Prawo administracyjne - ważne pojęcia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - ważne pojęcia - strona 1

Fragment notatki:

1 1. Definicja formalna a materialna przestępstwa Wyr óż niamy definicj ę : a) formaln ą - czyn okre ś lony przez ustaw ę jest przest ę pstwem /zawiera znamiona wymienione w ustawie/ b) materialn ą - odwo ł uje si ę do istoty czynu, zwraca uwag ę na szkodliwo ść spo ł eczn ą czynu, W Polsce mamy definicj ę formalno-materialn ą . 2. Znane podziały przestępstw i kryteria ich podziału. Ze wzgl ę du na stopie ń spo ł ecznej szkodliwo ś ci - zbrodnie przest ę pstwo zagro ż one pod gro ź b ą kary pozbawienia wolno ś ci na czas nie kr ó tszy od 3 lat - wyst ę pki przest ę pstwo zagro ż one kar ą grzywny powy ż ej 30 stawek dziennych, kar ą ograniczenia wolno ś ci albo kar ą pozbawienia wolno ś ci przekraczaj ą c ą miesi ą c Ze wzgl ę du na spos ó b dzia ł ania - przest ę pstwa z dzia ł ania - przest ę pstwa z zaniechania Ze wzgl ę du na typ przest ę pstwa - podstawowe - uprzywilejowane - kwalifikowane Ze wzgl ę du na skutek - przest ę pstwa materialne (skutkowe), skutek jest znamieniem ustawowym (np. przy zab ó jstwie skutkiem jest ś mier ć cz ł owieka). - formalne (bezskutkowe), np. sk ł adanie fa ł szy wych zezna ń . Ze wzgl ę du na stosunek do dobra prawem chronionego -przest ę pstwa naruszenia dobra prawem chronionego -przest ę pstwo nara ż enia na niebezpiecze ń stwo dobra prawem chronionego /przest ę pstwa abstrakcyjnego i konkretnego nara ż enia na niebezpiecze ń stw o/ Ze wzgl ę du na stron ę podmiotow ą -przest ę pstwa umy ś lne -nieumy ś lne. -umy ś lno - nieumy ś lne (czyn umy ś lny skutkuj ą cy nieumy ś lnie wywo ł anym nast ę pstwem), -nieumy ś lno - nieumy ś lne (czyn nieumy ś lny skutkuj ą cy nieumy ś lnie wywo ł anym nast ę pstwem). Ze wzgl ę du na podmiot przest ę pstwa -przest ę pstwa powszechne -rzest ę pstwa indywidualne /przest ę pstwa indywidualne w ł a ś ciwe to przest ę pstwa, w kt ó rych cecha indywidualna sprawcy przes ą dza o bycie przest ę pstwa. Przest ę pstwa indywidualne niew ł a ś ciwe to przest ę pstwa, w kt ó ry ch istnienie cechy indywidualnej sprawcy nie przes ą dza o bycie przest ę pstwa, a jedynie wp ł ywa na zaistnienie typu podstawowego lub kwalifikowanego./ Ze wzgl ę du na rodzaj d ó br chronionych - zbrodnie przeciw ludzko ś ci - polityczne - pospolite Ze wzgl ę du na s pos ó b ś cigania -publiczno-skargowe (w tym ś cigane z urz

(…)

… lub zawodu (art. 228)
- stwierdzenie przez sąd, że wykonywanie stanowiska, zawodu, działalności gospodarczej zagraża jakiemuś dobru
- art. 39 pkt 2a > przestępstwo na szkodę małoletniego
- art. 39 pkt 2b > w przypadku przemocy domowej (od 1 roku do 15 lat); przy pozbawieniu wolności bez warunkowego
zawieszenia wykonania kary musi być obligatoryjny ten środek karny; w przypadku recydywy - zakaz całkowity…
… lub
działających w grupach zorganizowanych, albo o charakterze terrorystycznym.
Recydywiści mają także zaostrzone warunki ubiegania się o zastosowanie środków probacyjnych.
47. Instytucje poddania sprawcy próbie.
ŚRODKI PROBACYJNE
- związane z poddaniem sprawcy próbie
- wyróżniamy:
1) warunkowe umorzenie postępowania
2) warunkowe zawieszenie wykonania kary
3) warunkowe przedterminowe zwolnienie
- każdy środek…
… okresu próby.
WARUNKOWE ZAWIESZENIE WYKONANIA KARY
Przesłanki:
a) pozytywna prognoza kryminologiczna (czyli przekonanie sądu, że mimo niewykonania kary dana osoba będzie
przestrzegała porządku prawnego i nie popełni przestępstwa)
b) można zawiesić wykonanie orzeczonej kary:
- ograniczenia wolności (1)
- pozbawienia wolności do lat dwóch (2)
- kary grzywny (3)
c) warunkowe zawieszenie wykonania kary…
… recydywistów wielokrotnych - nie krócej niż 3 lata. W przypadku dożywotniego pozbawienia wolności,
okres próbny wynosi 10 lat.
Sąd zarządza wykonanie pozostałej części kary:
1) jeśli sprawca został skazany za przestępstwo na karę bezwzględnego pozbawienia wolności (czyli na karę pozbawienia
wolności bez warunkowego zawieszenia wykonania kary
2) w innych przypadkach - sąd może zarządzić wykonanie kary
ale: jeżeli mamy warunkowe umorzenie postępowania czy warunkowe zawieszenie wykonania kary, to negatywny
przebieg próby i negatywne podjęcie decyzji przez sąd prowadzi do dalszego postępowania, albo kończy to postępowanie
W razie odwołania warunkowego zwolnienia - ponowne warunkowe zwolnienie nie może nastąpić przed upływem roku od
osadzenia skazanego w zakładzie karnym a w wypadku kary dożywotniego pozbawienia…
… (orzeka się świadczenie pieniężne) oraz w innych przypadkach
przewidzianych w ustawie
- do 20 tys. zł maksymalnie, bez dolnej granicy - ale przy założeniu, żeby było dolegliwe, a np. 1 gr. nie będzie ;-)
8) Podanie wyroku do publicznej wiadomości
- zależy od decyzji sądu, jeśli sąd uzna ten środek karny za właściwy, przy założeniu, że powinny być mu poddawane wyroki
w sprawach istotnych, gdy publikacja…
…) sprawiedliwościowa
- zaspokajanie poczucia sprawiedliwości osoby pokrzywdzonej przestępstwem (także rodziny ofiary i jej grupy społecznej)
przez ukaranie sprawcy
4) kompensacyjna - prawo powinno poprzez odpowiedni system środków karnych umożliwić przestępcy staranie o
zadośćuczynienie pokrzywdzonej osobie
40. Def kary kryminalnej i teorie kary.
Kara kryminalna to osobista dolegliwość ponoszona przez sprawce…
… musi ono przybrać formę materialną (jak ktoś układa plan w głowie,
to nie jest to jeszcze przygotowanie)
→ jest karalne wtedy, gdy ustawa tak stanowi > np. art. 117 §2
→ czasami sam ustawodawca wprowadza przepis, gdzie samo przygotowanie jest przestępstwem > art. 200a
→ uchyla karalność przygotowania skuteczny czynny żal, gdy sprawca dobrowolnie odstępuje od dokonania
3. usiłowanie - zachowanie zmierzające…
… od dokonania pod wpływem czynnego
żalu
→ jeżeli czynny żal jest nieskuteczny, czyli sprawca podjął jakieś działanie z skutkiem /trucizna zadziałała
później pomimo wezwania karetki/, wtedy sąd może zastosować złagodzenie kary lub odstąpić od jej
wymierzenia
c) kwalifikowane - w wyniku czynnego żalu sprawcy nie doszło do dokonania, ale to zachowanie się sprawcy
można zakwalifikować jako dokonanie innego…
… posłuszeństwa - obowiązywała od KK '69, zawarta w art. 318 - żołnierz, który wykonuje rozkaz
nie odpowiada za przestępstwo nieumyślne, ale odpowiada za przestępstwo umyślne + art. 340 > niewykonanie rozkazu
- definicja rozkazu > art. 115 §18
- odnosi się również do polecenia służbowego wydanego policjantowi
4
7. Przestępstwo ciągłe a ciąg przestępstw.
Przestępstwo ciągłe uważa się za jeden czyn zabroniony…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz