Prawo do zrzeszania się w RP - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1932
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo do zrzeszania się w RP - omówienie - strona 1 Prawo do zrzeszania się w RP - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Art. 57
Wolność zgromadzeń obejmuje swobodę organizowania zgromadzeń, a także swobodę uczestniczenia w nich; warunkiem jest jednak pokojowy charakter zgromadzenia. Wolność organizowania pokojowych zgromadzeń opisana jest w art. 57 Konstytucji RP. Wolność zgromadzeń obejmuje wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i wolność uczestniczenia w nich. Wolność organizowania zgromadzeń oznacza swobodę wyboru miejsca i czasu zgromadzenia, ustalania przebiegu zgromadzenia i wolność uczestniczenia w nich.
Z wolności zgromadzeń zdaniem Trybunału Konstytucyjnego (wyrok z dnia 18 stycznia 2006 r., sygn. akt K 21/05) wynikają pewne reguły szczegółowe:
 
na organach władzy publicznej ciąży obowiązek zapewnienia ochrony grupom organizującym demonstracje i biorącym w nich udział, bo tylko w ten sposób można realnie gwarantować wolność zgromadzeń, bez względu na stopień kontrowersyjności (ale nie przekraczających ustalonych zakazów, np. wzywania do nienawiści rasowej czy propagujących ideologię faszystowską) przedstawianych publicznie poglądów lub opinii;
zakaz stosowania środków represyjnych przez organy władzy publicznej wobec osób zachowujących się pokojowo;
zakaz odbierania wolności zgromadzeń przez władze publiczne z powodu różnic światopoglądowych lub gdy głoszone treści są niezgodne z systemem wartości reprezentowanych przez piastunów władzy publicznej.
 
Podkreślić należy, że zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka uczestnicy manifestacji powinni mieć możliwość udziału w niej bez obaw przed aktami przemocy ze strony swoich przeciwników.
Artykuł 11 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
Wolność zgromadzania się i stowarzyszania się
1. Każdy ma prawo do swobodnego, pokojowego zgromadzania się oraz do swobodnego stowarzyszania się, włącznie z prawem tworzenia związków zawodowych i przystępowania do nich dla ochrony swoich interesów.
2. Wykonywanie tych praw nie może podlegać innym ograniczeniom niż te, które określa ustawa i które są konieczne w społeczeństwie demokratycznym z uwagi na interesy bezpieczeństwa państwowego lub publicznego, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwu, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób. Niniejszy przepis nie stanowi przeszkody w nakładaniu zgodnych z prawem ograniczeń w korzystaniu z tych praw przez członków sił zbrojnych, policji lub administracji państwowej.
Art. 58
Wolność zrzeszania się w najogólniejszym ujęciu dotyczy swobody zakładania zrzeszeń (z tym, że ustawa może określić wymóg sądowej rejestracji zrzeszenia - wówczas założenie zrzeszenia wymaga zgłoszenia tego faktu sądowo, który może jednak odmówić rejestracji tylko wtedy, jeżeli zgłoszenie jest sprzeczne z prawem) i swobody uczestniczenia w nich. Wolność zrzeszania się jest traktowana nie tylko jako prawo jednostek, ale też jako jedna z podstawowych zasad ustroju Rzeczpospolitej. Zrzeszenia mogą przybierać różne formy prawne. Art. 12 mówi o związkach zawodowych, organizacjach społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeniach, ruchach obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeniach oraz o fundacjach, a art. 11 dodaje do tego partie polityczne. Wolność zrzeszania się podlega jednak szczególnym ograniczeniom, bo cele lub działalność zrzeszenia nie mogą być sprzeczne z konstytucją lub ustawą, a w szczególności nie mogą odwoływać się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu, komunizmu, ich programy lub działalność nie mogą zakładać bądź dopuszczać nienawiści rasowej lub narodowościowej, stosowania przemocy w celu zdobycia władzy lub wlewu na politykę państwa albo też przewidywać utajnienia struktur lub członkowstwa. Zakaz działania zrzeszenia może zostać wydany tylko przez sąd, a gdy chodzi o partię polityczną - tylko przez TK. Możliwe jest ograniczenie wolności zrzeszania się w odniesieniu do osób zatrudnionych w służbach, które muszą zachowywać przymiot apolityczności (zwłaszcza wojsko i inne formacje uzbrojone).

(…)

… wywiódł, że możliwość zrzeszania się ma na celu wspólne rozwijanie obywatelskiej aktywności politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Wymienione rodzaje działalności są określone bardzo ogólnie, co oznacza, że wspólny czynny udział obywateli w życiu społecznym może przybierać w konkretnych sytuacjach bardzo rozmaitą postać i konkretne cele wspólnej działalności obywateli są także bardzo różne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz