Prawo administracyjne - Egzamin zestaw 1a

Nasza ocena:

3
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Prawo administracyjne -  Egzamin zestaw 1a - strona 1  Prawo administracyjne -  Egzamin zestaw 1a - strona 2  Prawo administracyjne -  Egzamin zestaw 1a - strona 3

Fragment notatki:

ZESTAW 1
Do norm ustrojowych prawa administracyjnego zaliczamy normy :
Określające właściwości
Postępowania kontrolnego
Ustanawiające zadania
Regulujące prawne formy działania
Postępowania sądowo administracyjnego
Decentralizacja administracji może być :
Terytorialna
Międzynarodowa
Rzeczowa
Urzędnikiem służby cywilnej w myśl ustawy może być osoba, która :
Jest obywatelem polskim
Posiada kartę stałego pobytu w Polsce
Korzysta z pełni praw publicznych
Posiada kwalifikiacje i predyspozycje wymagane do mianowania do służby cywilnej
Posiada uprawnienia urzędnika państwowego RP
Może być zatrudniona pełnym wymiarze godzin
Zadania własne gminy obejmują między innym sprawy :
Ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska
Państwowej Inspekcji Pracy
Pomocy społecznej
Oświaty , w tym szkól podstawowych, przedszkoli i innych placówek wychowawczych
Prawa budowlanego
Komunalnego budownictwa mieszkaniowego
Podstawową komórką podziału ministerstwa dla celów merytorycznych jest :
Biuro
Departament
Dyrekcja
Organami powiatu są :
Rada powiatu
Starosta
Zarząd powiatu
Rzewodniczący rady powiatu
Do wyłacznej właściwości sejmku województwa należy :
Stanowienie ustaw obowiązujących na terenie danego regionu
Uchwalanie budżetu województwa

Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów odpowiada za wykonywanie polityki rządu na obszarze województwa , a w szczególności :
Kontroluje wykonywanie przez organy zespolonej administracj rządowej zadań wynikający z ustaw
Sparwuje nadzór nad dowódcami okręgów wojskowych
Kontroluje wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rzadowej
Reprezentuje Rsade Ministrow na uroczystosciacj państwowych Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie wojewódzkiego urzędu statystycznego
Przedstawia Radzie Ministrów projekty dokumentów rządowych w sprawach dotyczacych województwa
Oosba fizyczna, która zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie … obrotu bronia i technologią wojskową jest zobowiązania do uzyskania:
Wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Przedsiebiorców
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz