Prawo międzynarodowe i jego regulacje - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo międzynarodowe i jego regulacje - wykład - strona 1 Prawo międzynarodowe i jego regulacje - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Dr. Rafał Matera
Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Wykład IX – Prawo międzynarodowe i jego regulacje
1. Podstawowe zasady prawa międzynarodowego:
Wyróżniki prawa międzynarodowego:
jako zespół norm, które regulują stosunki między suwerennymi państwami, organizacjami
międzynarodowymi, innymi podmiotami prawa
źródłem norm prawa międzynarodowego jest wolna wola wyrażana przez uczestników SM
zgoda uczestników na powiązanie normami prawa wyraża się w traktatach i zwyczajach i to
one są formalnymi źródłami prawa
funkcjami prawa międzynarodowego jest rozgraniczanie interesów uczestników SM i
ustalenie sposobów realizacji interesów wspólnych
Funkcje prawa międzynarodowego:określenie sytuacji państwa do innych państw
gwarantowanie zasadniczych praw państw: do istnienia, niezależności, równości i
prowadzenia SM
ustalanie ogólnych zasad postępowania państw w SM – np. zasady nieagresji i pokojowego
załatwiania sporów
regulowanie stosunków międzypaństwowych: zawieranie sojuszów, przyrzeczenie
neutralności, udzielenie pomocy gospodarczej
ustalenie form wzajemnych stosunków – prawa dyplomatyczne i konsularne
regulowanie zasięgu władzy terytorialnej i osobowej państw
ustalenie zasada postępowania na obszarach nie podlegającej niczyjej władzy; tj. na pełnym
morzu, w Antarktyce, przestrzeni kosmicznej
Instytucje jako realizatorzy prawa międzynarodowego:
Instytucja - pochodzi od łacińskiego słowa institutio, czyli urządzenie czegoś, zarządzenie czymś, też
tradycja zwyczaj i nawyk. Współcześnie traktuje się instytucje w szerszym ujęciu niż tylko organizacje
m-owe. Oprócz nich do instytucji zalicza się: agencje i organy m-owe, zasady, normy i procedury,
utrwalone systemy, ale też jako przyjęte sposoby postępowania (więc ogólnie rzecz biorąc jako coś
powtarzalnego – TRWAŁY TYP AKTYWNOŚCI M-OWEJ).
Trzy główne funkcje instytucji międzynarodowych:regulacyjna
stabilizacyjna
legitymizacyjna
2. Typy organizacji gospodarczych:


instytucje typu integracyjnego (Wspólnoty Europejskie)
promujące rozwój gosp. krajów słabo rozwiniętych (UNCTAD; UNIDO)
międzynarodowe reżimy handlowe (GATT/WTO)
organizacje zajmujące się koordynacją polityki gospodarczej (OECD)
organizacje kredytowe (IBRD, EBOR)
organizacje zajmujące się energetyką, w tym jądrową (MAEA)
Dr. Rafał Matera
Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Wykład IX – Prawo międzynarodowe i jego regulacje
3. Geneza, cele i zasady ONZ:
Droga do ONZ:

Karta Atlantycka – sierpień 1941
Deklaracja NZ – styczeń 1942
pierwsze porozumienie „wielkiej trójki” – październik 1943
spotkanie czterech mocarstw w Dumbarton Oaks – wrzesień 1944
konferencja „wielkiej trójki” w Jałcie – luty 1945
Cele ONZ (wg Artykułu 1 Karty NZ):
utrzymanie m-owego pokoju i bezpieczeństwa (ochrona przyszłych pokoleń od wojny) oraz
stosowanie w tym celu skutecznych środków zbiorowych;
rozwijanie między narodami przyjaznych stosunków opartych na poszanowaniu zasady
równouprawnienia i samostanowienia narodów;
rozwiązywanie m-owych problemów społecznych, ekonomicznych, kulturalnych i
humanitarnych oraz zabieganie o poszanowanie praw człowieka;
uzgadnianie działań państw zmierzających do powyższych celów.
Zasady ONZ (wg Artykułu 2 Karty NZ):suwerenna równość wszystkich członków;
wykonywanie w dobrej wierze zobowiązań przyjętych zgodnie z kartą;
załatwianie sporów m-owych środkami pokojowymi;
powstrzymywanie w SM groźby użycia siły (przeciw integralności terytorialnej i niezawisłości
politycznej);
polityka powstrzymywania przed pomocą państwu objętemu sankcjami organizacji;
zapewnienie poszanowania zasad Karty NZ, również państwom nieczłonkowskim;
nieingerowanie w sprawy należące do kompetencji wewnętrznej państw (z wyjątkiem działań
w związku z naruszeniem pokoju czy agresji kraju).
Główne organy ONZ:


ZGROMADZENIE OGÓLNE
RADA BEZPIECZEŃSTWA
RADA GOSPODARCZO-SPOŁECZNA (ECOSOC)
RADA POWIERNICZA
MIĘDZYNARODOWY TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI
SEKRETARIAT
Plus agendy i organy wyspecjalizowane: ILO, FAO, WHO, UNESCO, IMF, WB.
Podstawowe dziedziny działalności ONZ:

bezpieczeństwo międzynarodowe, operacje w celu utrzymywania pokoju
rozbrojenie
problematyka gospodarcza
kwestie społeczne, humanitarne i ochrony środowiska
stopniowy rozwój kodyfikacji prawa
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz