Postępowanie rozpoznawcze w trybie zwykłym-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 315
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie rozpoznawcze w trybie zwykłym-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

21. Postępowanie rozpoznawcze w trybie zwykłym.
Rozpoznaje sprawę na rozprawie (posiedzeniu jawnym) w składzie 3 sędziów. Składem kieruje przewodniczący składu orzekającego, który otwiera i zakańcza posiedzenie, udziela głosu stronom, zadaje im pytania, ogłasza wydanie orzeczenia i postanowienia. Przebieg postępowania w trybie zwykłym wygląda tak, że po wywołaniu sprawy sprawdzana jest obecność osób wezwanych na rozprawę, sprawdzana jest prawidłowość wezwań osób które się nie zjawiły, następnie sędzia sprawozdawca referuje sprawę będącą przedmiotem zaskarżenia ze szczególnym uwzględnieniem zarzutów przedstawionych w skardze, udziela stronom głosu, najpierw skarżącemu a potem organowi administracji. Sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący składu orzekającego oraz protokolant. Strony mogą wnosić o sprostowanie protokołu, mogą zwrócić uwagę na ewentualne uchybienia proceduralne żądając o tym wzmianki w protokole, ponad to aż do zamknięcia rozprawy strony mogą odwoływać się do składu orzekającego od postanowień wydanych w toku rozprawy przez przewodniczącego składu orzekającego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz