Postępowanie egzekucyjne w administracji - Wierzyciel

Nasza ocena:

4
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2576
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie egzekucyjne w administracji - Wierzyciel - strona 1

Fragment notatki:


Zagadnienia przedstawione w notatce wyjaśniają następujące kwestie: postępowanie egzekucyjne, podmioty czynne i bierne, zakres przedmiotowy, tytuł wykonawczy, organy egzekucyjne obowiązków pieniężnych i niepieniężnych, wierzyciel, biegli, zasady PEA, odebranie nieruchomości, przymus bezpośredni, egzekucja z wierzytelności: z wynagrodzenia za pracę, z rachunków bankowych, z udziału w spółce z o.o., tytuł wykonawczy, zawieszenie, umorzenie postępowania, środki zaskarżenia, zażalenia, skarga, postępowanie zabezpieczające, sposoby zabezbieczenia.

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE- unormowany prawem ciąg czynności procesowych podejmowanych przez organ egzekucyjny i inne podmioty postępowania egzekucyjnego w celu wykonania przez zastosowanie środków przymusu państwowego obowiązków wynikających z aktów poddanych egzekucji administracyjnej. Akty muszą być wykonalne, nakładać obowiązki- przyznające uprawnienia adresatowi i decyzje negatywne nie podlegają.
PODMIOTY CZYNNE
ORGAN EGZEKUCYJNY- organ uprawniony do stosowania w całości lub części określonych w ustawie środków służących do doprowadzenia do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków pieniężnych lub niepieniężnych
WIERZYCIEL- podmiot uprawniony do żądania wykonania obowiązku lub jego zabezpieczenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym.
PODMIOT O SPECYFICZNYM CHARAKTERZE- DŁUŻNIK ZAJĘTEJ WIERZYTELNOŚCI, QUASI EXEQTOR- zazwyczaj czynny gdyż realizuje na wezwanie organu egzekucyjnego zajęcie wierzytelności lub innych praw majątkowych zobowiązanego. Może się jednak stać podmiotem biernym jeżeli nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje obowiązki- organ może nałożyć na niego karę pieniężną, która podlega przymusowemu ściągnięciu e trybie egzekucji administracyjnej
ORGANY POLICJI, ABW, AW, STRAŻY GRANICZNEJ, POŻARNEJ i inne organy powołane do ochrony spokoju, bezpieczeństwa, porządku, zdrowia publicznego lub mienia publicznego. Mogą wystąpić bądź jako organy egzekucyjne bądź organy asystujące.
PODMIOTY BIERNE
ZOBOWIĄZANY- osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która nie wykonała w terminie obowiązku o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym. Powinny sposób postępowania zobowiązanego może polegać na:
- zapłacie określonej kwoty pieniężnej
- wykonaniu pewnych czynności
- zaniechaniu określonych działań
- znoszeniu jakiegoś stanu np. rewizja
- nieprzeszkadzaniu innej osobie w wykonywaniu jej praw np. poborcy
- wydanie rzeczy ruchomej lub nieruchomości np. wywłaszczenie
Ograniczenia podmiotowe- wobec osób, które korzystają z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych i w zakresie przewidzianych przez ustawy, umowy lub powszechnie ustalone zwyczaje międzynarodowe nie podlegają orzecznictwu polskich organów. Tylko w wypadku wyraźnego zrzeczenia dopuszczalne ale nie wolno stosować egzekucji z mienia przeznaczonego do użytku służbowego ani też stosować środków egzekucyjnych w stosunku do osoby zobowiązanego.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY
Stosowanie PRZYMUSU PAŃSTWOWEGO- polega na podejmowaniu czynności egzekucyjnych przez które PEA rozumie wszelkie podejmowane przez organ egzekucyjny działania zmierzające do zastosowania lub zrealizowania środka egzekucyjnego. Egzekucja prowadzona jest w ramach postępowania egzekucyjnego.


(…)

… wykonawczego.
PODSTAWY EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ
Tytuły egzekucyjne- akty, z których wynikają obowiązki podlegające egzekucji. Są to akty indywidualne i generalne.
INDYWIDUALNE:
decyzje
postanowienia
orzeczenia sądowe
DECYZJE- musi być wykonalna- w trybie KPA- ostateczna chyba że zaopatrzona w rygor natychmiastowej wykonalności albo podlega natychmiastowemu wykonaniu, w trybie Ordynacji Podatkowej…
… bankowego
ucieleśnionej w wekslu, obligacji
z innych wierzytelności pieniężnych np ze stosunku prawnego z umowy pożyczki udzielonej przez zobowiązanego
Oprócz wierzytelności pieniężnych, prawa własności przewiduje egzekucję z prawa udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, z praw własności przemysłowej, z praw majątkowych ucieleśnionych w papierach…

informacje o opłacie paliwowej
Są one tytułem egzekucyjnym tylko wtedy gdy zostało w nich zamieszczone pouczenie, że stanowią podstawę wystawienia tytułu wykonawczego i jeżeli przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego wierzyciel przesłał zobowiązanemu upomnienie.
GENERALNE
Przepisy ustanawiające obowiązki mogą być podstawą egzekucji jeżeli:
mieszczą się w zakresie administracji rządowej, samorządu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz