Pozytywizm logiczny notatki z lektur

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1435
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pozytywizm logiczny notatki z lektur - strona 1 Pozytywizm logiczny notatki z lektur - strona 2 Pozytywizm logiczny notatki z lektur - strona 3

Fragment notatki:


Rozdział I POZYTYWIZM LOGICZNY ŹRÓDŁA I CHARAKTERYSTYKA Określenie „filozofia pozytywna” wprowadził do filozofii nauki August Comte - uważa się go za twórcę tego nurtu
Historia myśli pozytywnej nie ogranicza się jednak do jego poglądów. Wspólne dla postawy pozytywistycznej wątki da się odnaleźć w różnych systemach filozoficznych np. w pracach Dawida Huma czy Johna Stewarta Milla .
Pozytywizm na przykładzie AUGUSTA COMTE'A Według Augusta Comte'a „ pozytywne” to tyle co: „Realne”- w przeciwstawieniu „do tego co urojone”
Oznacza chęć skupienia się jedynie na tym, co dostępne poznaniu (tj. doświadczeniu zewnętrznemu, sensualistycznemu)
Oznacza też to co uznane zostaje za realnienie istniejące
Z poznania wyklucza wszelkie nieprzeniknione tajemnice „Pożytecz ne” - celem jest postęp i poprawa życia a nie „puste” poznanie
„Pewne”- w przeciwstawieniu do chwiejności i wątpliwości „Ścisłe”- w przeciwstawieniu temu co „mgliste” Nastawione na budowanie , organizowanie ( a więc pracę „pozytywną”), nie na destrukcję
Neopozytywistyczne tezy Comte'a: Zdania metafizyczne - wobec tego że ich desygnaty nie podlegają zewnętrznej obserwacji- nie są ani prawdziwe ani fałszywe, ale są pozbawione (poznawczego) znaczenia
Próba powiązania teorii poznania z socjologicznym punktem widzenia Comte wyróznia trzy wielkie stadia rozwoju ludzkości:
Teologiczne - ma charakter przygotowawczy , naczelne pojęcie przygotowawcze tej fazy to „Bóg”
Metafizyczne - ma charakter przejściowy, odwołuje się tu do Natury i abstrakcyjnych wyjaśnień metafizycznych
Pozytywne - to stadium racjonalnego pozytywizmu, jest zwieńczeniem rozwoju ludzkiego Dyskredytacja metafizyki - jako „ mętne i nieuzasadnione wyjaśnienia filozofii początkowej”
Minimalizm poznawczy - „umysł ludzki zaniechał szukania prawd absolutnych”
Sensualistyczna metodologia - „ rzetelna obserwacja”
Praktycyzm - „mądre przystosowanie do realnych potrzeb”
Cechy nurtów pozytywistycznych w ogóle ( pojawiające się w filozofii Comte) : Kształtują się zręby tzw weryfikacyjnej teorii znaczenia Comte: ” Żadne zdanie nie dające się sprowadzić do stwierdzenia jakiegoś faktu nie może mieć rzeczywistego i zrozumiałego znaczenia”- to „ naczelne prawidło” Wartość naukowa polega na zgodności twierdzeń z zaobserwowanymi zmysłowo zjawiskami Wszelkie spekulacje nie mające oparcia w faktach są niedopuszczalne
Poszukiwanie przyczyn czy celów ostatecznych z zasady niedostępnych poznaniu , zastępuje się wykrywaniem praz , rozumianych jako stałe związki zachodzące między obserwowalnymi zjawiskami - są to

(…)

… oddziaływań Koła znaleźli się też: Karl Reichenbach, Karl Hempel A także Karl Popper przez jednych uznawany za członka, przez innych za krytyka Koła
Traktat logiczno- filozoficzny Ludwika Wittgensteina
Najbardziej wpływowi filozofowie XX wieku : M. Heidegger i L. Wittgenstein , w pewnych zewnętrznych sprawach byli do siebie podobni : obaj mieli zamiłowanie do niejasności i wygłaszali enigmatyczne tezy…
… kontinuum od bezpośrednich danych zmysłowych - do pośrednich i skomplikowanych metod obserwacji Obserwację można prowadzić na dwa sposoby :
Sposób bierny - czekając aż dane zjawisko wystąpi naturalnie
Sposób czynny - wpływając na jego wystąpienie ( metoda eksperymentalna) Metoda eksperymentalna ma kilka ważnych cech: Ustalenie czynników związanych ze zjawiskiem, które chce się badać
Planowanie eksperymentu…
… „wewnętrzna”, co prowadzi do mechanistycznej interpretacji.
W naturalizmie dominuje sensualistyczna teoria poznania i metarealistyczna fizyka.
Nie ma tu miejsca na myślenie a kategoriach wartości czy celu Reprezentanci:
Epikur, Demokryt, Hobbes, Hume, Comte
Ad 2. a) idealizm wolności i osobowości
Postawa niezależności tego, o duchowe w stosunku do całej sfery przedmiotowej i fizycznej.
Podmiot jest wolny i autodeterminujący się, powiązany z innymi osobami poprzez normy etyczne i poczucie zobowiązania. Buduje świat ponadzmysłowy.
Pod względem epistemologicznym tworzy on (ten typ) systemy oparte na faktach świadomości jako niezależne od świata przyrody.
Reprezentanci: Sokrates, Platon, Arystoteles, Cyceron, Św. Augustyn, św. Tomasz, Kant, Fichte, Bergson, James.
Ad 3. b) idealizm obiektywny
Świat to eksplikacja Boga…
… charakter, dane są jako przedmioty zmysłowe (fizyczne) ale zawierają „od wewnątrz” to co jest właściwe naszemu życiu duchowemu.
Wypływa z tego reguła deterministyczna:to co jednostkowe jest określane przez całość, do której należy!
Reprezentanci:
Heraklit, Parmides, Leibniz, Goethe, Hegel, Schopenhauer.
Światopoglądy te można jedynie rozumieć gdy patrzy się na nie z perspektywy świadomości dziejowej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz