Prawne formy działania administracji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2289
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawne formy działania administracji - strona 1

Fragment notatki:

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: akt normatywny, akt adminisracyjny, polecenie służbowe, czynności prawne wielostronne, czynności faktyczne w działaniach administracji publicznej.

(…)

… taki ma obowiązek wykonać to polecenie na szczególnych zasadach albo nawet — zachowując się zgodnie z prawem — odmó­wić wykonania polecenia. Sytuacje takie przewidziane zostały m.in. w przepisach Ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, Usta­wy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, Ustawy z dnia 24…
…, jak i procesowa (z oczywistych względów zasadą jest, że stopień związania prawem jest wyższy w przypadku stosowania form władczych o charakterze ze­wnętrznym). Do najczęściej wskazywanych w doktrynie prawnych form działania administracji zaliczyć należy akty normatywne, akty administracyjne, polecenia służbowe, umowy cywilne, porozumienia administracyjne, ugody administracyj­ne, a także formy działań faktycznych…
… władczym (np. akt normatywny, akt administracyjny), o charakterze niewładczym (np. umowy cywilne, porozumienie administracyjne) oraz o charakterze mieszanym (ugoda administracyjna).
Według kryterium woli, niezbędnej do skuteczności zastosowania danej formy dzia­łania, wyróżnić można prawne formy działania administracji publicznej o charakterze jednostronnym (np. akt administracyjny, polecenie służbowe…
… mają natomiast polecenia służbowe oraz porozumienia administracyjne.
Ze względu na charakter czynności podejmowanych w poszczególnych prawnych formach działania administracji wyróżnić można formy o charakterze czynności prawnej (ich istotą jest zewnętrzny objaw woli, nakierowany na wywołanie skut­ku prawnego) oraz formy działań faktycznych (z reguły nie wywołują skutków praw­nych, a jedynie skutki w sferze faktów…
… o charakterze konsensualnym. Wśród prawnych form działania administracji publicznej mających taki charakter podstawowe znaczenie przypisać należy poro­zumieniom administracyjnym oraz umowom cywilnym.
Tradycyjnie na gruncie doktryny porozumienie administracyjne traktowane jest jako akt prawny tworzący formalne podstawy wspólnej realizacji określonych zadań administracji publicznej przez niezależne w przedmiocie…
… tylko wówczas, gdy delegacja ustawowa do wydania aktu wykonawczego wy­raźnie przewidywała takie rozwiązanie.
Podmiotem wydającym akt administracyjny jest podmiot realizujący zadanie admi­nistracji publicznej. Rozpatrując kwestię podmiotów uprawnionych przez prawo­dawcę do rozstrzygania w formie aktu administracyjnego, należy mieć na uwadze złożoność systemu podmiotów administrujących. Posługiwanie się zwykle przez ustawodawcę w regulacjach procedur administracyjnej pojęciem organu nie może w żadnym razie prowadzić do wniosku, że tylko organy administracji publicznej posiadać mogą kompetencje w tym zakresie. Również inne podmioty, takie choć­by, jak organy zakładów administracyjnych (np. rektor szkoły wyższej) czy też or­gany niektórych organizacji społecznych (np. organy samorządów zawodowych), mogą być upoważniane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz