Prawo i normy moralne - definicje - Moralność selektywna, ascetyczna i integraln

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo i normy moralne - definicje - Moralność selektywna, ascetyczna i integraln - strona 1 Prawo i normy moralne - definicje - Moralność selektywna, ascetyczna i integraln - strona 2

Fragment notatki:

PRAWO „Prawo to praktyczny wyraz norm etycznych i obyczajowych, obowiązujących w danej społeczności”.
Prorocy w oparciu o przepisy prawa Jahwe określali powinności moralne Izraela czy też wyliczali grzechy narodowe. Izraelici zostali przez Boga powołani do przestrzegania prawa, by dzięki niemu mogli poznać i realizować plany Boga. „Dopóki Efraim pamiętał o mych prawach, był wielki w Izraelu” (Oz 13, 1). „Dlatego taka to przyszła na Izraelitów dola z tej przyczyny, że łamali prawa i nie chcieli słuchać proroków, którzy od dawna zapowiadali im taką niedolę, jeśli nie zaprzestaną czynów bezbożnych”.
Słuchanie głosu Jahwe miało oznaczać wprowadzenie w czyn wszystkiego, czego Bóg wymagał, a mianowicie: bojaźni Jahwe, miłości Boga oraz zachowania prawa. Nie wystarczyło składanie ofiar, ale liczyło się życie pobożne, które miało polegać na wewnętrznym usposobieniu, postępowaniu z zasadami prawa, które zostało objawione Izraelitom na Synaju. Prorocy z wielką pasją zwracali się przeciwko tym, którzy nie wahali się wykorzystywać prawo, aby w jego majestacie ciemiężyć słabych. Przewrotność bogatych polegała na tym, że na mocy prawa okradali, wykorzystywali najbardziej bezbronnych, powiększając ich nędzę, narażając na głód i cierpienie. Niemoralność takiego postępowania była tym większa, że występowali przeciwko prawu Mojżeszowemu, które brało w obronę sieroty i wdowy; przewidywało specjalne względy dla najuboższych. Zatem w świetle władzy i prawa zagarniali skromne dobra biednych. Stosunek do prawa decydował czy były realizowane zobowiązania moralne, które nałożył Bóg na lud wybrany. „Jego przykazanie - oświeca umysł ludzki w trudnej sytuacji moralnej, pozwalając kroczyć bezpiecznie przez życie”. Szukając odpowiedzi stosujemy podział norm: kultyczne (liturgiczne) Wj 34, 14-26; Iż 33, 14-15.
prawne Kpł 20, 9-21
moralne Wj 20, 1-17 wersja elohistyczna; Pwt 5, 6-21 wersja deutoroniomistyczna ; Dekalog jest związany z Przymierzem Wj 6, 7.
Dzisiaj obowiązują jedynie normy moralne, gdyż wynikają z wiary w objawionego Boga, zostały potwierdzone Bożym autorytetem. Jak odróżnić normy zmienne, związane tylko z jakimś okresem od niezmiennych? Wydaje się, że nakazy moralne wynikają z Bożego Objawienia jako odpowiedź na dar i wezwanie Boga, czyli Bóg się objawia i konsekwencją tego jest powstanie norm moralnych jako odpowiedź człowieka. Celem podania określonych norm etycznych jest wytworzenie dialogu między człowiekiem a Bogiem, potwierdzeniem przymierza.
Uwaga! Jedynym uzasadnieniem norm moralnych jest stwierdzenie: „Ja jestem Jahwe” St jak i NT ukazują nierozerwalność przymierza z prawem (w postaci Dekalogu). Potwierdzenie tego założenia znajdujemy w Deutoronomium i u Jezusa. A skoro prawo jest aktualne to i przymierze!!! Jezus mówi:

(…)

… świętym Nowego testamentu są zawarte ponadczasowe i powszechne, a więc absolutne, konkretne normy moralne?”
Wobec istnienia poważnej różnicy zdań pomiędzy teologami zabrało głos Magisterium. Pewne podstawy do odczytania nauki Kościoła znajdują się w dokumentach Soboru Watykańskiego II, zaś jasno i precyzyjnie sformułowaną doktrynę na temat nowotestamentalnych norm moralnych przedstawiła Kongregacja Nauki…
… moralnych. Wreszcie poglądy autorów zdecydowanie broniących istnienia w NT ponadczasowych i powszechnych norm moralnych. Na koniec stanowisko Kościoła zaprezentowane na Soborze Watykańskim II i posoborowa nauka Kościoła o ponadczasowym i powszechnym charakterze nowotestamentalnych norm moralnych zawarta w dokumentach Kongregacji Nauki i Wiary: 1.Deklaracja „Persona humana”; 2. „List do biskupów Kościoła katolickiego o duszpasterstwie osób homoseksualnych”. Po Soborze Watykańskim II często poddawano krytyce sposób posługiwania się tekstami z Pisma św., które niejako miały potwierdzać stawiane tezy. Błędne podejście polegało na bezkrytycznym, zbyt pochopnym założeniu, że Pismo św. zawiera pełny system etyczny oraz przyznawaniu poleceniom moralnym charakteru uniwersalnego. Zauważono…
… przez Jezusa znajdujemy w polemice z faryzeuszami: „Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 5, 20). Pobożność w wydaniu faryzejskim opierała się jedynie na zewnętrznym wypełnieniu Prawa. Natomiast Chrystusowi chodziło o udoskonalenie Prawa moralnego i wynikających z niego konsekwencji.
Św. Paweł: „Chrystus jest kresem…
…, a także kierować się nimi w życiu, podporządkowując wartości niższe wartościom wyższym.
W rzeczywistości żaden typ moralności ludzkiej nie występuje w stanie czystym, nie można też ich rozumieć w sensie statycznym, ale dynamicznym, czyli może być przechodzenie z jednej moralności do drugiej.
4.Problem norm moralnych w Nowym Testamencie
W ostatnich dziesięcioleciach toczy się wiele dyskusji dotyczących podstaw…
… też, że w sposób nieprawidłowy interpretowano teksty biblijne, gdyż najczęściej pomijano kontekst historyczny cytowanych fragmentów.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz