Prawo międzynarodowe publiczne - zwyczaj międzynarodowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1470
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo międzynarodowe publiczne - zwyczaj międzynarodowy - strona 1

Fragment notatki:

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: prawo międzynarodowe i publiczne - pojęcie i podstawy obowiązywania, stanowienie prawa międzynarodowego, zwyczaj międzynarodowy, pojęcie i rodzaje państw. Ponadto porusza takie zagadnienia, jak: azyl i ekstradycja, prawo legacji - istota i podmioty, przywileje i immunitety dyplomatyczne,

Prof. dr hab. Tadeusz Gadkowski PRAWO MIĘDZYNARODOWE
PUBLICZNE
PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE - POJĘCIE I PODSTAWA OBOWIĄZYWANIA
I. POJĘCIE:
1.
Prawo międzynarodowe (klasyczna definicja) - system norm prawych regulujących stosunki wzajemne pomiędzy państwami (normy wiążą jedynie państwa)
2.
Społeczność międzynarodowa - wszyscy uczestnicy stosunków międzynarodowych mający zdolność do czynności prawnych, do działania na gruncie prawa międzynarodowego
W znaczeniu węższym - ogół suwerennych państw utrzymujących stosunki regulowane przez praw międzynarodowe
Nie wszyscy uczestnicy stosunków międzynarodowych mają podmiotowość międzynarodową, nie wszyscy mogą nabywać uprawnienia i zaciągać zobowiązania.
3.
Prawo międzynarodowe publiczne - zespół norm prawnych regulujących stosunki wzajemne między państwami jak również innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych mającymi zdolność do działania wynikającą z norm tego prawa.
Na gruncie prawa międzynarodowego są przestrzegane także inne normy nie mające charakteru norm prawnych, np. normy kurtuazji, moralności międzynarodowej, obyczaje, prawa dyplomatyczne i konsularne, protokół dyplomatyczny. 4.
Prawo prywatne międzynarodowe - zespół norm prawnych, których zadaniem jest wskazanie określonego systemu prawa właściwego dla dokonania oceny prawa konkretnej sytuacji.
Prawo prywatne międzynarodowe - stanowi część wewnętrzną porządku prawa każdego państwa; dotyczy takich sytuacji, w których dany stosunek prawa może być rozwiązany w oparciu o prawo jednego lub drugiego państwa.
II. PODSTAWA OBOWIĄZYWANIA a. doktryna naturalistyczna (praw podstawowych, zasadniczych) - odwołuje się do prawa natury. Podstawowe prawa i obowiązki każdego państwa, a zwłaszcza podstawowe zasady prawa międzynarodowego są wywodzone z natury (istoty państwa). Już samo istnienie państwa zapewnia mu pewne fundamentalne prawa, które muszą być respektowane przez wszystkie podmioty na gruncie prawa międzynarodowego, np. - prawo do istnienia życia
prawo do równości i niepodległości
prawo do uczestniczenia w obrocie międzynarodowym
Doktryna prawa zasadniczo związana jest z koncepcją podstawowych praw człowieka.
ins cogens - normy imperatywne, bezwzględnie obowiązujące powszechnego prawa międzynarodowego; należą do nich podstawowe zasady prawa międzynarodowego.
b. doktryna pozytywistyczna (woluntarystyczna) - podstawą obowiązywania prawa międzynarodowego jest wspólna, zgodna wola państw. Wola ta znajduje swój wyraz bądź to w normach zwyczajowych, bądź w normach konwencyjnych. Wszystko to dzieje się na gruncie prawa międzynarodowego, z tej woli państw wynika. Normy prawa międzynarodowego wiążące państwa wywodzą się z ich woli.


(…)

… w tej mierze organu, którym jest Rada Bezpieczeństwa ONZ.
ŹRÓDŁA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO W ŚWIETLE ART. 38 MTS (MIEDZYNARODOWY TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI) Brak definicji źródła prawa międzynarodowego, ale to zagadnienie pojmowane jest podobnie jak źródła w innych gałęziach prawa a więc są rozumiane trojako:
1. materialne źródło pr. międzynarod. - ogół (zespół) czynników różnorakich prowadzących do powstania…
… reguł kurtuazji międzynarod., wykształciło się w dziedzinie stosunków dyplomatycznych (ceremoniał dyplomatyczny) i konsularnych, a także w obrocie morskim.
OGÓLNE ZASADY PRAWA JAKO ŹRÓDŁA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO 7 podstawowych zasad z „Deklaracji zasad praw międzynarodowych”:
zakaz groźby użycia lub użycia siły
pokojowe regulowanie sporów międzynarodowych
nieingerencja w sprawy wewnętrzne państw…
… to sięga do norm zwyczajowych, a następnie ogólnych zasad.
Do tej pory nie było wyroku na podstawie ogólnej zasady. UCHWAŁY PRAWOTWÓRCZE ORGANÓW ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH Aby uchwały organów organizacji międzynarodowych mogły być uznane za źródło prawa międzynarodowego muszą one spełniać równocześnie 2 warunki:
muszą być prawnie wiążące
muszą mieć charakter normatywny (tworzyć nowe normy prawne)
ad.1…
… na moc wiążącą
normy prawa międzynarodowego mają charakter norm względnie obowiązujących ins dispositivum (prawo względnie obowiązujące)istnieje pewien katalog norm prawa międzynarodowego mających charakter bezwzględnie obowiązujących - normy imperatywne
ins cogens. Do tych norm należą zwłaszcza podstawowe zasady prawa międzynarodowego - np. zakaz użycia lub groźby użycia siły; pokojowe regulowanie…
… → uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10.12.1948 r. składa się ze wstępu i 30 artykułów. We wstępie mówi ona o motywach leżących u podstaw jej opracowania. Podkreśla, że uznanie przyrodzonej godności, równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju.
Pierwsze 3 artykuły poświęcone są wolności, równości i braterstwu. Artykuły 4-21…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz