Prawo o wykroczeniach - wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo o wykroczeniach - wykłady - strona 1

Fragment notatki:

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: rys historyczny prawa o wykroczeniach, obowiązywanie ustawy w czasie i miejscu, istota wykroczenia, znamiona dotyczące strony przedmiotowej, środki oddziaływania społecznego i wychowawczego, warunkowe zawieszenie kary aresztu, przedawnienie.

Opracowanie zagadnień z PRAWA O WYKROCZENIACH
1. RYS HISTORYCZNY PRAWA O WYKROCZENIACH.
OKRESY:
1918 (odzyskanie niepodległości) -> 1928 Po 1918 - w zakresie prawa o wykroczeniach -> ustawodawstwo państw zaborczych:
zabór austriacki: ustawa karna z 1852 (podst. wykroczenia kryminalne) + ustawy dodatkowe
-> orzekały sądy powiatowe, odwołania do sądów okręgowych
wykroczenia policyjne - podlegały wyłącznej właściwości organów administracji (nie były skodyfikowane) -> orzekały organy administracji, odwołania do organów nadrzędnych.
kara aresztu do 14 dni
WYRÓŻNIA SIĘ:
- wykroczenia kryminalne - należą do przestępstw, ujętych w kodeksie karnym i podlegają kompetencji sądów
- wykroczenia administracyjne - normowane są przez ustawy
administracyjne
zabór rosyjski:
rosyjski kodeks karny z 1903r., obowiązywał od 1917r.
orzecznictwo sądowe - sądom pokoju, odwołania do sądu okręgowego.
kara aresztu do 6 miesięcy
rozwiązania oparte na założeniach systemu francuskiego -> wykroczenia = najniższa kategoria przestępstw
zabór pruski:
kodeks karny niemiecki z 1871
orzekał sąd powiatowy, odwołania do sądu okręgowego.
orzecznictwo organów administracji - zastępcze w stosunku do sądowego
wymierzanie kar za wykroczenia przez organy administracyjne => charakter warunkowy (uzależniona od zgody obwinionego), jeśli sprzeciw obwinionego => sąd i rozpoznanie na nowo.
1928 -1951
rozporządzenie Prezydenta RP z 22 marca 1928 o postępowaniu karno-administracyjnym
Komisja Kodyfikacyjna -> zakres czynów zaliczanych do wykroczeń
kodeks karny policyjny - drobne wykroczenia, zagrożone niewielką karą grzywny (główny referent projektu kodeksu karnego - Makarewicz)
wykroczenia drobne -> organy administracyjne
wykroczenia większej wagi -> orzecznictwo sądowe
(główny referent prawa o wykroczeniach - Rappaport) -> sprzeciw Makarewicza
11 lipca 1932 - rozporządzenie Prezydenta RP - prawo o wykroczeniach stanowi wyraz pewnego kompromisu między obu referentami -> orzecznictwo organom administracyjnym
CZĘŚĆ OGÓLNA: regulowała zagadnienia, np. pojęcie wykroczenia, stosowanie przepisów części ogólne kodeksu karnego do wykroczeń
CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA: obejmowała wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, bezpieczeństwu, zdrowiu publicznemu, poszczególnym osobom, mieniu.
Zmiany dot. podwyższeniu grzywien
1951- 1958
REFORMA - ustawa z 15 grudnia 1951 o orzecznictwie karno-administracyjnym
Orzecznictwo - organ administracyjny (pozbawiony uprawnień wymierzania kary aresztu).
W zamian wprowadzono KARĘ PRACY POPRAWCZEJ
Ponadto oddano orzecznictwo w sprawach wykroczeń KOLEGIOM - organom społecznym

(…)

… - za wykroczenia nie będzie odpowiadał sędzia; pełnomocnik za znieważenia którejś ze stron.
7. NAUKI PENALNE
1) Prawo karne sensu largo jest to zespół przepisów prawnych, normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej.
Prawo karne sensu largo dzieli się wg kryterium przedmiotu regulacji na:
prawo karne materialne → zwane także prawem karnym sensu stricto, będące zespołem przepisów prawnych, normujących: czyny będące przestępstwami zasady odpowiedzialności za te czyny środki prawne stosowane wobec ich sprawców, prawo karne procesowe, określane także jako prawo karne formalne, będące zespołem przepisów prawnych normujących, postępowanie w sprawach o czyny zabronione przez prawo karne materialne, prawo karne wykonawcze, będące zespołem przepisów prawnych…
… za to wykroczenie oraz umarza postępowanie wobec niego → powoduje wydanie orzeczenia uniewinniającego.
ZASADA „Nullum crimen sine lege poenali“ zakazuje analogicznego naruszania zakazu w sytuacjach podobnych do tych, które zostały określone jako czyn zabroniony.
ZASADA „Nullum crimen sine lege“ wymaga aby zespół znamion czynu zabronionego został określony przez ustawę w sposób możliwie jasny i jednoznaczny…
… chuligańskim
dokonał kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej oraz kradzieży i przywłaszczenia mienia społecznego
odrębne zasady odpowiedzialności
wiele zmian procesowych w odniesieniu do wykroczeń
uregulowała jednolicie kary i zasady ich wymiaru
stworzyła stan PRZEPOŁOWIENIA CZYNÓW, które w pewnych okolicznościach stanowiły wykroczenie, a w innych okolicznościach przestępstwo.
1971 -> KODEKS…
… do 2000zł
8 luty 1988 - Komisja ds. Reformy Prawa o Wykroczeniach, 1989 - korekta w składzie => powołano odrębny Zespół ds. Ujednolicenia Rozwiązań Prawa Karnego i Prawa o Wykroczeniach
prawo o wykroczeniach objęło szeroką sferę czynów ogólnokryminalnych, z kradzieżą, oszustwem i paserstwem na czele + naruszenia o charakterze politycznym
„przedłużenie prawa karnego”
2. ŹRÓDŁA PRAWA O WYKROCZENIACH
Prawo…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz