Podatki - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podatki - wykład - strona 1 Podatki - wykład - strona 2 Podatki - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymus oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na 
rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej.
Publicznoprawny charakter p oznacza, że jest on pobierany na rzecz organizacji publicznopr tzn. 
Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu teryt. Nieodpłatność świadczenia polega na tym, że ze świadczeniem p nie wiąże się bezpośrednio żadne 
wzajemne świadczenie państwa lub samorządu na rzecz podatnika. Podatki pobiera się nie wg zasady ekwiwalentności świadczeń lecz wg zdolności podatkowej. Miarą tej zdolności może być np. osiągany dochód, posiadany majątek, konsumpcja.Przymus wynika z zabezpieczenia poboru po przymusem 
państwa.Bezzwrotność oznacza, że p raz wpłacony w należnej wysokości nie podlega zwrotowi na 
rzecz podatnika.
Konstrukcja prawna podatku. Są to podmiot, przedmiot, podstawa opodat, stawka podatkowa. Podmiot. Podatnikiem jest os fiz, os pr lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości pr, podlegająca na mocy ustaw 
podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Ustawy podatk mogą ustanawiać podatnika mi inne podmioty 
niż wymienione wyżej.Podatnik w sensie materialnym i formalnym.Formalnie jest to podmiot, który z mocy pr jest zobow do zapłaty p.Materialnie jest to podmiot, który pod względem gospod i majątk ponosi ciężar p.Płatnikiem jest podmiot, obow na podst przepisów prawa podatk do obliczenia i pobrania od podatnika p i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Inkasentem jest podmiot, obow do pobrania od podatnika p i 
wpłacenia go we właściwym terminie organowi podat.Przedmiot p jest to zdarzenie, z którym prawo wiąże powstanie obowiązku podatk. Zdarzenia te to osiągnięcie dochodu, posiadanie  majątku, uzyskanie spadku, sprowadzenie towaru z zagranicy. O przedmiocie p informuje jego nazwa.
Podstawą opodatk jest 
wartościowe lub ilościowe ujęcie przedmiotu p (np. wyrażona w pieniądzu kwota dochodu, przychodu czy obrotu podatnika). Np. w p majątkowych podstawą może być wartość rynkowa maj ale 
może też być to wartość będąca podstawą amortyzacji lub wartość ustalona w celach ubezpieczeniowych. Stawka podatkowa to liczba, która w powiązaniu z podstawą opodatkowania pozwala określić wysokość p. Podział stawek.   stałe (proporcjonalne, liniowe), procentowa stała wielkość w 
stosunku do podstawy opodatkowania.   Zmienne   Progresywne

(…)

… - jako organy odwoławcze od decyzji urzędów skarbowych, samorządowe kolegia odwoławcze - jako organy odwoławcze od decyzji przewodniczących zarządu jednostki samorządu teryt. Organem pierwszej instancji jest izba skarbowa, organem odwoławczym jest Minister Finansów. Minister Finansów jest również organem podatk w sprawach w których, zgodnie z przepisami prawa podatk, jest organem pierwszej instancji. Organami…
… samorządu teryt - jako organy pierwszej instancji tj. wójt, burmistrz, prezydent miasta,2)izby skarbowe - jako organy odwoławcze od decyzji urzędów skarbowych,3)samorządowe kolegia odwoławcze - jako organy odwoławcze od decyzji przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego,4)minister właściwy do spraw finansów publicznych - w niektórych przypadkach.
Karta podatkowa, popularna forma…
… nad kosztami ich uzyskania w danym roku podatk z wyjątkiem wyraźnie zwolnionych od opodatk.Źródłami przychodu z których dochód podlega opodatk są zatem : - stosunek służbowy , stos pracy , członkowstwo w RSP , praca nakładcza , emerytura , renta , działalność wykonywana osobiście , pozarolnicza dział gosp , w tym również wykonywania wolnego zawodu , działy specjalne produkcji rolnej , nieruchomości…
… i jednostki które są podatnikami p od nieruch w związku z nieruch lub obiektami budowlanymi nie złączonymi trwale z gruntem, położonymi na terenie targowiska. Opłata miejscowa jest pobierana od os fiz przebywających czasowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach - za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach. Opłaty miejscowej nie pobiera się:1)pod warunkiem wzajemności - od członków personelu przedstawicielstw dyplomat urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzyn jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium RP,2)od osób przebywających w szpitalach…
… określ czasu (5 lat od końca roku kalend,w którym upłynął termin płatności) w czasie którego organy podatk nie podjęły czynności mających na celu wyegzekwowania zaległ lub czynności egzekucyjne okazały się bezskuteczne-zaległość podatk z mocy pr wygasa.
Odpowiedzialność podatnika,płatnika i inkasenta za zobowiązania podatkowe Podatnik odpow całym swoim maj za wynikające ze zobowiązań podatkowych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz