Postępowanie powypadkowe-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie powypadkowe-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Postępowanie powypadkowe.
Po otrzymaniu informacji o wypadku osoba odpowiedzialna za jego zbadanie powinna:
określić teren oględzin,
ustalić przewidywany zakres badań,
dobrać zespół uczestników badania,
zapoznać zespół z posiadaną informacją o zaistniałym wypadku,
przygotować wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia badań,
przydzielić zadania uczestnikom zespołu.
Etapy badania wypadku: 1) odbiór informacji o wypadku, 2) przygotowanie badania wypadku, 3) przeprowadzenie oględzin miejsca wypadku, 4) przesłuchanie świadków, 5) uporządkowanie faktów, 6) wybór najbardziej prawdopodobnej wersji zdarzenia, 7) wybór najbardziej prawdopodobnej przyczyny, 8)opis wypadku, 9) udokumentowanie wypadku
A3. Celem oględzin miejsca wypadku jest:
- zebranie i zabezpieczenie śladów, zebranie przedmio­tów mających związek z wypadkiem, instrukcji, regulaminów i innych dokumentów określających standardy bezpieczeń­stwa oraz postępowania, wykonanie fotografii i szkiców
- zebranie wstępnych oświadczeń od osób, które uczestniczyły w sytuacji wypadkowej
- ustalenie listy świadków i ich usytuowania przed i w czasie wypadku
- ustalenie zadań, jakie były realizowane przed wypad­kiem.
Podczas oględzin należy sporządzić szkic miejsca wypad­ku, naznaczyć na nim usytuowanie świadków, maszyn, nie­bezpiecznych materiałów, źródeł energii itp. Użyteczne jest zebranie informacji o warunkach istniejących przed wypad­kiem, zanotowanie nazw obowiązujących instrukcji postępo­wania, procedur kontrolnych, raportów przedstawiających trudności lub zakłócenia w toku pracy. Wszelkie zapiski i szkice na­leży sporządzać w jednym notesie.
A4. Przesłuchanie świadków
Ważne jest, aby przesłuchać świadków tak szybko jak to jest możliwe. Nie oznacza to jednak, że sam proces przesłuchania ma się odbywać w pośpiechu lub w nerwowej atmosferze. Przesłuchanie można przeprowadzić według następującego schematu:
ustal tożsamość świadka,
powiedz świadkowi, że to co powie zostanie wykorzystane w profilaktyce wypadkowej, dla dobra wszystkich zatrudnionych w zakładzie,
zapytaj świadka, czy wyraża zgodę na nagrywanie rozmowy,
ustal na szkicu, gdzie znajdował się świadek przed, w czasie i po wypadku i co mógł widzieć lub słyszeć,
zapytaj świadka, co może powiedzieć o przebiegu wypadku,
potem zapytaj go o interesujące cię szczegóły, dotyczące przebiegu zdarzenia,
przedstaw świadkowi protokół przesłuchania do podpisu,
udostępnij świadkowi kopię protokołu.
Podczas przesłuchania należy unikać zadawania pytań sugerujących, wywie­rania nacisków oraz wkładania słów w usta świadka. Konieczne jest upewnienie się, czy świadek rozumie pytanie. W przypadku podawania zeznań sprzecznych ze wstępnym oświadczeniem, należy zapytać o przyczynę zmiany.


(…)

Głównego Urzędu Statystycznego z 24.10.1989 r.
Świadczenia powypadkowe.
W większości krajów, w których występuje ubezpieczenie wypadkowe, osobom poszkodowanym przyznaje się dwa rodzaje świadczeń w razie zaistnienia wypad­ku przy pracy lub choroby zawodowej: świadczenia w naturze lub pokrycie kosz­tu świadczeń oraz świadczenia pieniężne.
Świadczenia w naturze obejmują leczenie oraz rehabilitację zawodową i społeczną. Są bezpłatne dla poszkodowanego i finansowane przez instytucje ubezpieczeniowe. Za udzielenie pierwszej pomocy, wizytę u lekarza, transport poszkodowanego do kliniki lub szpitala, pobyt w szpitalu itp. wystawia się ra­chunki, które następnie są przesyłane do instytucji zajmującej się ubezpiecze­niem wypadkowym w celu pokrycia kosztów.
W rezultacie koszty leczenia i rehabilitacji w krajach zachodnich (np. w Niem­czech i Szwajcarii) stanowią ok. 20 = 30% ogółu wydatków na świadczenia in­stytucji zajmujących się ubezpieczeniem wypadkowym.
Świadczenia pieniężne obejmują głównie zasiłki chorobowe z tytułu niezdol­ności do pracy oraz renty inwalidzkie i rodzinne oraz zasiłki pogrzebowe. W Polsce z tytułu stwierdzenia chorób zawodowych oraz wypadków przyznawa­ne są ponadto jednorazowe odszkodowania…
… zagrożenia i do wystąpienia niebezpiecznego wydarzenia,
- przyczyny popełnienia błędów uwzględniające:
• niepożądane cechy podmiotowe sprawcy, na przykład: brak wiedzy, umiejętności lub wprawy, zmęczenie, brak snu, stan nietrzeźwości, zły stan zdrowia, zdenerwowanie itp.
• niewłaściwe cechy zadań, brak wyposażenia lub materiałów, zbyt ryzy­kowne lub trudne zadanie, brak zaprojektowania sposobu realizacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz