Praca domowa o organizacjach - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Praca domowa o organizacjach - wykład  - strona 1 Praca domowa o organizacjach - wykład  - strona 2 Praca domowa o organizacjach - wykład  - strona 3

Fragment notatki:

Reforma ONZ
Mnogość i intensywność konfliktów, które w ostatnich latach obserwujemy na arenie międzynarodowej ukazuje słabość i nie przygotowanie ONZ do radzenia sobie z problemami współczesnego świata. Taka sytuacja pociąga za sobą konieczność przeprowadzenia gruntownych reform w strukturach Organizacji. Sekretarz Generalny ONZ Kofi Annan w 1997 roku przedstawił program reform ONZ na lata 1997-2001. Planowany zakres reorganizacji i przyszłościową wizję ONZ zawarł w Raporcie Milenijnym zatytułowanym „ My, ludy-rola Narodów Zjednoczonych w XXI wieku” oraz w „ Wzmocnienie Narodów Zjednoczonych: plan dalszych zmian” w których wezwał państwa członkowskie do zaangażowania się w plan działania, mający na celu położenie kresu ubóstwu, nierówności, poprawę poziomu edukacji, ograniczenie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS, ochronę środowiska oraz zmniejszenie zagrożenia ludzi konfliktami i przemocą. Zgodnie z raportami przyszłe reformy miały zapewnić większą spójność i koordynację działań poszczególnych departamentów i funduszy NZ, skupiając ich uwagę na określonych priorytetach. Reformy miały również unowocześnić system informatyczny, zmodernizować komunikację między centralą a oddziałami terenowymi oraz zacieśnić współpracę z organizacjami pozarządowymi. Kolejnym problemem, z jakim miała się zmagać Organizacja była trudna sytuacja finansowa. Przewidziano tu znaczne ciecia w kosztach administracyjnych, skrupulatne planowanie i efektywne wykorzystanie budżetu. Reformy zainicjowane przez Sekretarza Generalnego Kofi Annana mają na celu zmianę niekorzystnego wizerunku, jaki od jakiegoś czasu towarzyszy ONZ. Sekretarz dąży do stworzenia nowej opinii kreującej ONZ na organizację przyjezdną każdemu człowiekowi. Wdrażając proces reform zaznaczył, iż jest to proces długofalowy a poszczególne zmiany są częścią pewnej całości. W raporcie dotyczącym zmian mających wzmocnić Organizację zawarł ogólne wytyczne reform tj.: - skupienie całej aktywności na priorytetowych zadaniach; - alokacja zasobów zgodnie z tymi zadaniami; - Organizacja odpowiadająca na potrzeby państw członkowskich; - rozwijanie współpracy pomiędzy poszczególnymi członkami NZ; - Organizacja i jej ludzie: inwestycja w doskonałość; Opierając się na powyższych wytycznych reformę ONZ rozpoczęto od zmodernizowania struktury wewnętrznej grupując departamenty, programy i fundusze w cztery przedmiotowe działy: - Pokój i bezpieczeństwo; - Sprawy humanitarne; - Rozwój; - Sprawy ekonomiczne i społeczne; Ustanowiono jednocześnie powiązany z Sekretariatem Komitet Wykonawczy w skład, którego weszli szefowie departamentów, programów i funduszy. Komitet miał za zadanie koordynować i nadzorować pracę każdego z działów zapewniając efektywność i spójność na najwyższych szczeblach ONZ. Kompleksowa reforma ONZ miała objąć: 1. Reorganizacje Głównych Organów ONZ;

(…)

… systemów zabezpieczeń społecznych. W toku odbywanych corocznie konferencji MOP uchwala różnorodne zalecenia i konwencje, przekazywane następnie państwom członkowskim do realizacji i ratyfikowania, przez które zobowiązuje kraje członkowskie oraz sygnatariuszy określonych konwencji do tworzenia i przestrzegania określonych rozwiązań prawnych z zakresu prawa pracy. W 1969 MOP została uhonorowana pokojową Nagrodą Nobla. 2. UNESCO Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO); jest organizacją międzyrządową i jedną z wielu wyspecjalizowanych agend systemu Narodów Zjednoczonych. Akt Konstytucyjny UNESCO został podpisany 16 listopada 1945 roku, a wszedł w życie 4 listopada 1946 roku, po ratyfikowaniu przez 20 państw - członków. Obecnie liczba państw członkowskich wynosi 186…
… oraz inne instytucje i osoby, które jednoczy dobro dziecka. Swój czas i pieniądze na promocję UNICEF przeznaczają również Ambasadorowie Dobrej Woli UNICEF - znani i cieszący się sympatią międzynarodowej opinii publicznej aktorzy, politycy, przedstawiciele świata nauki. 4. FAO FAO, Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, Food and Agriculture Organization of the United Nations, organizacja…
… działania i oceny pracy co pociągnęło za sobą redukcję kosztów ponoszonych przez Sekretariat. Ad 2. Reforma Operacji Pokojowych. W latach 90 - tych wraz z upadkiem żelaznej kurtyny, wyraźnie wzrosła liczba konfliktów lokalnych o charakterze wewnątrzpaństwowym. Jednocześnie zakończyła się trwająca ponad 50 lat rywalizacja pomiędzy mocarstwami pozwalając aktywnie włączyć się ONZ w rozwiązywanie konfliktów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz