Prawo karne - test z odpowiedziami

Nasza ocena:

3
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2646
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo karne - test z odpowiedziami - strona 1 Prawo karne - test z odpowiedziami - strona 2 Prawo karne - test z odpowiedziami - strona 3

Fragment notatki:
....1.Czy przepis prawa to:
a. jednostka redakcyjna aktu prawnego
b. zwrot językowy zawarty w tekście aktu normatywnego, stanowiący gramatyczną całość
c. część tekstu prawnego wyodrębnionego w artykuły, paragrafy
d. zdaniokształtny zwrot językowy normujący sposób postępowania, formalnie w tekście
wyodrębniony

2.Termin ‘zachowanie’ w prawie oznacza:
a. tylko działanie
b. tylko zaniechanie
c. zaniechanie i działanie
d. zaniechanie, działanie i inne zdarzenie

3.Wpis do rejestru handlowego spółki z.o.o ma charakter:
a. deklaratoryjny
b. konstytutywny
c. deklaratoryjny i konstytutywny
d. tylko ujawniający........17.posiadanie jest:
a. władanie rzeczą za inną osobę
b. władanie rzeczą w imieniu innej osoby
c. władanie rzeczą w swoim imieniu i interesie
d. władanie tylko rzeczą niczyją

18.treścią powództwa posesoryjnego jest:
a. roszczenie o przywrócenie utraconego stanu posiadania
b. roszczenie o nienaruszanie własności rzeczy
c. roszczenie o wydanie rzeczy osobie trzeciej
d. roszcz. o zaniech. dalszych naruszeń posiadania
19.Prawa rzeczowe to:
a. prawa podmiotowe względne
b. prawa służące przeciwko wszystkim
c. prawa, których przedmiotem może być tylko nieruchomość
d. prawa będące elementem składowym wierzytelności...


1.Czy przepis prawa to:
jednostka redakcyjna aktu prawnego
zwrot językowy zawarty w tekście aktu normatywnego, stanowiący gramatyczną całość
c. część tekstu prawnego wyodrębnionego w artykuły, paragrafy
d. zdaniokształtny zwrot językowy normujący sposób postępowania, formalnie w tekście
wyodrębniony
2.Termin `zachowanie' w prawie oznacza:
tylko działanie
tylko zaniechanie
zaniechanie i działanie
zaniechanie, działanie i inne zdarzenie
3.Wpis do rejestru handlowego spółki z.o.o ma charakter:
deklaratoryjny
konstytutywny
deklaratoryjny i konstytutywny
tylko ujawniający
4.Skutki prawne, to wszystkie następstwa jakie przepisy prawne wiążą z:
wszystkimi faktami prawnymi tylko z czynnościami zgodnymi z prawem
tylko ze zdarzeniami
z czynnościami zgodnymi i niezgodnymi z prawem
5.Przepis mający na celu uniknięcie kilkukrotnych tych samych powtórzeń, to:
przepis blankietowy
przepis dozwalający
przepis odsyłający
przepis generalny
6.Tzw. normatywnymi aktami prawnymi są:
ogólne warunki umów
decyzje administracyjne
orzeczenie sądu
ustawy
rozporządzenia
7.Jak nazywa się przepisy zawarte w tzw. generalnym akcie prawnym, które rozstrzygają kwestie wejścia w życie nowego aktu prawnego:
przepisy wprowadzające
przepisy przejściowe i końcowe
przepisy szczególne
odrębne ustawy tzw. przepisy wprowadzające np. kodeks cywilny
8.Rozporządzenia Rady Ministrów wydawane są w polskim porządku prawnym na podstawie:
rozporządzeń Rządu RP
ustawy
Konstytucji RP
każdego aktu generalnego
9.Należycie ogłoszony akt prawny generalny musi być opublikowany w:
Monitorze Sądowym
Monitorze Prawnym
Monitorze Polskim
Dzienniku Urzędowym RP
Dzienniku Ustaw 10.Ustawę zasadniczą od ustawy zwykłej odróżnia:
szczególny tryb uchwalania
szczególny sposób jej opublikowania
określenie czasu jej wejścia w życie
podwyższone quorum jej uchwalania
11.Warunkiem wejścia w życie rozporządzenia RM w polskim porządku prawnym jest:
uchwalenie go jednomyślnie przez całą Radę Ministrów
uzyskanie pozytywnej opinii dla niego od Prezydenta RP
opublikowanie go w Monitorze Polskim
opublikowanie go w Dzienniku Ustaw
12.Norma prawna obowiązuje w zakresie:
terytorialnym
personalnym
czasowym
eksterytorialnym
13.Zasada przepis szc

(…)


w ciągu 21 dni od daty wystawienia
34.Umowa pożyczki, to umowa:
realna
konsensualna
dwustronnie zobowiązująca
wzajemna
przenosząca własność przedmiotu pożyczki na pożytkobiorcę
35.Umowa użyczenia to:
umowa konsensualna umowa realna
umowa nieodpłatna
która może być zawarta tylko na czas oznaczony
36.Przedmiotem umowy przechowania mogą być:
papiery wartościowe oznaczone co do tożsamości
rzeczy ruchome…

wymaga to zawsze wspólnego uzgodnienia stron i zmiany umowy o dzieło
jedynie sąd na wniosek wykonawcy może podwyższyć ryczałt
28.Przechowanie jest umową:
jednostronnie zobowiązującą
dwustronnie zobowiązującą
nie jest umową wzajemną
jest umową wzajemną
29.Jeżeli umowa pożyczki nie określa terminu jej zwrotu, to wg. kc.:
zwrot winien nastąpić niezwłocznie po wezwaniu przez pożyczkodawcę
zwrot winien…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz