Prawo finansowe Unii Europejskiej 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo finansowe Unii Europejskiej 4 - strona 1 Prawo finansowe Unii Europejskiej 4 - strona 2 Prawo finansowe Unii Europejskiej 4 - strona 3

Fragment notatki:

Fundusze strukturalne i system  finansowania projektów UE Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności gospodarczej,  społecznej i terytorialnej na lata 2007-2013 Polityka strukturalna/regionalna/spójności • Polityka strukturalna – termin najstarszy, używany od 1957 r.; celowe interwencje  Wspólnoty/Unii ukierunkowane na pobudzenie zmian w strukturze gospodarczej  poszczególnych państw członkowskich, co miało w konsekwencji doprowadzić do  przyspieszenia rozwoju gospodarczego w całej Unii.  • Polityka regionalna – spójność gospodarcza i społeczna osiągana w drodze niwelowania  różnic w rozwoju pomiędzy poszczególnymi regionami.  • Polityka spójności – zespół działań, promujących i wspierających szeroko pojęty i harmonijny  rozwój PCz i ich regionów. Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna.  Polityka spójności w prawie pierwotnym UE • Obecnie art. 174 – 178 TFUE Art. 174 TFUE: „W celu wspierania harmonijnego rozwoju całej Unii rozwija ona i prowadzi  działania służące wzmocnieniu jej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. W szczególności Unia zmierza do zmniejszenia dysproporcji w poziomach rozwoju różnych  regionów oraz zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych. Wśród regionów, o których mowa, szczególną uwagę poświęca się obszarom wiejskim, obszarom  podlegającym przemianom przemysłowym i regionom, które cierpią na skutek poważnych i  trwałych niekorzystnych warunków przyrodniczych lub demograficznych, takim jak najbardziej  na północ wysunięte regiony o bardzo niskiej gęstości zaludnienia oraz regiony wyspiarskie,  transgraniczne i górskie”.   • Art. 3 ust. 3 TUE   spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna jednym z celów UE;  • Art. 4 ust . 2 lit. c TFUE   polityka spójności należy do kompetencji dzielonych;  • Art. 5 ust. 1 TFUE: obowiązek koordynowania polityk gospodarczych PCz, do których należy  polityka spójności.  Cele polityki spójności w perspektywie finansowej 2007-2013 1) konwergencja – pomoc dla opóźnionych w rozwoju regionów UE (w których PKB na jednego  mieszkańca jest niższy niż 75% średniej unijnej) + regionów efektu statystycznego,  wyodrębnianych w związku z obniżeniem średniej unijnej PKB z powodu akcesji nowych PCz. 2) konkurencyjność regionalna i zatrudnienie – obejmuje obszary UE, które nie kwalifikują się do  celu konwergencji. Celem: zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności regionów, jak również  zatrudnienia poprzez przewidywanie zmian gospodarczych i społecznych, w tym związanych z  liberalizacją handlu. 3) Europejska współpraca terytorialna - zorientowana na umacnianie współpracy transgranicznej 

(…)

… 4 zasad rządzących włączaniem strategii lizbońskiej do polityki
spójności dot. zasady niedyskryminacji!
I WYTYCZNA: Zwiększenie atrakcyjności Europy i jej
regionów pod względem inwestycji i zatrudnienia
Wytyczne dla działań 1.1.1. Rozszerzenie i poprawa infrastruktury transportowej:
— PCz i regiony kwalifikujące się do finansowania w ramach celu Konwergencja lub z
Funduszu Spójności powinny…
… regionów)
Ułatwienie dostępu oraz tworzenie
równych szans na rynku pracy,
podnoszenie szans oraz zachęcani
do tworzenia nowych miejsc pracy
Wspierane dziedziny (m.in.):
poprawa
jakości
wód
powierzchniowych;
- poprawa jakości powietrza;
- rozwój bezpiecznej infrastruktury
drogowej.
Wspierane dziedziny (m.in.):
- rozwój przedsiębiorczości;
- kształcenie ustawiczne;
przeciwdziałanie
zjawisku
wykluczenia…
… i dobrych praktyk.
4 zasady polityki spójności
1) zasada koncentracji – środki każdego z funduszy są przeznaczane na wybrane i uznane za
priorytetowe obszary działania;
2) zasada programowania – fundusze te działają w oparciu o wieloletnie programy rozwoju,
opracowywane w wyniku negocjacji z udziałem podmiotów zaangażowanych potem w ich
rozdysponowanie;
3) zasada partnerstwa – ścisła współpraca Komisji…
… na płeć, rasę lub
pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną
to podstawowe zasady polityki spójności i powinny być włączane na wszystkich poziomach do
strategicznego podejścia do zagadnienia spójności (strategiczne wytyczne Wspólnoty) !
Fundusz Spójności a fundusze strukturalne
Fundusz Spójności
Obejmuje całe PCz, w których PKB
na jednego mieszkańca…

3 priorytety, na których skupiać powinny się programy otrzymujące wsparcie w
ramach polityki spójności, zgodnie ze strategią lizbońską:
zwiększanie atrakcyjności państw członkowskich, regionów i miast poprzez
poprawę dostępności, zapewnienie odpowiedniej jakości i poziomu usług oraz
zachowanie stanu środowiska;
wspieranie innowacyjności, przedsiębiorczości oraz rozwoju gospodarki opartej na
wiedzy…
…,
w tym, przykładowo, monitorowanie prewencyjne.
 
I WYTYCZNA: Zwiększenie atrakcyjności Europy i jej
regionów pod względem inwestycji i zatrudnienia
Wytyczne dla działań 1.1.3. Podjęcie kwestii intensywnego wykorzystywania
tradycyjnych źródeł energii w Europie:
— Wspieranie projektów mających na celu zwiększanie efektywności energetycznej,
na przykład w budynkach, oraz rozpowszechnianie modeli rozwoju opartych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz