Prawo handlowe - stowarzyszenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo handlowe - stowarzyszenia - strona 1

Fragment notatki:

STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie jest dobrowol­nym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzysze­nia prowadzą zwykle działalność o charakterze społecznym, kulturalnym lub mającą na celu zaspokojenie zainteresowań członków stowarzyszenia.
Wszyscy pełnoletni obywatele, jeżeli nie są pozbawieni wyrokiem sądu praw publicznych, mają prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach. Zarówno udział w sto­warzyszeniu, jak i wystąpienie ze stowarzyszenia zależą wyłącznie od woli osób zainte­resowanych. Działalność stowarzyszeń opiera się na pracy społecznej ich członków. Utworzenie stowarzyszenia przebiega w ten sposób, że inicjatywę podjąć musi grupa osób (co najmniej 15), które uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komi­tet założycielski. Statut powinien określać nazwę, teren działania oraz siedzibę stowa­rzyszenia, jego cele oraz sposoby ich realizacji, władze stowarzyszenia, sposób jego reprezentacji, sposób uzyskiwania środków finansowych, wreszcie - tryb jego rozwią­zania. Stowarzyszenia mają osobowość prawną, którą uzyskują z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu stowarzyszenia. Stowarzyszenia , jako osoby prawne, mogą mieć własny majątek. Powstaje on ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalno­ści oraz z własnego majątku. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenia mogą prowadzić działalność gospodarczą. Działalność taka zwolniona jest z opodatkowa­nia. Z istoty stowarzyszenia wynika, że zyski z jego działalności przypadają stowarzy­szeniu i mogą być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe, nie mogą być natomiast dzielone między członków.
Stowarzyszeniu może być nadany tytuł honorowy stowarzyszenia wyższej uży­ teczności, jeżeli jego działalność skierowana jest na realizację celów uznanych w spo­łeczeństwie za wyjątkowo doniosłe.
Uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe, nie posiadające osobowości prawnej. Mogą je założyć co najmniej trzy osoby. Uprawnienia takiego stowarzyszenia są węższe: nie może ono prowadzić działalności gospodarczej, przyj­mować darowizn, spadków, otrzymywać dotacji itp. Środki na swą działalność stowa­rzyszenie takie może uzyskiwać wyłącznie ze składek członkowskich.
Ustawa o stowarzyszeniach nie ma zastosowania do organizacji społecznych, któ­rych działalność regulowana jest odrębnymi przepisami, takich jak partie polityczne, komitety wyborcze, a także do kościołów i związków wyznaniowych oraz organiza­cji religijnych..
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz