Prawo konstytucyjne, cywilne, administracyjne

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo konstytucyjne, cywilne, administracyjne - strona 1 Prawo konstytucyjne, cywilne, administracyjne - strona 2 Prawo konstytucyjne, cywilne, administracyjne - strona 3

Fragment notatki:

Prawo
Prawo i moralność
Prawo to zbiór norm ogólnych pochodzących od kompetentnych organów władzy publicznej, na której straży stoi przymus państwowy.
Najważniejsze funkcje prawa: kontrola zachowań rozdział dóbr i ciężarów regulacja konfliktów Norma prawna jednej stronie przyznaje uprawnienia, a na drugą nakłada obowiązki odpowiadające temu uprawnieniu.
Norma moralna przewiduje tylko moralny obowiązek postępowania w określony sposób.
Ustawodawca powinien tak stanowić prawo, aby było one zgodne z powszechnie uznawanymi zasadami moralnymi.
Norma prawna i przepis prawny
Norma prawna - najmniejszy, stanowiący sensowną całość, element prawa. Reguła postępowania zewnętrznego stworzona na podstawie przepisów prawnych, ustanowiona przez kompetentny organ władzy w odpowiednim trybie ogłoszona i chroniona przez państwo aparatem przymusu. Dzieli się na:
generalna (nie jest skierowana do jednego, ściśle oznaczonego adresata, ale do grupy podmiotów określonych przy pomocy nazwy rodzajowej)
abstrakcyjna (dotycząca powtarzalnych zachowań, wielokrotnego zastosowania, uniwersalna)
Norma prawna składa się z:
Hipoteza - adresat normy i sytuacja prawna. Sprzedawca, który otrzymał cenę wyższą od ustalonej ceny… 
Dyspozycja - wzór powinnego zachowania. Obowiązany jest zwrócić kupującemu pobraną różnicę
Sankcja - konsekwencje innego zachowania niż powinno nastąpić. Podlega karze pozbawienia wolności do lat …
Ze względu na zakres swobody, pozostawiony adresatowi normy prawnej, wyróżnia się:
Normy bezwzględnie obowiązujące  - imperatywne - adresat powinien zachować się dokładnie tak, jak określono w normie. Nie ma on pozostawionej swobody w wyborze postępowania,
Normy względnie obowiązujące - dyspozytywne- adresat może dokonać wyboru innego zachowania niż określone w normie prawnej,
Normy semiimperatywne - wyznaczają pewne ramy postępowania, dając swobodę stronom stosunku prawnego, ale w pewnych tylko granicach.
Przepis prawny jest elementarną jednostką systematyzacyjną aktu normatywnego. Może nim być artykuł, paragraf, punkt, podpunkt, zdanie. W przepisach prawnych zakodowane są normy prawne Zasady stosowania prawa
Pojęcie stosowania prawa rozumiane jest niejednolicie:
W węższym znaczeniu polega na:
Ustaleniu stanu faktycznego (jak było??)
Znalezieniu przepisu
Zbadaniu czy nie ma przeszkód
Wydaniu orzeczenia
Stosowanie prawa należy do organów wydających rozstrzygnięcie, np. sądy, organy administracji


(…)

… użytkownika. Prawo użytkowania wieczystego jest dziedziczne i przenaszalne oraz może być hipotecznie obciążone.
prawa rzeczowe ograniczone jest to prawo rzeczowe zapewniające uprawnionemu tylko ściśle określony zakres uprawnień względem rzeczy. Obecnie prawami rzeczowymi ograniczonymi są:
użytkowanie,
służebność,
zastaw,
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu[1],
hipoteka.
Posiadanie - instytucja prawa…
…,
kierownicy ministerstw − za naruszenie Konstytucji lub ustawy,
Naczelny dowódca sił zbrojnych − za naruszenie Konstytucji lub ustawy,
posłowie i senatorowie − za naruszenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, która polega na osiąganiu korzyści majątkowych ze skarbu państwa oraz za naruszenie zakazu nabywania majątku ze skarbu państwa lub samorządu terytorialnego.
Trybunał Stanu może orzekać kary…
… jest zgodny z rzeczywistością (tzn. że prawa wpisane istnieją, a wykreślone nie istnieją); niezgodność treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym może być usunięta jedynie w drodze odpowiedniego procesu cywilnego,
rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych - w razie niezgodności między stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść…
… o ochronie dóbr osobistych stosuję się także do osób prawnych. Ustanie osoby prawnej następuje z różnych przyczyn: zakończenia zadań, rozwiązania, upływu czasu, na jaki została utworzona itd. Sposób zakończenia działalności określają przepisy ustrojowe. Może się odbyć poprzez:
Likwidacje - odbywa się w interesie jej założycieli, postępowanie likwidacyjne prowadzą tzw. Likwidatorzy pod kontrolą sądu…
… podmiot w okresie zakreślonym tym terminem, powoduje definitywne wygaśnięcie przysługującego podmiotowi prawa do tej czynności. Służebność gruntowa po 10 latach, o przywrócenie posiadania po roku, uprawnienia z rękojmi za wady rzeczy - 1 rok, wady budynku - 3 lata
Zobowiązania:
Zobowiązanie - rodzaj stosunku cywilnoprawnego, węzeł prawny łączący dłużnika z wierzycielem, który polega…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz