Prawo finansów publicznych - skrypt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2072
Wyświetleń: 3955
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo finansów publicznych - skrypt - strona 1 Prawo finansów publicznych - skrypt - strona 2 Prawo finansów publicznych - skrypt - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO FINASÓW PUBLICZNYCH Pojęcie środków publicznych. Środkami publicznymi są:
Dochody publiczne.
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi.
Przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych pochodzące:
za sprzedaży papierów wartościowych oraz z innych operacji finansowych;
z prywatyzacji majątki Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego;
za spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych;
z otrzymanych pożyczek i kredytów;
przychody jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych uzyskiwane w związku z prowadzoną działalnością oraz pochodzące z innych źródeł.
Dochody publiczne. Przez dochody publiczne należy rozumieć:
daniny publiczne, do których zalicza się podatki oraz inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw;
pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się:
opłaty;
dochody z mienia, w szczególności z najmu oraz dzierżawy i innych umów o podobnych charakterze oraz dywidendy od wniesionego kapitału;
dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw, nie stanowiące przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych oraz innych operacji finansowych a także przychodów z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego;
spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej;
inne dochody uzyskane na podstawie odrębnych przepisów, o ile są pobierane przez organy finansowe z dochodów publicznych lub przez podległe albo nadzorowane przez te organy jednostki, sektora finansów publicznych.


(…)

…, KRRiTV, Krajowego Biura Wyborczego, PIP, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Instytutu Pamięci Narodowej.
Etap drugi - projekt ustawy budżetowej jako jednolity dokument opracowany jest przez Ministra Finansów. Minister Finansów ustala też proponowane subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego i zbiorczą kwotę tych subwencji włącza do projektu budżetu państwa. Wraz z uzasadnieniem…
… obowiązek ten ciąży solidarnie na obdarowanym i darczyńcy. Wysokość podatku uzależniona jest od wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych, a ponadto od tego, do której z trzech grup podatkowych zaliczany jest nabywca. Podatek od spadków i darowizn ustalany jest w oparciu o jedną z trzech progresywnych skal podatkowych. Podatek od czynności cywilnoprawnych.
- przedmiotem podatku są: * umowa sprzedaży lub zmiana rzeczy i praw majątkowych; * umowa pożyczki; * umowa poręczenia; * umowa darowizny (w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy); * umowy dożywocia lub ustanowienia odpłatnej renty; * umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności (w części dotyczącej spłat lub dopłat); * umowy majątkowe małżeńskie; * ustanowienie hipoteki; * ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności; * umowy depozytu nieprawidłowego; umowy spółki (akty założycielskie). Obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży solidarnie na stronach czynności cywilnoprawnych.
Podatek rolny.
- opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty gospodarstw rolnych. Za gospodarstwo rolne uważa się: obszar użytków…
… (wójt, burmistrz, prezydent miasta) ma prawo wydawania decyzji w sprawach ulg, odroczeń i umorzeń podatków będących w ich kompetencji (np. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny).
Niektóre podatki i opłaty, będące dochodami gmin, są wymierzane i pobierane przez urzędy skarbowe (podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych). Urząd skarbowy…
… publicznych.
- ponoszą pracownicy sektora finansów publicznych oraz inne osoby dysponujące środkami publicznymi, w tym osoby odpowiedzialne za gospodarowanie środkami publicznymi przekazanymi podmiotom spoza sektora finansów publicznych. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a inne rodzaje odpowiedzialności.
- jest zasadniczo niezależna od innej odpowiedzialności określonej przepisami prawa. Możliwe jest ukaranie tej samej osoby za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a jednocześnie na drodze postępowania karnego, jeśli czyn ten stanowi przestępstwo, oraz dochodzenie na drodze procesu cywilnego odszkodowania na rzecz, np. Skarby Państwa, jeżeli czynem tym wyrządzono szkodę. Wyjątki- w razie wszczęcia postępowania karnego lub karnego skarbowego w związku z przestępstwem…
…-prawnych;
opłaty:
skarbowa,
targowa,
miejscowa,
administracyjna,
eksploatacyjna, w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. - Prawo geologiczne i górnicze,
inne opłaty pobierane na podst. odrębnych przepisów;
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
27,6% wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy,
5% wpływów z podatku dochodowego od osób…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz