Postępowanie karne- test 23

Nasza ocena:

5
Pobrań: 343
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie karne- test 23 - strona 1 Postępowanie karne- test 23 - strona 2 Postępowanie karne- test 23 - strona 3

Fragment notatki:

Grupa Imię i Nazwisko TEST B
Domniemanie niewinności zostaje obalone przez:
nieprawomocny wyrok skazujący;
wyrok skazujący, od którego została złożona kasacja;
prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie;
postanowieniu o umorzeniu postępowania.
Zasada prawdy materialnej:
obowiązuje w toku całego postępowania karnego; obowiązuje tylko w postępowaniu przygotowawczym;
wiąże tylko sąd;
wiąże jedynie prokuratora.
Naruszenie prawa oskarżonego do obrony:
skutkuje nieważnością wydanego orzeczenia;
może stanowić bezwzględną przyczynę odwoławczą;
stanowi zawsze względną przyczynę odwoławczą;
ma miejsce, kiedy jeden adwokat broni kilku oskarżonych, których interesy pozostają w sprzeczności.
Wyjątek od zasady legalizmu w polskiej procedurze karnej stanowi instytucja:
warunkowego umorzenia postępowania;
świadka anonimowego;
świadka koronnego;
skazania bez rozprawy.
Procesowa zasada bezpośredniości to zasada:
prawnie zdefiniowana;
prawnie niezdefiniowana;
konstytucyjna;
pozakonstytucyjna.
Osoba zatrzymana ma prawo do:
złożenia zażalenie na zatrzymanie; żądania zawiadomienia o zatrzymaniu osoby najbliższej;
rozmowy telefonicznej z adwokatem;
bezpośredniej rozmowy z adwokatem bez obecności osób trzecich.
W razie stwierdzenia nieprawidłowości zatrzymania, sąd rozpoznający zażalenie na zatrzymanie:
zarządza natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego; zawiadamia o tym prokuratora i organ przełożony nad organem, który dokonał zatrzymania;
uchyla postanowienie o zatrzymaniu;
orzeka z urzędu o przyznaniu odszkodowania za niesłuszne zatrzymanie.
Sąd podejmuje decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztowania w drodze:
zarządzenia;
polecenia;
postanowienia;
wyroku wstępnego.
Środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego może zastosować:
w postępowaniu przygotowawczym prokurator; w postępowaniu przygotowawczym sąd na wniosek prokuratora;
sąd od momentu wniesienia aktu oskarżenia;


(…)

… w sposób bezprawny postępowania karnego.
Czas trwania tymczasowego aresztowania jest liczony:
co do zasady od dnia zatrzymania;
od dnia wydania postanowienia o zastosowaniu tego środka;
od dnia uprawomocnienia się postanowienia;
od dnia umieszczenia w areszcie lub zakładzie karnym.
Organem właściwym do wydania listu żelaznego jest:
sąd okręgowy;
sąd apelacyjny;
Minister Sprawiedliwości;
Prezydent RP.
Maksymalna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz