Prawo finansowe - Ubezpieczenie mienia

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo finansowe - Ubezpieczenie mienia - strona 1

Fragment notatki:

Autor na 17 stronach, odpowiedział m.in. na takie pytania jak: czy prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia mienia przechodzą na nowego właściciela nieruchomości, kto i w jakim przypadku może żądać zmniejszenia sumy ubezpieczenia, jaki jest cel ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie mienia (13.01.2001)
Czy prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia mienia przechodzą na nowego właściciela nieruchomości?
Tak. Jeżeli po zawarciu umowy ubezpieczenia własność ubezpieczonej nieruchomości przeszła na inną osobę, prawa i obowiązki z umowy tej wynikające, przechodzą na nowego właściciela. Jednakże zarówno zakład ubezpieczeń, jak i nowy właściciel, mogą umowę wypowiedzieć na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
Za zapłatę składki przypadającej za czas do chwili otrzymania przez zakład ubezpieczeń wiadomości o zmianie właściciela - odpowiadają dawny i nowy właściciel solidarnie.
Kto i w jakim przypadku może żądać zmniejszenia sumy ubezpieczenia?
Żądać - zmniejszenia sumy ubezpieczenia - może ubezpieczający, gdy po zawarciu umowy wartość ubezpieczonego mienia uległa zmniejszeniu.
Dokonać - jednostronnie - może zakład ubezpieczeń, z tej samej przyczyny, musi zawiadomić o tym ubezpieczającego.
Jakie uprawnienia posiada zakład ubezpieczeń w celu obniżenia lub odstąpienia od wypłaty odszkodowania?
Wobec kogo zakład ubezpieczeń posiada roszczenie w momencie zapłaty odszkodowania?
Ubezpieczenia osobowe
Czego mogą dotyczyć ubezpieczenia osobowe?
Ubezpieczenia osobowe mogą w szczególności dotyczyć:
przy ubezpieczeniu na życie - śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią oznaczonego wieku;
przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków - uszkodzenie ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.
Kiedy i kto może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia?
Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie z zachowaniem terminu określonego w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Umowę uważa się za wypowiedzianą przez ubezpieczającego, jeżeli składka nie została zapłacona w terminie określonym w ogólnych warunkach ubezpieczenia - mimo uprzedniego wezwania do zapłaty w dodatkowym terminie określonym w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
Czy samobójstwo i choroba osoby ubezpieczonej wykluczają wypłatę odszkodowania?
Jest to uzależnione od upływu czasu, jaki nastąpił od zawarcia umowy ubezpieczenia na życie do daty śmierci. W przypadku:
samobójstwa - jeżeli upłynęły dwa lata od zawarcia umowy ubezpieczenia, wówczas zakład ubezpieczeń ma obowiązek świadczenia (jest wypłata odszkodowania);
choroby osoby ubezpieczonej - jeżeli upłynęły trzy lata - zakład ubezpieczeń nie może podnieść zarzutu, że przy zawieraniu umowy, ubezpieczający podał wiadomości nieprawdziwe (zataił chorobę). Ogólne warunki ubezpieczenia mogą skrócić ten termin.
Ustawa o działalności ubezpieczeniowej (13.01.2001)
Jaki jest cel ustawy o działalności ubezpieczeniowej?

(…)

… specjalne korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych. 2) nierezydent: osoba fizyczna nie mającą miejsca zamieszkania w kraju oraz osoba prawna nie mająca siedziby w kraju, a także inny podmiot nie mający siedziby w kraju, posiadający zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, osoba fizyczna, prawna lub inny podmiot posiadający miejsce zamieszkania…
…, urzędy konsularne, misje specjalne i organizacje międzynarodowe oraz inne obce przedstawicielstwa korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy umów, ustaw lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, Proszę o zdefiniowanie pojęć: „wartości dewizowe”, „waluty obce” i „dewizy”.
Wartości dewizowe: zagraniczne środki płatnicze - waluty obce i dewizy, złoto…
… międzynarodowych oraz osób korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych na mocy umów, ustaw lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych.
Rezydenci zobowiązani są zgłaszać NBP ich mienie posiadane za granicą lub nabyte w obrocie dewizowym z zagranicą, a także jego utratę.
Rezydenci oraz nierezydenci, z wyjątkiem banków, uczestniczący w obrocie dewizowym z zagranicą, obowiązani…
… Wewnętrznych i Administracji określą, każdy w zakresie swojej właściwości, w drodze rozporządzeń, organy oraz szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania kontroli w:
jednostkach organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa, jednostkach podległych, podporządkowanych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostkach wojskowych podległych Ministrowi…
… jego działalności, 3) organy i organizację banku oraz zasady składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, 4) zasady sprawowania kontroli wewnętrznej, 5) fundusze własne oraz zasady gospodarki finansowej. Wymogi kapitałowe stawiane przez polskie prawo bankowe wobec założycieli banków.
Wnoszony przez założycieli banku kapitał założycielski nie może być niższy od równowartości 5.000.000 EURO…
… są przy użyciu papierowych lub elektronicznych nośników informacji, w tym również za pomocą kart płatniczych.
Jakie są podstawowe zasady wynikające z przepisów prawa bankowego dotyczące dokonywania rozliczeń pieniężnych przez banki?
Banki zobowiązane są do niezwłocznej realizacji poleceń przelewu na rachunki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne…
… wartościowych, wierzytelności z tytułu gwarancji bankowych, poręczeń i akredytyw oraz innych wierzytelności banku w stosunku do jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo i organizacyjnie ponoszących wspólnie ryzyko gospodarcze nie może przekroczyć 25% funduszy własnych banku. Przez podmioty powiązane kapitałowo i organizacyjnie, rozumie się: dwie lub więcej osób fizycznych, prawnych lub jednostek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz