Postępowanie w sprawie komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 378
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie w sprawie komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego - strona 1 Postępowanie w sprawie komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego - strona 2 Postępowanie w sprawie komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego - strona 3

Fragment notatki:

Postępowanie w sprawie komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego Komercjalizacji mogą podlegać przedsiębiorstwa państwowe, z wyjątkiem:    1)   postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości,    2)   wykonujących prawomocną decyzję o podziale lub łączeniu przedsiębiorstwa państwowego, 3)   przedsiębiorstw, w stosunku do których toczy się postępowanie układowe - do chwili uprawomocnienia się układu, 4)   przedsiębiorstw, w stosunku do których toczy się bankowe postępowanie ugodowe - do chwili uprawomocnienia się ugody, 5)   zarządzanych na podstawie umowy o zarządzaniu przedsiębiorstwem, chyba że zarządca wystąpi z wnioskiem o komercjalizację przedsiębiorstwa państwowego, 6)  działających na podstawie ustaw innych niż ustawa o przedsiębiorstwach państwowych, chyba że przedsiębiorstwa te podlegają komercjalizacji w drodze odrębnych ustaw, 7)  przedsiębiorstw, których uprawnione organy złożyły wniosek o dokonanie prywatyzacji bezpośredniej - do czasu rozpatrzenia wniosku,   8)  w stosunku do których wydane zostało zarządzenie o prywatyzacji bezpośredniej,    9)  przedsiębiorstw wykonujących w dniu 1 stycznia 2006 r. działalność gospodarczą w zakresie międzynarodowego transportu morskiego. Komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego dokonuje minister Skarbu Państwa     1)   na wniosek organu założycielskiego,     2)   na wniosek dyrektora przedsiębiorstwa państwowego i rady pracowniczej,    3)   z własnej inicjatywy. W przypadku komercjalizacji 1) na wniosek organu założycielskiego, o zamiarze komercjalizacji organ założycielski zawiadamia - dyrektora przedsiębiorstwa państwowego - radę pracowniczą   2)   na wniosek dyrektora przedsiębiorstwa państwowego i rady pracowniczej, w przypadku komercjalizacji na wniosek dyrektora i rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego, do wniosku należy dołączyć kwestionariusz przedsiębiorstwa państwowego przeznaczonego do komercjalizacji, wraz z dokumentami niezbędnymi do sporządzenia aktu komercjalizacji    3)   z własnej inicjatywy. minister właściwy Skarbu zawiadamia o zamiarze komercjalizacji - dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, - radę pracowniczą oraz - organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego. Dyrektor przedsiębiorstwa państwowego jest zobowiązany doręczyć ministrowi Skarbu Państwa, w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia:

(…)

… nie mogą być osoby:
1)   zatrudnione w biurach poselskich, senatorskich, poselsko-senatorskich lub biurach posłów do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
2)   wchodzące w skład organów partii politycznych reprezentujących partie polityczne na zewnątrz oraz uprawnionych do zaciągania zobowiązań,
  3)   zatrudnione przez partie polityczne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz