Praca doradcy ponowoczesnego- pedagogika

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 2275
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Praca doradcy ponowoczesnego- pedagogika - strona 1

Fragment notatki:

Praca doradcy ponowoczesnego
Poradnictwo zawodowe w Polsce podporządkowane jest dwóm resortom:- resortowi edukacji - Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu - poradnictwo dla młodzieży uczącej się,- resortowi pracy - Ministerstwu Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej - poradnictwo dla dorosłych.Jak dotąd brak informacji o prywatnych firmach, które specjalizowałyby się w świadczeniu odpłatnych usług z zakresu poradnictwa zawodowego. Działają natomiast firmy komercyjne, które świadczą usługi z zakresu doradztwa personalnego, tzn. usługi związane z doborem wysoko kwalifikowanych kadr dla potrzeb pracodawców.Podstawowym aktem prawnym, z którego wynika konieczność organizacji i wspierania poradnictwa zawodowego przez władze publiczne w Polsce jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku.Według definicji W. Trzeciaka poradnictwo zawodowe jest procesem, w którym doradca zawodowy pomaga człowiekowi w osiągnięciu lepszego zrozumienia samego siebie w odniesieniu do środowiska pracy po to, aby umożliwić mu realistyczny wybór lub możliwość zatrudnienia albo też osiągnięcie właściwego dostosowania zawodowego. Już z wyżej przytoczonej definicji, określającej problemy związane z realizacją procesu doradczego i z właściwym funkcjonowaniem jednostki w społeczeństwie, wynikają postulaty by poradnictwo zawodowe właściwie funkcjonowało potrzebny jest szereg różnorodnych informacji dotyczących rynku pracy.Poradnictwo zawodowe kieruje się następującymi zasadami:- dostępności usług dla wszystkich osób bezrobotnych,- dobrowolności korzystania z usług poradnictwa zawodowego,W ramach tego działania udzielane są porady indywidualne oraz grupowe.Porady indywidualne mogą być przeprowadzone specjalistycznymi badaniami lekarskimi i psychologicznymi. W artykule K. Durczak przedstawia poradnictwo zawodowe jako udzielanie pomocy w wyborze zawodu i szkoły. Tak określane poradnictwo często jest utożsamione z „indywidualnym poradnictwem zawodowym”, potraktowane jako ostatni etap długotrwałej działalności jaką jest „orientacja zawodowa”. Natomiast poradnictwo zawodowe w szerokim znaczeniu oznacza celową, systematyczną, długotrwałą działalność wychowywania do wyboru zawodu. Profesjonalny doradca jest wytworem nowoczesnego, modernistycznego ładu społecznego. Doradca wieku XX był także osobą godna powszechnego szacunku, gdyż niósł pomoc osobom bezradnym, biednym. Radził jak działać, co w danej sprawie sądzić. Najlepiej więc było, gdy okazywał się profesjonalistą z powołania a nie z przypadkowego wyboru. Natomiast rzeczywistość współczesna nie jest już tak klarowna i przejrzysta jak wydawała się na początku minionego wieku. Nie udoskonaliły jej ani odkrycia naukowe, ani gwałtowny postęp w zakresie technologii. Świat współczesny postrzegany jest jako świat wielorakich kryzysów. Życie społeczne przebiega w cieniu kryzysu pracy i niekontrolowanego wzrostu bezrobocia, życie społeczne dotyka również kryzys rodziny.

(…)

…, w tym 6 specjalistycznych placówek zajmujących się głównie, bądź wyłącznie poradnictwem zawodowym. Poradnictwo pedagogiczne obejmuję udzielenie dzieciom i młodzieży pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz w planowaniu kariery zawodowej. W pracy diagnostycznej doradcy zawodowi stosują głównie testy psychologiczne. Najczęściej stosuje się testy badające sprawność intelektualną, osobowość, testy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz