Prawne formy działania administracji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 4620
Wyświetleń: 15694
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawne formy działania administracji  - strona 1 Prawne formy działania administracji  - strona 2 Prawne formy działania administracji  - strona 3

Fragment notatki:


PRAWNE FORMY DZIAŁANIA ADMINSTRACJI Prawna forma działania administracji -prawnie określony typ konkretnej czynności organu administracji.Typ czynności nie zależy od zakresu spraw, w jakich te czynności występują, ani od tego, czy są one powiązane z innymi czynnościami.
Zarówno koncepcja administracji publicznej jak i koncepcja jej zadań,funkcji i celów ulegają ewolucji.
Wyodrębnienie poszczególnych form działania administracji zostało dokonane w poszczególnych krajach przez doktrynę i orzecznictwo administracyjne. Formy działań administracji :
-akty normatywne
-akty administracyjne (podstawowa forma działań administracji)
-ugody
-porozumienia administracyjne
-czynności cywilnoprawne
-czynności faktyczne
Formy działań administracji możemy podzielić na: -działania władcze akty administracyjne i akty normatywne. Cechą działąń władczych jest to, że organ administracyji jednostronnie, mocą swoich kompetencji, rozstrzyga o pozycji prawnej drugiej strony stosunku prawnego, a więc o pozycji obywatela czy innego podmiotu. -działanie niewładcze (pozostałe ) pozycja organu administracji i pozycja drugiego podmiotu stosunku prawngo są sobie równe lub jeżeli występuje tu pewne zróżnicowanie, to jednak organ administracji nie zajmuje tu pozycji zdecydowanie nadrzędnej. Ciąg działań prawnych (lub tzw. Działania złożone administracji) gdy rozwiązanie danego problemu czy sprawy wymaga zastosowania kolejno kilku działańa administracji, mających różne formy prawne.
Sfery działania administracji: -sfera zewnętrzna podejmowana w stosunku do podmiotów niepodporządkowanych organizacyjną ani służbową podległościa danemu organowi administracji.Będzie to więc sfera stosunków z obywatelami, organizacjami społecznymi i samorządowymi oraz z innymi zrzeszeniami obywateli,a także z tymi jednostkami państwowymi i niepaństwowymi, które nie są organizacyjnie ani służbowo podporządkowane danemu organowi.
- sfera wewnętrzna gdy w grę wchodzą stosunki prawne z organami czy jednostkami organizacyjnymi bądź też z pracownikami bezpośrednio służbowo podporządkowanymi danemu organowi. (np. stosunki prawne Prezesa RM z wojewodą )
Organy administracji mogą podejmować działania tylko w formach określonych przepisami, nie mogą dowolnie dobierać działań, które uznają za najskuteczniejsze. AKTY NORMATYWNE ADMINISTRACJI Akt normatywny jest to władcze rozstrzygnięcie organu władzy publicznej zawierające normy postępowania skierowane do ogólnie określonego adresata w abstrakcyjnie określonej sytuacji. Od aktu administracyjnego akt normatywny odróżnia się przede wszystkim sposobem określenia adresata- akt normatywny nie wskazuje adresata imiennie, lecz określa tylko cechy, przy których wystąpieniu każda osoba staje się adresatem aktu.


(…)

…. przyrzeczenia administracyjnego (publicznego) jest kwestią sporną w doktrynie prawa administracyjnego. Wobec braku regulacji „przyrzeczenia administracyjnego” w prawie polskim nie można zrównać skutków czynności przyrzeczonej i podjętej. Naczelny Sąd Administracyjny stoi na stanowisku, że przyrzeczenie administracyjne nie jest decyzją w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego. Cechą charakterystyczną…
…. Swobodne uznanie musi być realizowane w sposób odpowiadający uzasadnionemu interesowi obywatela, chyba że wchodzi on w konflikt z interesem ogólnym. MOC OBOWIĄZUJĄCEGO AKTU ADMINISTRACYJNEGO
Akt administracyjny musi:
-być pod każdym względem zgodny z przepisami obowiązującego prawa, przede wszystkim materialnego
-być wydany przez organ właściwy , w przepisanym postępowaniu i wymaganej formie
Akt…
prawomocności materialnej, której nie mają akty konstytutywne. Akt ten ma moc prawną dopóty, dopóki obowiązuje przepis, na mocy którego ten akt wydano. Dopiero zmiana stanu prawnego (obowiązującego prawa) ma wpływ na utratę mocy prawnej przez akt deklaratoryjny.
Akt deklaratryjny a zaświadczenie
Zaświadczenia- nie są aktami administracyjnymi, lecz czynnościami faktycznymi, bo nie są oświadczeniami woli…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz