Prawo handlowe - umowa kontrakcji

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo handlowe - umowa kontrakcji - strona 1 Prawo handlowe - umowa kontrakcji - strona 2

Fragment notatki:

UMOWA KONTRAKTACJI Umowa kontraktacji jest formą inspirowania specjalizacji produkcji rolnej, ho­dowlanej i ogrodniczej. Obejmuje ona swym zasięgiem dwie zasadnicze sfery: obro­tu (dostarczania zakontraktowanego produktu) oraz sferę produkcji (której treścią jest wytworzenie przez producenta określonego produktu rolnego lub hodowlanego). Przez umowę kontraktacji producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną ilość produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się te produkty odebrać w terminie umówionym, zapłacić umówioną cenę oraz spełnić określone świadczenia dodatko­we, jeżeli umowa lub przepisy szczególne przewidują obowiązek spełnienia takiego świadczenia. Ilość produktów rol­nych może być w umowie oznaczona także według obszaru, z którego produkty te mają być zebrane.
Na kontraktującym, poza zasadniczym obowiązkiem odebrania zakontraktowa­nych produktów w terminie umówionym i zapłacenia ceny, ciąży zwykle obowiązek spełnienia dodatkowych świadczeń, charakterystycznych dla umowy kontraktacji. Świadczenia które dodatkowo mogą być speł­niane ze strony kontraktującego: zapewnienie producentowi możności nabycia określonych środków produkcji i uzyskania pomocy finansowej; pomoc agrotechniczna i zootechniczna; premie pieniężne; premie rzeczowe.
Podane wyżej przykładowo formy dodatkowych świadczeń kontraktującego są wyrazem występującego zwykle w umowie kontraktacji obowiązku współdziałania kontraktującego z producentem. Przejawem tego współdziałania, obok instruktażu i pomocy agrotechnicznej, może być występujący często obowiązek zaopatrzenia pro­ducentów w nasiona, materiał szkółkarski, sadzonki itd., którymi zwykle producent musi się posługiwać. Należy nadmienić, że kontraktujący jest również uprawniony do nadzoru i kontroli nad wykonywaniem umowy przez producenta. Podstawowym obowiązkiem producenta jest wyprodukowanie i dostarczenie oznaczonej ilości produktów ogrod­niczych, rolnych lub hodowlanych.
Umowa kontraktacji powinna być zawarta na piśmie. Forma pisemna zastrzeżo­na jest jednak jedynie dla celów dowodowych, a nie pod rygorem nieważności. Wy­konanie umowy powinno nastąpić w zasadzie w całości. Jeżeli jednak przedmiot kontraktacji jest podzielny, kontraktujący nie może odmówić przyjęcia świadczenia częściowego, chyba że w umowie zastrzeżono inaczej.
W zawieranych umowach strony z reguły zastrzegają sobie prawo do dokony­wania zmian ilości zakontraktowanego towaru oraz obszaru plantacji, pod wa­runkiem, że zmiany te będą uzgodnione w przewidzianych umową terminach. Za dostarczone przedmioty kontraktacji producent ponosi pełną odpowiedzialność z punktu widzenia ich ilości i jakości. W szczególności odpowiada on z tytułu rękojmi za wady fizyczne i praw­ne przedmiotu kontraktacji, z tym że kontraktujący może odstąpić od umowy tyl­ko z powodu wad istotnych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz