Prawo do słusznego procesu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo do słusznego procesu - strona 1 Prawo do słusznego procesu - strona 2 Prawo do słusznego procesu - strona 3

Fragment notatki:

Prawo do słusznego procesu
„ right to fair trial” - prawo do rzetelnego / słusznego / uczciwego / sprawiedliwego procesu (postępowania)
„uczciwy” - to najmniej trafne określenie
2 etapy:
zastosowanie/zastosowalność - applicability
zgodność ze standardami Zakres przedmiotowy - zastosowalność „zakres roszczenia o zastosowanie drogi sądowej” - art. 6 ust 1
art. 6 ust. 1 EKPC prawo do słusznego (rzetelnego) procesu - 2 płaszczyzny zastosowania:
dotyczy rozstrzygania sporu o prawa i obowiązki o char. cywilnym
orzekanie o zasadności oskarżenia w sprawie karnej
oba pojęcia - char. autonomiczny - właściwy dla kontekstu, w jakim występują
mówi się o „płaszczyźnie karnej” i „płaszczyźnie cywilnej” - ale to uproszczenie
„prawa i obowiązki o char. cywilnym” to poj. nie ogranicza się do praw i zobow. powstałych na gruncie pr. cywilnego nie ma znaczenia zakwalifikowanie danego sporu jako wynikłego na tle pr. prywatnego lub publicznego (Koning p. RFN, 1978r.) np. post. podatkowe - jest interes majątkowy, ale to pr. publiczne, a nie prywatne (bo decyzję ostateczną może podjąć sąd adminitracyjny) najważniejsze znaczenie ma wpływ danego postępowania na cywilne prawa i obowiązki decydujące dla tych spraw jeśli ma znaczenie decydujące dla tych praw - wchodzi w zakres art. 6 ust 1 EKPC wpływ rozstrzygnięcia musi być bezpośredni - odległe i pośrednio związane konsekwencje nie wystarczają dla objęcia zakresem art. 6 ust 1 nie ma znaczenia rodzaj post. krajowego ani to, jakie organy krajowe rozptrują sprawę (Ringeisen p. Austrii,1971r.) więc też post. przed trybunałami konstytucyjnymi (Kraska p. Szwajcarii,1993r.) 2 konkluzje na tle płaszczyzny cywilnoprawnej: nie da się sformułować uniwersalnej, jednolitej definicji praw i obowiązków o char. cywilnoprawnym (kryteria wyrażone w orzecznictwei są kazuistyczne) rozwój orzecznictwa ETPC - stałe rozszerzanie znaczenia omawianego pojęcia obejmowanie zakresem art. 6 ust 1 nowych kategorii spraw rozwój ma char. ewolucyjny czasem przełamuje wcześniejszą linię orzeczniczą - np. sprawy dot. rekrutacji urzędników publicznych oraz przebiegu i zakończenia ich kariery zawodowej były poza zakresem art. 6 ust 1 do czasu wydania orzeczenia w sprawie Pellegrin p. Francji,1999r. wtedy ETPC przyjął nowe kryterium funkcjonalne obecnie takie spory wchodzą w zakres art. 6 ust 1 gdy nie dotyczą stanowisk związanych ze sprawowaniem władzy publicznej pewne kategorie spraw należą wyłącznie do pr. publicznego i nie wpływają na pr. i obow. o char. cywilnym leżą poza zakresem art. 6 ust.1 - np. postępowania dot.:

(…)

… do:
prawa osoby skazanej do kontroli wyroku przez sąd drugiej istancji art. 14 ust 5
prawo do odszkodowania za tzw niesłuszne skazanie art. 14 ust 6
zakz ponownego ścigania lub karania osoby za ten sam czyn ( za który prawomocnie skazano lub uniewinniono - ne bis in idem) art. 14 ust 7
sformułowano najbardziej ogólną dyrektywę wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich
obowiązek uwzględniania w procesie…
…, nie jest związane z rozstrzyganiem o winie i karze
ale:
sprawa Malign p. Francji, 1998r. - zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i przyznawania punktów karnych - jest objęty gwarancjami art. 6 ust 1
czyli:
autonomiczny char. poj. „oskarżenie karne” i „sprawa karna”
„oskarżenie karne” - to już zarzut, a nie akt oskarżenia !!! ( czyli art. 6 ust 1 ma zastosowanie od samego początku)
art. 6 działa do momentu…

ważnego interesu prywatnego stron
interesu wymiaru sprawiedliwości
ale nawet przy całkowitym wyłączeniu jawności - wyrok musi być ogłoszony publicznie
Zasada domniemania niewinności (praesumptio innocentiae)
osoba oskarżona popełnienie przestępstwa powinna być uważana za niewinną, aż do czasu udowodnienia jej winy zgodnie z prawem
art. 14 ust 2 MPPOiP
art. 6 ust 2 EKPC
art. 8 ust 2 AKPC
art. 7 ust 1…
… być rozstrzygnięte na korzyść oskarżonego - in dubio pro reo
domniemanie niewinności - co do zasady działa do momentu obalenia domniemania - do momentu prawomocnego ustalenia winy danej sooby przez sąd
ale może się zdarzyć, iż obowiązek respektowania domniemania niewinności „odżyje” na etapie postępowania po uprawomocnieniu się orzeczenia np.
postępowanie o odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie…
… do ogólnie uznanych standardow międzynarodowych leżących u podstaw słusznej procedury sądowej
na tle pr. do obrony - widoczne przenikanie się praw i gwarancji przysługujących oskarżonemu w procesie karnym np
prawo do milczenia a zas. domniemania niewinności etc.
prawo do korzystania z fachowej pomocy obrońcy też prawo do adwokata opłacanego przez państwo - ale muszą być spełnione 2 przesłanki:
nieposiadanie…
… z tego powodu prawo do sądów przysługuje też podmiotom gospodarczym
niechętnie zwalniane z kosztów
bywa to przyczyną bankructw przedsiębiorstw wymóg ustawowego umocowania sądu - tylko sądy ustanowione npdst przepisów o randze ustawowej są odpowiednio legitymizowane do wyk. władzy sądowniczej
mogą też istnieć sądy szczególne (np. wojskowe) - jeśli spełniają przesłanki z art. 6 ust.1
niezawisłość sądu - oceniana…
…. Austrii, 1993r.)
pr. do inf prawnej + pr. do stosownych udogodnień procesowych zasady lojalności (fair play) organów procsowych
Prawo oskarżonego do obrony
to pakiet praw będących w ścisłym związku ze sobą
wszystkie akty pr. człowieka odnoszą się do:
obrony materialnej - obrona własna oskrażonego
obrony formalnej - przy pomocy adwokata
niektóre dodatkowo eksponują:
prawo oskarżonego do nieprzyznawania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz