Prawo gospodarcze - wykłady - życie gospodarcze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo gospodarcze - wykłady - życie gospodarcze - strona 1

Fragment notatki:

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: funkcje prawa gospodarczego, życie gospodarcze, rola i miejsce państwa w stosunkach gospodarczych, KRS, działalność wytwórcza w rolnictwie.

PRAWO GOSPODARCZE
Wykl 1 , 25.02.05
Prawo gospodarcze- podstawowa zasada regulująca Polskie prawo gospodarcze. Zasada społeczna gospodarki rynkowej to:
Podstawa ustroju gospodarczego RP, jest zasadą określoną w Konstytucji RP art. 20 2.04.97 r. 17 października 1997 r. Zaczęła obowiązywać.
Filary (zasady)
swoboda działalności gospodarczej
własność prywatna
solidarność i dialog współpracy partnerów społecznych
Zasady ustrojowe o które opiera się zasada społeczna
demokratycznego państwa prawnego
sprawiedliwości społecznej
pomocniczości która ma umocnić uprawnienia obywateli i ich wspólnot
A.Miller Armarct, L. Evharewardt (głosili zasadę społecznej gospodarki publicznej
5.V.1949 r. Utworzono RFN.
Na bazie tej zasady zaczęła formować się niemiecka gospodarka rynkowa.
W Polsce zaczęły rosnąć tendencje do utworzenia integracji europejskiej- wtedy gdy RFN zaczął osiągać sukces gospodarczy 1950 r., zebrali się w Paryżu przedstawiciele 6 państw- Francji, Belgii, Danii, Norwegii, Laksemburga. 25.VII. 1952 r. traktat Europejska Wspólnota Węgla i Stali został podpisany na 50 lat. EWG zmieniono na Wspólnotę Europejską 7 II 1992 r. (traktat Maastricht). Zasada społecznej gospodarki rynkowej została zapisana i przepisana z Konstytucji Niemieckiej do traktatu Rzymskiego w EWG.
16 XII 1991 r. Traktat Brukselski na mocy którego Polska zobowiązuje się do prawa Europejskiego.
Zasada społecznej gospodarki rynkowej określa ustrój gospodarczy który z jednej strony akceptuje zasadę liberalizmu gospodarczego i gospodarkę rynkową, z drugiej strony zaś ustanawia prawne regulat5ory przebiegu procesów gospodarczych. W celu zapewnienia realizacji postulatów społecznych wg. A.Millera Armarcta ustruj ten wiąże działania na rynku o zasadę wyrównania społecznego.
Socjalna gospodarka rynkowa różni się od gospodarki wolnorynkowej tym, że odrzuca jej skrajność (np. leseferyzm) dopuszcza interwencję państwa w gospodarce, zakłada ocenę stosunków gospodarczych wg. Kryteriów godności ludzkiej i równości społecznej. Obaj profesorowie chcieli określić ustrój gospodarczy jako liberalizm i pozycje gospodarczą.
Nie od razu w Niemczech zasada ta przyniosła sukces, gdyż była oparta oparta o wzory Rosyjskie i była to gospodarka socjalistyczna.
USA podczas 2 wojny światowej nie prowadziły walk na swoim terenie, więc zaopatrywali gospodarczo inne państwa np. w papierosy, żywność aż po bomby. Najbardziej opiekuńczym państwem do tej pory jest Szwecja.
Cele społecznej gospodarki rynkowej stoją przed zasadą
osiągnięcie możliwie wysokiego dobrobytu gospodarczego przez:
ustanowienie porządku konkurencji
świadomą politykę wzrostu
zabezpieczenie pełnego zatrudnienia


(…)

… akt i zawiera nowelizację 33 ustaw np. z 1981 r. O państwoej inspekcji pracy, z 1983r. O państwowych zasobach archiwalnych i archiwach.
Z 1991 r. O kontroli skarbowej, z 1996r. O zawodach lekarza i lekarza dentysty, 1997r. Prawo o ruchu drogowym, 1997r. Ordynacja podatkowa, 1997r. O usługach turystycznych.
Niektóre z tych zmian dotyczyły wielu przepisów prawnych . Ustawa ta ustala również harmonogram…
… i ustrój) podmiotów gospodarczych oraz czynności handlowych powstających między tymi podmiotami a innymi osobami w obrocie gospodarczym krajowym i międzynarodowym.
Prawo gospodarcze publiczne- to zbiór norm prawnych należących do różnych gałęzi prawa, głównie P. Cywilnego, Amin. i Finansowego, regulujący stosunki społeczne powstające w toku szeroko rozumianej działalności gospodarczej. Jest to nie tylko bezpośrednia działalność gospodarcza, prowadzona przez przedsiębiorców i polegająca na produkcji oraz wymianie dóbr i usług lecz także działalność organów państwa wykonujących funkcje reglamentacyjne w gospodarce narodowej.
Wykł. II, 11.03.05
Prawo gospodarcze publiczne - uwzględnia szczególnie role państwa , określa je jako organizację, ważny podmiot .
Funkcje prawa gospodarczego
Podstawowym problemem prawa…
…, być .....................................................................................dla spójności i jednolitości.
Źródła prawa gospodarczego rozumie się formy ..................................................... przedsiębiorcom wola państwa w zakresie spraw dotyczących gospodarowania.
Wśród źródeł szczególne miejsce zajmuje Kodeks Cywilny. Źródłem prawa gospodarczego publicznego są te przepisy Kodeksu Cywilnego które dotyczą osób fizycznych i osób prawnych w ramach prowadzonej…
… przez nie działalności gospodarczej.
Ważnym źródłem prawa gosp. publicz. jest ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2.07.2004 r.
Wykład III 01,04,05
1, Hote Stanisław „Prawo gospodarcze”- wybrane zagadnienia
2, Jan Olszewski _Prawo gospodarcze” - compedium(Beck)
Egzamin - forma pisemna 6 pyt. - 3 do wyboru
Źródła prawa gospodarczego
Krajowy rejestr sądowy
Podstawowe zasady działania admin. publ. w sprawach…
… jest taka, że tylko do osób fizycznych odnoszą się przepisy dotyczące rejestracji w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminę. Natomiast wszyscy inni przedsiębiorcy podlegają rejestracji w rejestrze przedsiębiorców prowadzonego w ramach krajowego rejestru sądowego. Obowiązków z tym zwiazanych dopełniają w odpowiednich wydziałach sądów gospodarczych.. Wyłączona jest spod działania tej ustawy (tak samo…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz