Prawo na turystyce i rekreacji

Nasza ocena:

4
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2331
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo na turystyce i rekreacji - strona 1

Fragment notatki:

docx zajmuje 23 strony i zawiera materiały z przedmiotu prawo, który prowadzi dr Tomasz Gaweł na Wyższej Szkole Bankowej.

Porusza takie tematy jak: norma prawna, norma moralna, przepis prawny, stosunek prawny, stosunki społeczne, źródła prawa w Polsce, działalność gospodarcza, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo oraz ustawa o usługach turystycznych.

Notatka przedstawi podstawowe definicje oraz pozwoli zaznajomić się z prawem turystycznym w Polsce i przygotować się odpowiednio na zajęcia.

PRAWO to normy postępowania wydane lub usankcjonowane przez państwo i zabezpieczone przymusem państwowym
1.NORMA PRAWNA: podstawowa jednostka prawa podziału normatywnego.
Norma Prawna:-ma charakter powszechnie obowiązujący.-za je naruszenie grozi określona prawem sankcja-występuje uzewnętrzniony zamiar.Norma Moralna:-ma charakter względnie obowiązujący-karę za jej naruszenie mają być wyrzuty sumienia lub postępowania opinii publicznej.-brak uzewnętrznionego zamiaru.
2. BUDOWA NORMY PRAWNEJ:
1. hipoteza- założenie teoretyczne, opisuje sytuacje i adresata.
czyli ta część, która określa warunki zastosowania danej normy,
wskazując jej adresatów oraz okoliczności powodujące obowiązek określonego
postępowania; ( adresat jest wskazany w sposób opisowy) ( są zawężenia typu obywatele w przypadku prawa wyborczego bierne i czynne )
2. dyspozycja, zobowiązany jest do jej naprawienia ( nie jest napisane, jak naprawić )
- czyli ta część, która wyznacza sposób postępowania w sytuacji, gdy
zostały spełnione warunki przewidziane w hipotezie danej normy;
3. sankcja, - swoista dolegliwość która dotknie adresata normy prawnej, który dostosował się do dyspozycji.
Karna - wwiezienie, grzywna zakaz prowadzenia działalności
Nieważność - p. cywilne i p. administracyjne
Egzekucyjna czyli ta część, która określa ujemne następstwa zachowania się w sposób niezgodny
z wyznaczonym przez dyspozycję danej normy. Ustalone w normach prawnych
sankcje są bardzo zróżnicowane i zależą od gałęzi prawa, do której należy
określona norma prawna.
Można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje norm prawnych, różniące się swym charakterem, celem oraz mocą obowiązującą:
# normy imperatywne (bezwzględnie obowiązujące), które nie dopuszczają
możliwości odmiennego postępowania od wyznaczonego dyspozycją takiej
normy;
# normy dyspozytywne (względnie obowiązujące), które pozostawiają podmiotom
prawa swobodę kształtowania własnego zachowania oraz wzajemnych
stosunków i mają zastosowanie dopiero w razie braku odmiennego uregulowania w
umowie postępowania stron.
- Coraz częściej można spotkać również normy prawne o charakterze semiimperatywnym,
które mają na celu zapewnienie konsumentom minimalnego za kresu ochrony prawnej.
3.PRZEPIS PRAWNY: określany jest jako część aktu prawnego wyodrębnionego w formie paragrafu, artykułu, zapisu. Dopiero na podstawie całego zespołu przepisów prawnych ustala się obowiązujące normy prawne przez odwołanie się do innych artykułów aktu prawnego. Norma prawna kształtuje się zatem na podstawie istniejących przepisów prawnych wynikających z aktów prawnych
4.STOSUNEK PRAWNY - stosunek społeczny opisany przez normy prawne, wzajemna relacja miedzy dwoma zjawiskami. Stosunek prawny jest to stosunek społeczny uznany przez państwo za ważny i wymagający utrwalenia bądź ochrony - co jest zapewnione poprzez ustanowienie norm prawnych, regulujących postępowanie uczestników tego stosunku społecznego. Podmiotami stosunku prawnego mogą być np. ludzie lub przedsiębiorstwa.


(…)

… u niego zatrudnionej albo
umieszczona w miejscu przez nich wskazanym lub na ten cel
przeznaczonym.
§4. Pojazdów mechanicznych i rzeczy w nich pozostawionych oraz żywych
zwierząt nie uważa się za rzeczy wniesione. Utrzymujący zarobkowo hotel
lub podobny zakład może za nie odpowiadać jako przechowawca, jeżeli
została zawarta umowa przechowania.
§5. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności, o której mowa w § 1…
…. 2. Zawieranie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu przedsiębiorcy zagranicznego nieposiadającego siedziby na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej  umów z klientami o organizowanie imprez świadczenie usług…
… działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego.
1a. W wypadku przedsiębiorcy zagranicznego posiadającego siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej za spełnienie warunku prowadzenia działalności, o którym mowa w ust…
… gospodarczej, organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę oddziału.   2. W przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę i prowadzącego działalność organizatora turystyki na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym…
… lub turystycznych, wskazane przez jednostki samorządu gospodarczego i stowarzyszenia działające w zakresie turystyki i hotelarstwa; 2) osoby będące przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. 4b. Członkom zespołów oceniających, o których mowa w ust. 4a pkt 1, przysługuje wynagrodzenie za przeprowadzanie oceny…
… umowy sprzedaży:
a) umowa dwustronnie zobowiązująca i wzajemna,
b) umowa konsensualna,
c) umowa zobowiązująca (niekiedy jednak także zobowiązująco rozporządzając).

…, w tym usług gastronomicznych, oraz warunki dopuszczenia odstępstw od tych wymagań, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań w zakresie: a) zewnętrznych elementów zagospodarowania i urządzenia, b) instalacji i urządzeń technicznych, c) podstawowych elementów dotyczących funkcji, programu obsługowego i użyteczności obiektu, d) części mieszkalnej, e) oferty usług podstawowych i uzupełniających, 2) szczegółowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz