Powstanie i rozwój imperium rzymskiego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2191
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powstanie i rozwój imperium rzymskiego  - strona 1 Powstanie i rozwój imperium rzymskiego  - strona 2

Fragment notatki:

POWSTANIE I ROZWÓJ IMPERIUM RZYMSKIEGO    1. Armia rzymska  a)  była  to  armia  stała  –  słu ba  wojskowa  dotyczyła  mę czyzn  od  17  do  46  r.  ycia,  posiadających  majątki ziemskie; co roku konsulowie ogłaszali listę zmobilizowanych mę czyzn. Ka dy powołany  stawiał się z własnym uzbrojeniem   b)  podział  społeczeństwa  na  5  klas  majątkowych,  od  których  uzale niono  słu bę  wojskową  w  centuriach  (oddział  zło ony  ze  100  ludzi).  Najbogatsi  słu yli  w  98  centuriach  i  brali  udział  w  obradach zgromadzenia centurialnego. Łącznie istniały 193 centurie czynnej słu by.  c)  w  armii  rzymskiej  słu yli  równie     sprzymierzeńcy  –  ludność  podbita  na  terenie  Italii  była  zobowiązana do dostarczania oddziałów zbrojnych, na czele których stawali dowódcy rzymscy  e) cechy legionów rzymskich:    du a samodzielność operacyjna (legion był miniaturową armią)    szybkość poruszania    karność  ołnierzy   Była  to  armia  oparta  przede  wszystkim  na  piechocie,  którą  oskrzydlała  lekka  jazda.  Ka dy  legion  był samowystarczalny (miał własnych rzemieślników, jazdę  i piechotę).    2. Powstanie imperium rzymskiego  a) przyczyny podbojów rzymskich:    początkowo chęć obrony przeciwko innym plemionom italickim    potrzeba  zdobycia  większej  ilości  ziemi  pod  uprawę  i  hodowlę  –  w  Rzymie  było  przeludnienie; chłopi otrzymywali działki ziemi; chcieli więcej    chęć  powiększenia państwa rzymskiego    podboje  były  źródłem  łupów  –  ziemi,  niewolników  i  kosztowności  (mo na  się  było  wzbogacić. Łupy były dzielone między wodza i  ołnierzy)     potrzeba  zwiększenia  dochodów  państwa  dzięki   daninom  płaconym  przez  poddanych;  państwo mogło czerpać zyski z podbitych terenów    b) podbój Płw. Apeni ń skiego – do 264 r. p.n.e. –  ziemie podbite na terenie Italii zostały związane z  Rzymem sojuszem   - ludno ść  Italii stała si ę  sprzymierze ń cami Rzymu  na następujących zasadach:    część  ziem  państw  podbitych  została  włączona  w  granice  Rzymu  i  stała  się  „ziemią  publiczną”, na której osiedlano osadników rzymskich. Osady zakładano w miejscach wa nych  pod względem strategicznym (skrzy owanie szlaków handlowych itp.)    sprzymierzeńcy  musieli  płacić  niewielkie  daniny  i  słu yć  w  armii  rzymskiej  (oddziały  sprzymierzeńców)    Rzym  nie  wtrącał  się  w  sprawy  wewnętrzne  państw  pod  warunkiem,  e  władzę  sprawowali 

(…)

… zakończoną nadaniem im obywatelstwa rzymskiego).
c) wojny punickie (wojny z Kartaginą) – przyczyny, przebieg i skutki
Kartagina była miastem w Północnej Afryce, zało onym przez Fenicjan. Nosiła nazwę Pontu, wiec
ludność nazywano Punijczykami. Swymi wpływami objęła Sycylię i Hiszpanię gdzie zało yła swoje
kolonie.
I wojna punicka 264 – 241 r. p.n.e. – Rzym wygrał wojnę na morzu
Kartagina straciła swoje posiadłości na Sycylii, Korsyce i Sardynii. Ograniczyła swoją flotę i
zapłaciła kontrybucję. Hiszpanię podzielono na dwie strefy wpływów
II wojna punicka 218 – 202 r.p.n.e.
o Hannibal pokonał armię rzymską w bitwie pod Kannami 216 r. p.n.e. i stanął pod
murami Rzymu
o zawarł przymierze z miastami italickimi przeciwko Rzymowi
bitwa pod Zamą (202 r .p.n.e.) w Afryce Pn. – Hannibal został pokonany przez wodza…
…. Rzym zajął Grecje, Macedonię i Azję Mniejszą
około połowy I w. p.n.e. Juliusz Cezar podbił Galię (dzisiejsza Francja)
w 30 r. p.n.e. Gajusz Oktawian przyłączył Egipt (pokonał Kleopatrę)
w I w. n.e. zajęto Brytanię
cesarz Trajan na przełomie I i II w. podbił Dację (dzisiejsza Rumunia), Armenię I
Mezopotamię
e) organizacja imperium rzymskiego:
ziemie le ące w Italii – patrz wy ej (sprzymierzeńcy)
ziemie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz