Prawo administracyjne - ćwiczenia 17.10

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - ćwiczenia  17.10 - strona 1 Prawo administracyjne - ćwiczenia  17.10 - strona 2 Prawo administracyjne - ćwiczenia  17.10 - strona 3

Fragment notatki:

17.10 prawo administracyjne
Formy działania administracji c.d.
Akty konstytutywne - tworzą nowe sytuacje prawne w prawie materialnym i wywołują skutki prawne en nunc - od chwili wydania.
Akty deklaratoryjne - najczęściej stwierdzenie lub orzeczenie (stwierdzenie prawa do przyjmowania emerytury); stwierdzają powstanie nowej sytuacji prawnej w zakresie prawa materialnego; wywołuje skutki prawne ex tunc - od momentu, w którym stan prawny zaistniał, np. przyznanie stypendium.
Akt administracyjny, żeby był prawidłowi musi być:
zgodny z przepisami prawa materialnego;
wydany przez właściwy organ;
wydany w przepisanym trybie;
wydany w wymaganej formie;
zasada domniemania prawidłowości.
Wadliwość aktu administracyjnego to niespełnianie przez akt administracyjny warunków określonych przepisami, wymogów prawidłowości.
Rodzaje wadliwości:
nieistotna - nie wpływa na kształt uprawnień i obowiązków stron, które są określone w akcie administracyjnym; aktu tego nie trzeba eliminować z obrotu prawnego, ale należy usunąć tę wadę w drodze rektyfikacji (sprostowanie, uzupełnienie) np. błędy pisarskie, rachunkowe;
istotna - wada wpływa na treść obowiązków i uprawnień, zawartych w akcie administracyjnych, wymaga usunięcia z obrotu prawnego w drodze uchylenia lub stwierdzenia nieważności; np. wydanie aktu bez podstawy prawnej, wydanie aktu przez osobę, która powinna podlegać wyłączeniu.
UGODA
- spełnia zasadę dyspozycyjności(możliwość samodzielnego kształtowania ugody) i oficjalności (konieczność zatwierdzenia ugody);
- kompromisowe rozwiązanie sporu stron o sprzecznych interesach znajdujących się w trakcie postępowania administracyjnego;
- nie stanowi zasadniczego sposobu załatwienia sprawy spornej;
- przesłanki do zawarcia ugody:
sporny charakter sprawy;
wielość stron (co najmniej dwie strony);
przyczynienie się do uproszczenia lub przyspieszenia postępowania (jest szansa, że strony się same dogadają);
brak zakazu w przepisach prawa (jak np. art. 118 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami);
postępowanie w toku (sprawa sporna nie zakończyła się decyzją)
- ma charakter powszechny (może być zawarta zawsze, jeśli przepisy prawa tego nie zabraniają);
- inicjatywa zawarcia ugody zazwyczaj leży po stronie stron, ale organ administracji publicznej może zasugerować takie wyjście z sytuacji.
- zawarcie ugody jest dobrowolne
- strony ugody:
strony postępowania;


(…)

…:
komunalne (między gminami a powiatami) (zadania powierzone)
porozumienia o wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej (też zadania powierzone, organ administracji rządowej - do JST);
zadania powierzone - przekazywanie zadań jest dobrowolne!
porozumienia dotyczące utworzenia związków gmin, związków powiatów;
kontrakt wojewódzki (RM i samorząd województwa; dofinansowywanie rozwoju województw…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz