Prawne i faktyczne przyczyny umorzenia postępowania-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawne i faktyczne przyczyny umorzenia postępowania-opracowanie - strona 1 Prawne i faktyczne przyczyny umorzenia postępowania-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Czynności organów procesowych związane z umorzeniem postępowania przygotowawczego, Przedstaw prawne i faktyczne przyczyny umorzenia postępowania, Śledztwo a więc postępowanie przygotowawcze umarza się przede wszystkim wówczas, gdy z zebranego materiału dowodowego wynika, że:
1. czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia,
2. czyn nie zabiera znamiona czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa,
3. społeczna szkodliwość czynu jest znikoma,
4. ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze.
Postępowanie umarza się także wówczas, gdy nie wykryto sprawcy przestępstwa, albo gdy brak jest dostatecznych dowodów winy podejrzanego.
W wypadku stwierdzenia, że przestępstwo zostało popełnione, jednak czynu nie dokonała osoba występująca w postępowaniu w charakterze podejrzanego, umarza się postępowanie prowadzone przeciwko tej osobie, ale postępowanie o dane przestępstwo toczy się nadal, jeżeli istnieje możliwość wykrycia sprawcy.
Postępowanie umarza się również, gdy zachodzi okoliczność wymieniona w art. 17§ 1 pkt 5-10 czyli 5. oskarżony zmarł 6. nastąpiło przedawnienie karalności,
7. postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby został prawomocnie zakończone albo wcześniej wszczęte toczy się,
8. sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych,
9. brak skargi uprawnionego oskarżyciela,
10. brak wymaganego zezwolenia na ściganie lub wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej, chyba że ustawa stanowi inaczej., albo zachodzi inna okoliczność wyłączająca ściganie (np. abolicja wynikająca z przepisu zawartego w ustawie amnestyjnej). Jeżeli postępowanie toczyło się przeciwko kilku podejrzanym lub przeciwko jednemu podejrzanemu o dwa lub więcej zarzutów, możliwe jest umorzenie częściowe tylko w stosunku do niektórych podejrzanych lub tylko w stosunku do niektórych zarzutów.
Podstawę prawną stanowi przepis, który należy powołać w postanowieniu o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia czyli art. 17 § 1, art. 322§ 1, lub art. 11§ 1 k.p.k.
Przyczynę umorzenia stanowi konkretna okoliczność powodująca niedopuszczalność postępowania karnego.
Postanowienie o umorzeniu postępowania powinno zawierać oprócz danych wymienionych w art. 94:
1) oznaczenie organu oraz osoby lub osób wydających postanowienie, 2) datę wydania postanowienia ,
3) wskazania sprawy oraz kwestii, której postanowienie dotyczy,
4) rozstrzygnięcie z podaniem podstawy prawnej,
5) uzasadnienie chyba że ustawa zwalnia od tego wymagania.
Umorzenie następuje po wydaniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów albo przesłuchaniu osoby w charakterze podejrzanego, postanowienie o umorzeniu powinno zawierać także imię i nazwisko podejrzanego oraz w razie potrzeby inne dane o jego osobie.


(…)

… prokurator lub Policja; ponadto uwzględnić trzeba art. 312, rozszerzający krąg podmiotów uprawnionych do prowadzenia śledztwa uprawnienia Policji przysługują również: 1) organom Straży Granicznej oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w zakresie ich właściwości, 2) innym organom przewidzianym w przepisach szczególnych. Postanowienie zatwierdza prokurator i dopiero po zatwierdzeniu umarza się postępowanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz