Postepowanie-sadowo-administracyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 707
Wyświetleń: 3591
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postepowanie-sadowo-administracyjne - strona 1 Postepowanie-sadowo-administracyjne - strona 2 Postepowanie-sadowo-administracyjne - strona 3

Fragment notatki:

Postępowanie sądowo- administracyjne Sądownictwo - największe gwarancje państwa prawnego.
System administracyjny polega na orzekaniu legalności aktów administracyjnych przez organy sądowe. Sąd Administracyjny poddaje kontroli akt administracyjny z punktu widzenia jego zgodności z prawem.
To postęp sądowo- administracyjny, ma charakter kasacyjny (tzn. uchyla się kontrolowany akt, ale jednocześnie nie tworzy się nowego).
I Postępowanie administracyjne : Decyzja I instancji
Odwołanie
Decyzja II instancji (ostateczna)-nie służy odwołanie
Zaskarżyć można do
II Postępowanie Sądowe: Wojewódzki Sąd Administracyjny
NSA
Mamy 2 metody kontroli: Klauzula generalna- kontroli podlegają wszystkie akty administracyjne, bądź działania własne. Od tej generalnej zasady służą wyjątki
Enumeracji- kontroli poddaje się akty czy działania własne wyraźnie wymienione. Miała ona miejsce w momencie powołania do życia I NSA.
System sądownictwa aktu: System ochrony prawa podmiotowego tzn. sądy działają tylko na wniosek osoby (WSA), której prawo podmiotowe zostało naruszone. Podmiot taki musi mieć tzw. Legitymację skarbową, musi posiadać uprawnienie do tego aby taka decyzje zaskarżyć. Warunkiem zaskarżenia jest uprawnienie.
Celem sądu jest ochrona praw jednostki. Dla realizacji tego celu służy postępowanie przed sądem administracyjnym.
System ochrony prawa przedmiotowego- sąd może kontrolować akty generalne i wkraczać do akcji w pewnych sytuacjach, bądź też z czyjejkolwiek inicjatywy.
Szereg przepisów konstytucyjnych ma odzwierciedlenie do postępowania sądowego.
ART. 115 -prawo każdego sądu do rozpoznawania jego sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. W pewnym zakresie dotyczy to postępowania administracyjnego. Ostatecznym organem decydującym o prawach, obowiązkach może być sąd. Ustawa określa w sposób kategoryczny, a nie jakiś sąd.
ART. 45 jest źródłem 2 zasad:
Zasada prawa do sądu :
Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd". Sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrole wykonywania administracji publicznej oraz rozstrzyganie
Zasada prawa do proce su :
Art. 14 - międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych. Mówi, że każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozstrzygania sprawy bez uzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny i bezstronny sąd.


(…)

… z tworzeniem prawa (10 lat).
Sędziowie sądów administracyjnych w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.
Sędziów sądów administracyjnych do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Sędziowie sądów administracyjnych są powoływani na stanowisko sędziego wojewódzkiego sądu…
… i pozaetatowi).
Zadania:
Rozpatrywanie, zatwierdzanie informacji wypatrywanych przez Prezesa
Propozycje Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów na Sędziów
Opinie w sprawie powoływania odwoływania PWSA, lub Wiceprezesów
Określa skład kolegium , dokonuje wyboru członków kolegium
Dokonuje wyboru 2 przedstawicieli na Zgromadzenie Ogólne, sędziów NSA, na którym wybiera się członków Krajowej Rady Sądownictwa…
… PNSA
Kompetencje:
Rozpatrywanie informacji Prezesa o działalności
Wybór kandydatów na PNSA
Wyraża zgodę na powołanie lub odwołanie wiceprezesów
Ustala skład kolegium NSA i dokonuje wyboru członków kolegium
Rozpatruje i opiniuje sprawy przedłożone przez Prezesa i sprawy, które samo Zgromadzenie wnosi pod obrady
Dokonuje wyboru 2 członków do Krajowej Rady Sądownictwa
11. Kolegium NSA: Wybiera się na 3…
… to postępowanie administracyjne. 1918r. obowiązywało ustawodawstwo państw zaborczych. Tereny pod zaborami austriackimi, rosyjskimi stosowano dość długo prawo. Po 1918r. w zaborze pruskim powstały 3 sądy wojewódzkie w Katowicach, poznaniu, Toruniu.
Do 1980r. nie mieliśmy sądownictwa administracyjnego. W 1980r. wchodzi w życie ustawa o NSA i zmiany w KPA. Była zasada enumeracji- ustawodawca wskazał przypadki…
… administracji publicznej, jeżeli jest skierowane na zewnątrz i w sposób władczy rozstrzyga o prawach lub obowiązkach osoby fizycznej lub prywatnej w sprawach indywidualnych. Warunek wniesienia skargi do S.A. to wyczerpanie dostępnych środków zaskarżenia decyzji (odwołanie, zażalenie, wniosek ponowne rozpatrzenie). Nie dotyczy to RPO, Prokuratora- oni nie musza wyczerpać dostępnych środków.
Wyczerpanie środków…
… korzystne.
Zasada zagrożenia (upomnienia): Zgodnie z tą zasadą wszczęcie egzekucji musi być poprzedzone wysłaniem upomnienia. Po upływie 7 dni od daty doręczenia wierzyciel może wystawić tytuł wykonawczy i skierować wniosek do organu. Egzekucja nie może być wszczęta w momencie gdy upomnienie nie zostało doręczone. 
Zasada obowiązku prowadzenia egzekucji: organ egzekucyjny ma obowiązek prowadzenia egzekucji ( z pieniędzy, z wynagrodzenia za pracę...)
Zasada prowadzenia egzekucji w porze dziennej: od 7 rano do godziny 21, nie w dni wolne od pracy, tylko od poniedziałku do piątku. Od tej zasady są wyjątki, ale w takich sytuacjach należy powołać świadka.
Zasada poszanowania minimum egzystencji (szerokiego wyłączenia spod egzekucji):
Egzekucji mogą podlegać np.: futra, biżuteria, obrączki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz