prawo cywilne - Zdarzenie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3143
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
prawo cywilne - Zdarzenie - strona 1 prawo cywilne - Zdarzenie - strona 2 prawo cywilne - Zdarzenie - strona 3

Fragment notatki:

To notatka zawierająca 17 stron i przybliżająca podstawowe zagadnienia prawa cywilnego. Notatki zostały dodane przez studenta Prywatnej Wyższej Szkoły Zawodowej. W notatkach prawo cywilne bardzo dokładnie opisano podstawowe pojęci i instytucje prawa cywilnego. W notatce prawo cywilne można zapoznać się z takimi pojęciami jak: stosunek cywilnoprawny, zdarzenie prawne,zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, dobra osobiste, osoba prawna, nieruchomość, pożytki, przynależność, wady oświadczenia woli, pełnomocnictwo, prokura, przedawnienie. W notatce prawo cywilne opisano pojęcia kodeksowe takie jak: posiadanie, korzystanie, rozporządzanie, przeniesienie własności, nabycie własności, współwłasność i jej opis. Notatka pozwala zapoznać się z tematami takimi jak ochrona własności, posiadania, odpowiedzialność, zobowiązanie,świadczenie, zasada nominalizmu, waloryzacji, klauzula rebus sic stantibus. Pojawiają się również zagadnienia z prawa rzeczowego, gdzie opisano poszczególne prawa rzeczowe. Następnie scharakteryzowane zostało prawo rodzinne, w tym między innymi rozwód, separacja, władza rodzicielska, obowiązek alimentacyjny, opieka nad małoletnim. Kolejne zagadnienia dotyczą części szczególnej prawa cywilnego, jak sprzedaż, leasing, najem i inne.

PRAWO CYWILNE - to zespół norm prawnych, regulujących stosunki między osobami oraz prawnymi. CZĘŚCI PRAWA CYWILNEGO:
ogólna prawa cywilnego art.1 - 125
prawo rzeczowe art.140 - 152
prawo zobowiązań art. 353 - 921
prawo spadkowe 922 -1088
prawo rodzinne ( kodeks rodzinny i opiekuńczy)
prawo dóbr niematerialnych (np. prawo autorskie)
prywatne prawo gospodarcze
CECHY PRAWA CYWILNEGO: 1.RÓWNORZĘDNOŚĆ PODMIOTU- nie ma miejsca podporządkowania jednego podmiotu drugiego, żadna strona nie ma uprawnień władczych.
2. Stosunki regulowane przez normy prawa cywilnego mają charakter majątkowy(najm,dzierżawa) i niemajątkowy(prawa autorskie).
3. Normy prawne prawa cywilnego mają w większości charakter norm względnie obowiązujących.
STOSUNEK CYWILNO PRAWNY- to stosunek społeczny uregulowany normami cywilno prawnymi (rodza skutek cywilno prawny, powstanie nowego prawa lub zmiana prawa, ustania prawa o charakterze cywilnoprawnym)
ZDARZENIE CYWILNO PRAWNE - to zdarzenie, które rodzi skutek cywilno prawny w postaci powstania, ustania albo zmiany istniejącego stosunku.
PODZIAŁ ZDARZEŃ:
Zdarzenia w ścisłym tego słowa znaczeniu, które są niezależne od woli podmiotów (np. powódź, trzęsienie ziemi, urodzenie się)
Działania - są to zachowania podmiotów, z którymi normy prawa cywilnego wiążą wywołanie skutku cywilno prawnego. Czyny zgodne z prawem i niezgodne.
Konstytutywne orzeczenia organów państwowych (wyrok rozwodowy, decyzja wywłaszczeniowa organu państwowego)
Czynności prawne - to czynność, która zawiera co najmniej jedno oświadczenie woli, aby czynność była ważna jej treść nie może być sprzeczna z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz społeczno gospodarczym przeznaczeniem tego prawa.
ZDOLNOŚĆ PRAWNA - art.8 kc - człowiek nabywa zdolność prawną od chwili urodzenia, przejawia się to w tym, ze może on być podmiotem w stosunkach cywilno prawnych.
ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNEJ - możliwość nabywania za pomocą własnych oświadczeń woli praw bądź też zaciągania zobowiązań.
3 kategorie zdolności do czynności:
1. Czynności prawne samodzielne
2. Cz. p. których dokonać nie można
3. Cz. p. które mają bezskuteczność zawieszoną, wymagają potwierdzenia.
DOBRAMI OSOBISTYMI - są dobra charakterze niemajątkowym tj

(…)

… o charakterze majatkowym. Nie podlegają przedawnieniu: - roszczenia nie mające charakteru cywilno prawnego
- roszczenia niemajątkowe np. służące ochronie dóbr osobistych
- cywilno prawne roszczenia majątkowe wyrażnie w ustawie wskazanej np. windykacyjne i negatoryjne służące ochronie prawa własności. (art. 222,223)
Istotny sens przedawnienia polega na tym, ze po upływie okeslonego terminu, ten przeciwko komu…
… zagranicznych czy kredytów ). Rachunek bankowy może być prowadzony dla kilku osób fizycznych jako tzw. rachunek wspólny. Oddział banku może zastrzec obowiązek zawiadomienia go o otwarciu przez klienta rachunku pomocniczego w innym banku. UMOWA UŻYCZENIA (art. 710 - 719)
Umowa użyczenia - jest to umowa, przez którą jedna z jej stron - użyczający zapewnia drugiej stronie - biorącemu bezpłatne używanie umówionej rzeczy przez czas określony lub nieokreślony.
Celem umowy użyczenia jest wzajemna pomoc, np. sąsiedzka (użyczenie narzędzi ogrodowych), współdziałanie (użyczenie maszyn pomiędzy przedsiębiorcami ), upowszechnianie kultury (użyczenie eksponatu muzealnego) czy udzielanie pozafinansowego wsparcia, np. przez samorząd dla organizacji pozarządowych (oddelegowanie pracowników, użyczenie sprzętu, bezpłatne udostępnienie sal urzędu itp.). W ramach pomocy społecznej gmina może przyznać osobie albo rodzinie pomoc w formie rzeczowej (w celu ich ekonomicznego usamodzielnienia) przez udostępnienie na podstawie umowy użyczenia maszyn i narzędzi pracy stwarzających możliwość zorganizowania własnego warsztatu pracy oraz urządzeń ułatwiających pracę niepełnosprawnym.
Regulacje dotyczące użyczenia zawarte zostały w art…
…, o ile ma charakter środka trwałego. Najczęściej są to środki trwałe o wartości powyżej 3500 zł, które podlegają amortyzacji. Przedmioty umowy leasingu są pogrupowane jako:obiekty konsumpcyjne, obiekty inwestycyjne, nieruchomości, prawa majątkowe. UMOWA NAJMU (art.659 - 692) Umowa najmu - w polskim prawie cywilnym umowa nazwana, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać przedmiot najmu do używania w zamian…
…, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonego dobra materialnego na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe). W polskim systemie prawa umowa leasingu jest regulowana przez Kodeks cywilny w następujący sposób:„Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz