Prawo cywilne zagadnienia - Przedsiębiorcy, konsumenci i działalność gospodarcza

Nasza ocena:

4
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo cywilne zagadnienia - Przedsiębiorcy, konsumenci i działalność gospodarcza - strona 1

Fragment notatki:

Zagadnienia na egzamin z prawa cywilnego Podmioty prawa gospodarczego (osoby fizyczne, osoby prawne, tzw. ułomne osoby prawne) i ich identyfikacja w obrocie prawnym Podmiotami prawa gospodarczego są osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek.
Cechą działalności gospodarczej prowadzonej przez te osoby jest jej zawodowy charakter.
Z osobą fizyczną mamy do czynienia od chwili urodzenia człowieka.
Narodziny są również momentem, od którego osoba fizyczna uzyskuje zdolność prawną, tzn. może być podmiotem praw lub obowiązków.
Osoba fizyczna musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, którą nabywa z chwilą uzyskania pełnoletniości.
Osoba fizyczna kończy swój byt prawny w chwili śmierci lub uznania jej za zmarłą według przepisów Kodeksu cywilnego.
Natomiast osoba prawna powstaje w konsekwencji określonych zdarzeń prawnych, uregulowanych poza Kodeksem cywilnym.
Osoby prawne mają swoją organizacje, są jednostkami organizacyjnymi, które mają osobowość prawną.
Dany podmiot nabywa osobowość prawną, a więc zdolność prawną do działania w sferze stosunków cywilnoprawnych, przeważnie z chwilą, w której zostanie wpisany do odpowiedniego rejestru (np. rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego).
Ustanie bytu prawnego osoby prawnej następuje najczęściej z chwilą wykreślenia jej z właściwego rejestru.
Osoba fizyczna i osoba prawna, poza tzw. ułomnymi osobami prawnymi, są podstawowymi podmiotami stosunków cywilnoprawnych.
Ułomna osoba prawna - jest to jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
Ułomna osoba prawna posiada natomiast zdolność prawną wynikającą z przepisów ustawy.
Ułomna osoba prawna może pozywać i być pozywaną.
Przedsiębiorcy, konsumenci i działalność gospodarcza; Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (tzw. ułomna osoba prawna), której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
Konsument to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konsument jest, obok producenta, podstawowym uczestnikiem rynku.
Relacje między tymi dwoma podmiotami są istotą funkcjonowania rynku.
Przedsiębiorca działa pod firmą.
Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku.
Konsumentem nigdy nie będą osoby prawne.
Konsumentem nie będą mogły być także inne podmioty prawa, nie będące osobami fizycznymi.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz