Prawo administracyjne - wykład 18

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - wykład 18 - strona 1 Prawo administracyjne - wykład 18 - strona 2 Prawo administracyjne - wykład 18 - strona 3

Fragment notatki:

24.04.2012r.
Uznanie administracyjne inaczej swobodne uznanie
obecnie w literaturze wyróżnia się 2 pojęcia: uznanie administracyjne dotyczy ostatniego etapu stosowania prawa  organowi, który daną sprawę ma załatwić poprzez wydanie decyzji, przyznaje się możliwość wyboru pomiędzy 2 lub większą ilością konsekwencji prawnych tej normy.np. W innych okolicznościach organ może cofnąć koncesję lub zmienić zakres przyznanego koncesją uprawnienia. dominujący pogląd
oprócz wyboru konsekwencji prawne danej normy, oznacza także swoboda w zakresie interpretacji, użytych przez prawodawcę, zwrotów nieostrych komitet RM Rady Europy utworzonej w Londynie
czy uznanie mogą czy nie mogą podlegać kontroli? Uznania powinny podlegać kontroli sądów administracyjnych.
Sukcesja konsekwencji prawnej wynikające z aktu stosowanie prawa
Sukcesja to następstwo prawne, taka sytuacji, w których w miejsce dotychczasowego adresata wstępuje inny podmiot. Jest to sytuacji wyjątkowa, może następować na podstawie prawa lub na podstawie decyzji. Najczęściej prawa i obowiązki są ściśle związana z sobą, stad ta wyjątkowość sukcesji. Przykłady sukcesji w prawie budowlanym ( art. 40 organ, który wydał decyzje o pozwoleniu na budowę zobowiązany jest za zgodą stronę na rzecz adresata tej decyzji przenieść tą decyzję na inny podmiot, tylko wtedy, gdy drugi podmiot akceptuje warunki zawarte w tej decyzji i będzie dysponował nieruchomością na cele budowlane) oraz planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (art. 63 ust.5 organ, który wydał decyzje o warunkach budowy jest zobowiązany za zgodą strony do jej przeniesienia na drugi podmiot pod warunkiem, że zgodzi się na wszystkie warunki zawarte w decyzji)
Pracownicy administracji publicznej pracownicy administracji publicznej są to osoby fizyczne, które zawodowo i profesjonalnie realizują zadania i kompetencje organu administracji publicznej, związane są z tym organem stosunkiem zatrudnienia (traktują pracę, jako zajęcie stałe i pozwala im na godziwe życie i utrzymywanie rodziny). Zawód urzędniczy wyodrębniony na mocy szczególnych regulacji. Posiada szczególne obowiązki (np. etyka zawodowa), ale i uprawnienia, mają poczucie stabilizacji wynikające z zatrudnienia w administracji na podstawie mianowania. Geneza:
dwudziestoletnie międzywojenne „ustawa o państwowej służbie cywilnej””  uchylono ją w 1970r. na mocy tego aktu przyjęto model prawa urzędniczego, jako służby publicznej jednostki, która podporządkowała swoje interesy interesowi ogółu i państwa. Stosunek był stosunkiem administracyjnoprawnym na podstawie nominacji. Po II wojny światowej zaczęły się pojawiać regulacji, które miały na celu ujednoliceniu/Zrównania pozycji pracowników administracji państwowej i innych grup. Znalazło to wyraz w dekrecie z 1944 roku o tymczasowym stosunku służbowym funkcjonariuszy państwowych  dopuszczalność rozwiązania stosunków pracy bez zachowania warunków przewidzianych w pragmatyce służbowej. Stopniowo zaczęto odchodzić od nominacji w kierunku zawierania umów o pracę.

(…)

…  Konstytucja ( art. 60 i 153)  obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają dostęp do służby publicznej, nie przewiduje się grup uprzywilejowanych, ani też grup dyskryminowanych w podejmowaniu ścieżki zawodowej urzędnika. RP funkcjonuję korpus służby cywilnej, z założeniem konstytucyjnym jest jego apolityczność, czyli nie mogą manifestować swoich poglądów politycznych. Zakaz manifestowania…
… ma ustawa o służbie cywilnej: stosuje się ta ustawę do pracowników na stanowisku urzędniczym w urzędach organów administracji rządowej szczebla rządowego i terenowego, a także dla pracowników aparatów pomocniczych kierowników służb, inspekcji i straży. urzędnicy Są to pracownicy mianowani, wyróżniamy pracowników służby cywilnej na podstawie umowy o pracę. nabór o korpusu służby cywilnej przeprowadza…
… Dyrektor Generalny urzędu  w przypadku granicznego lejarza weterynarii i jego zastępcy, powiatowego lekarza weterynarii i jego zastępcy odpowiednia jego naborem zajmuje się główny lekarz weterynarii i wojewódzki lekarz weterynarii. Osoby które podejmują pracę w służbie cywilnej po razi pierwszy odbywają służbę przygotowawczą. O mianowanie mogą się ubiegać osoby, które pracowały już w służbie cywilnej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz