Postępowanie sądowe - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie sądowe - omówienie - strona 1 Postępowanie sądowe - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy.
Droga sądowa.
Droga sądowa oznacza możliwość dochodzenia swoich praw przed sądami powszechnymi. Nie podlegają jednak drodze sądowej spory dotyczące ustanawiania nowych warunków pracy i płacy oraz stosowania norm pracy.
Ustrój sądów pracy.
Spory między stronami stosunku pracy rozpoznają sądy rejonowe, okręgowe oraz apelacyjne, w których wyodrębnione są jednostki organizacyjne - sądy pracy (w sądach rejonowych) oraz sądy pracy i ubezpieczeń społecznych (w sądach okręgowych oraz apelacyjnych). Postępowanie przed sądami pracy jest dwuinstancyjne. Od orzeczeń wydanych w drugiej instancji przysługuje prawo do wniesienia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego, gdzie do rozpoznania właściwa jest Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych.
Właściwość podmiotowa sądu.
Właściwość podmiotowa określa kompetencję do rozpoznawania sporów wnoszonych przez określoną kategorię podmiotów. W przypadku spraw z zakresu pracy obejmuje ona sprawy wnoszone przez:
pracowników w rozumieniu art. 2 k.p.,
członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych,
nakładców,
członków rodziny i spadkobierców wymienionych wyżej osób,
pracodawców w rozumieniu art. 3 k.p. oraz
inne podmioty, jeśli przepis szczególny tak stanowi.
Wymienione podmioty mogą występować przed sądem osobiście lub przez pełnomocnika.
Właściwość rzeczowa sądu.
Droga sądowa jest dopuszczalna w sprawach z zakresu prawa pracy, do których zgodnie z art. 476 § 1 k.p.c. zalicza się sprawy:
o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane;
o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie ma cechy stosunku pracy;
o roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy (np. z tytułu pracy nakładczej) oraz o
odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Właściwość rzeczowa określa również, który sąd w pierwszej instancji (rejonowy czy okręgowy) ma kompetencję do rozpoznania określonej sprawy. Jeśli chodzi o sądy rejonowe pracy, to rozpoznają one w pierwszej instancji wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych pracy i ubezpieczeń społecznych. Sądem pierwszej instancji jest zatem z reguły sąd rejonowy pracy. Jeżeli zaś chodzi o właściwość

(…)

… instancji, kończących postępowanie w sprawie. Skarga jest niedopuszczalna, jeśli wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż 10 000 zł.
Zasady postępowania sądowego.
Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy należy do tzw. postępowań odrębnych. Wynika z tego, że w tego trakcie obowiązują zarówno ogólne zasady prowadzenia postępowania w sprawach cywilnych (są to m.in. zasady: prawdy…
….
Przebieg postępowania sądowego. Jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 000 zł, to zastosowanie znajduje uproszczony przebieg postępowania, co oznacza przede wszystkim wymóg formułowania pozwu (wszczęcie powództwa następuje wskutek wniesienia pozwu, który powinien spełniać warunki pisma procesowego), odpowiedzi na pozew czy pism zawierających wnioski dowodowe. Kolejnym etapem po wniesieniu pozwu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz