest osoba fizyczna, prawna lub jedn. organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, obowiązana do wykonania tych dwóch w/w czynności. Inkasent nie ponosi ciężaru podat…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz